MEB İzin Yönergesi

Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi değişti. MEB izin yönergesi köklü değişikliğe uğradı. 2019 yılı MEB izin yönergesi değişiklikleri ve değerlendirmesi Memurlar.Net Eğitim Yöneticisi Maksut BALMUK’un kaleminden sizler için değerlendirildi. Aynen alıntı yaptık. İşte 2019 MEB izin yönergesi :

dincer

MEB İzin Yönergesi Değerlendirmesi

MEB nihayet İzin Yönergesini değiştirerek yenisini yürürlüğe koymuştur. Nihayet diyoruz çünkü bu düzenleme gecikmiş bir düzenlemedir. 13.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı torba yasadan sonra bu düzenleme zorunluydu. Torba yasayla izinle ilgili bir çok hüküm değişmiş fakat MEB bu konuda bir adım atmamıştı. Örneğin bu yasa ile;

– Doğum sonrası aylıksız izin bir yıldan iki yıla

– Evlilik izini 5 günden 7 güne

– Ölüm izni daha önce eş, çocuk, kardeş, anne baba ile sınırlı iken, eşin derece yakınları da kapsama alınmış ve 5 günden 7 güne

– Babaya doğum izni 3 günden 10 güne,

Çıkarılmıştır.

Bu düzenlemelerin İzin Yönergesine işlenmesi gerekiyordu. Bu düzenleme için iki yıl bekleyen MEB geç ve eksik de olsa hatasını düzeltmiştir.

Yönergeler; kanun ve tüzükleri açıklayan hukuki metinlerdir. Çoğu zaman yönetmelik gibi işlevleri vardır.

Bu yönerge de kanundaki hususları açıklamak üzere yürürlüğe girmiştir. Açıkça söylememiz gerekirse bir çok konu açıklığa kavuşmuşken bir çok konu halen cevapsızdır.

Şimdi bu yönergede dikkatimizi çeken hususlara değinelim. Yönerge maddelerini kırmızı renkle ele alalım.

Kanun maddelerinin işlenmesi noktasında sorun görülmemektedir.

Öncelikle izin vermeye yetkili amirlerde düzenleme yapılmış ve 652 sayılı KHK hükümleri de işlenmiştir.

İZİN VERMEYE YETKİLİ AMİRLER MERKEZ VE TAŞRA İÇİN AYRI AYRI DÜZENLENDİ

İzin vermeye yetkili amirler

MADDE 6- (1) İzin vermeye yetkili amirler:

a) Merkez teşkilâtında; (yani bakanlık teşkilatında)

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar yardımcıları ve İç Denetim Birimi Başkanına Müsteşar,

3) Diğer birim amirlerine bağlı oldukları müsteşar yardımcısı,

4) Grup başkanlarına birim amirleri,

5) Diğer memurlara grup başkanları,

b) Taşra teşkilâtında: (Yani il ve ilçelerdeki memur, müdür öğretmen, hizmetli tüm personel)

1) İl millî eğitim müdürlerine vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kaymakamlar,

2) İl millî eğitim müdür yardımcıları ve il eğitim denetmenlerine il millî eğitim müdürleri,

3) Şube müdürleri, tesis müdürleri ve okul müdürlerine bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürleri,

4) Diğer memurlardan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara şube müdürleri, eğitim kurumlarında görev yapanlara eğitim kurumu müdürleri,

c) Yurt dışı teşkilâtında;

1) Eğitim müşavirlerine büyükelçiler,

2) Eğitim ataşelerine başkonsoloslar,

tarafından verilir.

Burada bakanlık elinde bulunan yetkiyi ilgili birimlere devretmiştir.

ZORUNLU MAZERET İZİNLER ESKİDEN OLDUĞU GİBİ OKUL MÜDÜRÜ TARAFINDAN VERİLECEK

Mazeret izni

MADDE 10- (1) Verilmesi zorunlu olan mazeret izinleri şunlardır:

a) Kadın memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Sağlık durumu uygun olduğu takdirde hekimin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda, kadın memurun fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

b) Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir.

c) Doğumun beklenen tarihten sonra gerçekleşmesi halinde, fazladan geçen süreler doğum sonrası analık izni süresinden düşülmez.

