Schrödinger Atom Modeli

Schrödinger Atom Modeli Hakkında Bilgi

Atomun dalga mekaniği modeli, daha önce, atomun yapısı üzerinde çalışmala­rın, geçerli yanlarının birleştirilmesiyle or­taya çıkmıştır. Bu modelin gelişmesinde yararlanılan fikirlerden ya da çalışmalar­dan önemli olanlar aşağıda gösterilmiştir. Bunlar;

1-    Broglie’nin, elektronun, partikül özelliği yanında, dalga özelliğine de sahip olduğu hakkındaki çalışmaları.

2-   Bohr tarafından ileri sürülen ato­mun çekirdeği etrafında sabit enerji sevi­yelerinin bulunduğu gerçeği.

3-  Heisenberg tarafından gerçekleşti­rilen belirsizlik prensibi.

1926 yılında Avusturyalı fizikçi Schroedinger(1887-1961), atomun dalga meka­niği modelini geliştirmiştir. Elementlerin tayflarının incelenmesinden, atomların çe­kirdekleri etrafında belirli sabit enerji sevi­yelerinin bulunduğu,, deneysel olarak açık­lanmıştır. Schroedinger, Bolır’un çalışmalarından, bu gerçeği almıştır. Brog­lie’nin atomun, pozitif yüklü çekirdeğinin titreşen elektron dalgaları ile sarılı bir yapı­ya sahip olduğu hakkındaki fikrini de be­nimsemiştir.

Heisenberg’in belirsizlik ilkesine göre, elektronların yeri ve hızı aynı anda tespit edilemeyeceklerine göre, elektronlar için Bohr modelinde olduğu gibi belirli yörün­gelerden bahsedilemez. Elektronlar çekir­değin pozitif alanı içinde üç boyutlu negatif yüklü dalgalar (bulutlar) gibi düşünülmeli­dir.

Schroedinger, bu üç görüşü birleştirdi­ği birbirini doğrulayan bir denklem geliştir­miştir. Bu denklem, Schroedinger denkle­mi olarak bilinir. Atomun dalga mekaniği modelini (modern atom teorisinin) teorik esasını verir.

Modern atom teorisinde, elektronlar belirli yörüngelerde dolaşan tanecikler gibi değil, çekirdeği çevreleyen elektron bulut­ları halinde kabul edilir. Bunların bulunma ihtimalinin en çok olduğu yerler, aldıkları biçimler ve büyüklükleri bulunmuştur. Bu özellikleri belirlemek için dört kuantum sayısından yararlanılmıştır.

Bir Cevap Yazın

Top