ç) Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.

d) Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir.

e) Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle doğum tarihinden itibaren on gün izin verilir.

f) Memura, isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde evlilik tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.

g) Memura, isteği üzerine eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü halinde ölüm tarihinden itibaren yedi gün izin verilir.

Buraya kadar olan mazeret izinleri kanunen her memura verilmesi zorunlu izinlerdir ve bu izinler geçmişte olduğu gibi en yakın birim yada disiplin amirince verilecektir. Örneğin öğretmenlere daha önce olduğu gibi okul müdürü verecektir.

AMİRİN TAKDİRİNE BAĞLI MAZERET İZİNLERİNDE, YETKİ OKUL MÜDÜRLERİNE DEVREDİLDİ.

(2) Amirin takdirine bağlı olan mazeret izinleri şunlardır:

a) Birinci fıkrada belirtilen hallerden başka, memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya kısım kısım olarak on gün izin verilebilir.

b) Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa on gün mazeret izni verilebilir. Bu izin öğretmenlere verilmez.

(3) Mazeret izni memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.

Amirin takdirine bağlı mazeret izinlerinde ise gerçekten reformist yaklaşılmış ve bu yetki alt birimlere bırakılmıştır. Örneğin amcası vefat eden bir öğretmen kanunen zorunlu izin alamaz. Bunun için önceki düzenlemelere göre önce okul müdürüne, ardından ilçe müdürüne ardından da kaymakama iznini imzalatmak zorunda kalmaktaydı.

Yeni düzenleme ile öğretmenin mazeretini uygun gören okul müdürü öğretmene yılda 10 güne kadar izin verebilecektir. Tekrar belirtelim ki her memurun mutlaka kullanması gereken bir izin olmayıp zorunlu hallerde amirin takdirine bağlı izinlerdir. Geçmişte kaymakamlıklara en azından 3 güne kadar devir yapın diye talepler varken 10 güne kadar yetki devri yapılması tartışılabilir fakat yaklaşım olumludur.

MEMURUN ÇOCUĞU HASTA OLURSA NASIL HAREKET EDİLMESİ GEREKTİĞİ YİNE AÇIKLANMADI

Hastalık ve refakat izni

MADDE 11- (1) Memura, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir. Azamî izin sürelerinin hesabında, aynı hastalığa bağlı olarak fasılalarla kullanılan hastalık izinleri de, iki izin arasında geçen sürenin bir yıldan az olması kaydıyla dikkate alınır.

(2) İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, birinci fıkrada belirtilen hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

(3) Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

Burada uzun süreli hastalıklardaki durumlardan bahsedilmektedir.

Kafaları kurcalayan ve açıklaması olmayan sorular şöyledir:

Örnekten hareket edecek olursak; çocuğu hastalanan bir öğretmenin ya da memurun çocuğuna eşlik etmek, hasta evde yatarken başında durmak zorunda olduğu açıktır. Bu durumda doktor yukarıda belirtilen durumlara bağlı rapor düzenleyemeyeceğine göre nasıl bir izne tabi olacaktır? Yani memur ya da öğretmen çocuğunu doktora hangi izne bağlı olarak götürebilecek yada yanında bulunabilecektir? Bu husus maalesef açıklığa kavuşturulmamıştır. Bu durumda müracaat edilecek tek yöntem amirin takdirine bağlı mazeret izni istenmesidir. Bu da amirin takdirinde olduğundan sorun yaratabilir.

(6) Hastalık izni 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir. Ancak, geçici görev veya vekâlet sebebiyle diğer kurumlarda görevli memurlara görev yaptıkları kurumların izin vermeye yetkili amirlerince, yurt dışında geçici görevli memurlara ise misyon şeflerince hastalık izni verilir.

Hastalık izinleri de yukarıda belirtilen 6.maddedeki amirlerce verilecektir. Bu daha önce de düzenlendiği halde raporları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderen okul müdürleri yada isteyen ilçe müdürleri vardır.

24 AYLIK DOĞUM İZNİ FASILALI KULLANILABİLECEK

Aylıksız izin

MADDE 15- ….

(2) Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren olmak üzere, istekleri üzerine yirmidört aya kadar toptan veya kısım kısım aylıksız izin verilir.

Burada önemli bir düzenleme yapılmış ve doğum yapan memur yada eşine verilecek 24 aylık aylıksız iznin kesintili olarak kullanılması açıklanmıştır. Yani memur doğum izninden sonra 6 ay aylıksız izne ayrılırsa ardından 6 ay çalışırsa ve çocuğunu bakmaya devam etmek isterse 12 ay daha izin kullanabilir. Eskiden bir yıl olan doğum sonrası aylıksız iznin kesintisiz kullanılması esastı.

ÖĞRETMENİN AYLIKSIZ İZNİNİ KİM VERECEK, NET DEĞİL!

Aylıksız izin vermekle yetkili amirler

MADDE 17- (1) Aylıksız izin, 15 inci maddenin altıncı fıkrası hariç olmak üzere, memurun isteği üzerine;

a) Merkez teşkilâtında;

1) Müsteşar, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Denetim Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, bakanlık müşavirleri ve Özel Kalem Müdürüne Bakan,

2) Müsteşar yardımcıları ve İç Denetim Birimi Başkanına Müsteşar,

3) Diğer birim amirlerine bağlı oldukları müsteşar yardımcısı,

4) Diğer memurlara İnsan Kaynakları Genel Müdürü,

b) Taşra teşkilâtında;

1) İl millî eğitim müdürlerine vali, ilçe millî eğitim müdürlerine kaymakam,

2) Diğer memurlardan il millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara ilçe millî eğitim müdürü,

c) Yurt dışı teşkilâtında;

1) Bağlı oldukları misyon şefinin uygun görüşü üzerine eğitim müşavirlerine ve eğitim ataşesine Müsteşar,

tarafından verilir.

Buradaki en önemli sorun;

“2) Diğer memurlardan il millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara il millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapanlara ilçe millî eğitim müdürü,”

Cümlesidir.

Bu cümle ya da maddeye göre Öğretmen yada okullardaki diğer personele Aylıksız iznin kim tarafından verileceği belli değildir. Okulda çalışan öğretmen ilçe milli eğitim müdürlüğündeki memur sayılamayacağına göre izninin kullanılmasının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Buradaki yetki devri de anlamlıdır. Her zaman kaymakamlık oluruna bağlanarak yapılan uygulama son bulmakta ve bürokrasi azaltılmaktadır.

Diğer izinler

MADDE 18- (1) Memurun kullanacağı diğer izinlere ilişkin uyulacak hususlar şunlardır:

a) Özre bağlı yer değiştirme istekleri norm kadro yetersizliği sonucu yerine getirilemeyen öğretmenlere istekleri üzerine 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre, diğer memurlardan eşlerinin bulunduğu yere ataması yapılamayanlara ise istekleri üzerine 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesine göre izin verilebilir.

Bu madde 652 sayılı KHK’da yer alırken uygulamadaki sorunların önüne geçilmek istenmiştir.

YÜKSEK LİSANS İÇİN YAPILAN DÜZENLEME

b) Memurlardan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsüne devam edenlere, eğitimleri süresince aylıklı izin verilir. Lisansüstü öğrenimine devam edenlere ise, görevlerini aksatmamak şartıyla, izin verilmesi hususunda gerekli kolaylık sağlanır. Öğretmenlerin ders programları, lisansüstü öğrenimlerine devam edebilmelerine imkân verecek şekilde düzenlenir.

Daha önce “Yüksek lisans öğrenimine devam edenlere, görevlerini aksatmamak kaydıyla haftada iki yarım gün izin verilebilir.” olan hüküm kaldırılmıştır. Ancak öğretmenler için eski düzenleme korunmuştur. Yani öğretmenlerin ders programı, eğitime imkan verecek şekilde düzenlenecektir. Ancak, öğretmenlerin ders programının ayarlanması düzenlenmişken tam gün çalışan diğer memur ya da yöneticiler (okul yöneticileri dahil) unutulmuştur. Önceki düzenleme daha geniş bir hak tanırken yeni düzenleme sadece öğretmenleri kapsamaktadır.

FAZLA ÇALIŞMAYA İZİN

d) Öğretmenler hariç olmak üzere, fazla çalışma ücreti verilmeksizin günlük çalışma saatleri dışında çalıştırılan memurlara, fazla çalışmasının her 8 saati bir gün hesap edilerek izin verilir. Fazla çalışmaları karşılığında ayrıca ek ders ücretinden yararlandırılmaları öngörülmeyen okul/kurum yöneticilerine de bu kapsamda izin verilir. Bu şekilde verilecek iznin en çok 10 günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek o yıl içinde kullandırılabilir.

Bu madde ile toplu sözleşme ile kazanım olarak sunulan ikili eğitim yapan okullardaki yöneticilerin 2 saat ilave ek ders ücreti almalarına yönelik düzenleme kısır bir sonuca ulaşılmış yani hak kaybı oluşturulmuştur.

Bu madde; sabah 07.00’ da başlayıp akşam 18.00’a kadar çalışan yöneticinin bu çalışmasının karşılığı haftada iki saat ücret (haftada 16.50TL) anlamına gelmektedir. Neredeyse her gün 3-4 saatten fazla çalışma yapan yönetici haftada sadece iki saat ücretle yetinecektir. Bu yöneticiler kanunun öngördüğü 8 saatlik ek çalışmaya karşılık bir günlük izinden yararlanamayacaklardır.

Toplu sözleşme ile gelen haftada iki saatlik ek dersi kazanım olarak sunanların bir kere daha düşünmelerinde fayda vardır.

(2) Birinci fıkrada düzenlenen izinler, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerine göre verileceklere 17 nci maddede belirtilen amirler, diğer bentlere göre verileceklere 6 ncı maddede belirtilen amirler tarafından verilir.

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI VARKEN, MÜDÜR YARDIMCISINA VEKALET VERİLEMEYECEK

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İzne ayrılan personele vekâlet

MADDE 40- (1) İzin vermeye yetkili amirler, izne ayrılacak personele kimin vekâlet edeceğini personelin izne ayrılmasından önce belirler. Vekâlet görevinin, özel bir hüküm yoksa hiyerarşik kademeler dikkate alınarak, izne ayrılan personele makam ve unvan bakımından en yakın olana verilmesi esastır.

Vekalet konusunda yaşanan sorun çözümlenmeye çalışılmıştır. Örneğin okul müdürü izne ayrıldığında müdür başyardımcısı varken ben vekaleti müdür yardımcısına bırakıyorum diyemeyecektir. Olumlu ve yerinde bir düzenlemedir.

OKUL MÜDÜRÜ YETKİLERİNİ DAHA ALT KADEMEYE DEVREDEBİLECEK

Yetki devri

MADDE 42- (1) İzin vermekle yetkili amirler, bu yetkilerini alt kademelere devredebilirler.

Yetki devri yönergede yeterince yapıldığı halde bu maddenin konulması çok da anlamlı olmamıştır. Merkez teşkilatı için bazı geçerlilikleri olabilir fakat taşra teşkilatı çok net düzenlendiğinden bu düzenleme anlamsızdır. Örneğin bir okul müdürü yıllık izin yada mazeret izni verme yetkisini müdür başyardımcısına devredebilir mi? Yada devretmeli midir? Bu maddeye göre okul müdürü, bazı yetkilerini yetkisini müdür başyardımcısına devredebilecektir.

İZNİN YURTDIŞINDA GEÇİRİLMEK İSTENMESİ DURUMUNDA VAROLAN BÜROKRASİ KALDIRILDI

İznin yurt dışında geçirilmesi

MADDE 43- (1) Kanunî izin sürelerini yurt dışında geçirmek isteyen personelin bu durumu İzin Onay Belgesinde belirtmesi yeterlidir.

(2) Öğretmenlerden yarıyıl ve yaz tatillerini yurt dışında geçirmek isteyenlerin, iznin geçirileceği adresi disiplin amirine yazılı olarak bildirmesi yeterlidir.

Buradaki düzenleme yurt dışına çıkacak personeli bürokrasiden kurtarmaya yöneliktir. İzin süresinde yurt dışına çıkacak bir öğretmen ya da memur kaymakamlık onaylı yurt dışı izin onayı olmadan çıkamazken bu düzenleme ile sadece beyanı yada izin belgesinde belirtmesi yeterli olacaktır.

Burada açıklığa kavuşturulması gereken husus ise hafta tatili olan Cumartesi Pazar günlerinde yapılacak seyahatler ile bu seyahatlerdeki hastalık halinde nasıl bir yol izleneceğidir.

 

Son söz olarak;

İki yıl beklenerek yapılan bir düzenlemeden beklenen daha açıklayıcı ve bağlayıcı hususlar iken bu başarılamamıştır. Bunun yanında özellikle yetki devri konusunda yapılan açılımlar yerinde olmuştur.

MEB izin yönergesi 2023 , MEB izin yönetmeliği , Öğretmenlerin izin yönergesi MEB 2023

Saygılarımla…

Maksut BALMUK

Eğitim Yöneticisi

Kaynak: Memurlar.Net

90 yorum

 1. Merhaba eşim öğretmen. Çoğul gebelik. 8 Temmuz da ücretli izine ayrıldı eşim. Nasipse 36.haftada doğum olacak inşallah. Yani 20 ağustos gibi. Çoğul gebelikte doğumdan önce 10 doğumdan sonra 10 hafta ücretli izin var. 36.haftada doğum olması durumunda doğum öncesi 4 hafta doğum sonrasına aktarılır mı? Yani doğum 20 ağustosta gerçekleştiği takdirde. 9 Eylül 2019 da okullar açılacak takvime göre. Yazın olan doğumda doğum izni aktarılmaz gibi bir yazı var mı varsa hangi yönetmeliktedir? Teşekkürler

 2. 3-4 ay önce bir bebeğimiz dünyaya geldi. Yarın açıklanacak atamada atanıyor olacağım ancak ücretsiz izin durumu nasıl oluyor ? atandıktan sonra dilekçe verip ücretsiz izne ayrılabiliyor muyuz? belli bir süre geçmesi gerekir mi?

 3. İyi günler ben kısmetse 23 temmuz da sezeryan yöntemi ile doğum yapacağım doğumdan önce 8 haftalık izni 32. Haftadan itibaren mi alıcam çünkü doktor o şekilde vereceğini söyledi. Bu da 10 haziranada denk geliyor.fakat yönetmelik te yazdığı gibi doğumdan 8 hafta önceden almak gerekiyorsa benim 27 mayısta rapor almam gerek. Ne zaman izne ayrılmalıyım yardımcı olursanız sevinirim

  • Doğuma 3 hafta kalana kadar çalışabilir, 8 haftalık Doğum öncesi izninizin 5 haftasını Doğum sonrasına aktarabilirsiniz. Bu durumda Doğum sonrası 13 hafta izniniz olur. Yani kendinizi iyi hissediyorsanız seminer döneminin sonuna kadar çalışabilirsiniz. Bunun için doktorunuz 32. Haftada çalışabilir raporu yazmalıdır. Bunu doktorunuzdan siz isteyeceksini ve okula vereceksiniz.

 4. Merhabalar. Özel okulda çalışan bir rehber öğretmenim. Okulum ara tatil iznimi kullandırmayarak sadece 2 günlük bir izin kullanmamı istiyor. Bunun yasal bir dayanağı var mıdır? Bu konuda ne yapabilirim

 5. Merhabalar ben üç yıllik oğretmenim. Iinci donem dogum yapacagim seneye birinci dönem ücretsiz izine ayrilmak istiyorum. Fakat beş yılı doldurmam gerekeceğini söylediler ücretsiz izine ayrılmam için. Yeni mi çıktı bu durum ayrılanlar olmuştu önce Sen beş yılını doldurmadan.

  • madde 15 – 2 Doğum yapan memura doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden, eşi
   doğum yapan memura ise doğum tarihinden itibaren olmak üzere, istekleri üzerine
   yirmi dört aya kadar toptan veya kısım kısım aylıksız izin verilir.

   madde 15-5 (5) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını
   tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada
   kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

   Sizinkini madde 15-5 ile karıştırıyorlar bazı idareciler. Doğum yaptıysanız ve de memursanız analık izninin bitiminden itibaren aylıksız izne ayrılabilirsiniz

 6. 8 ay boyunca dogum nedeniyle ücretsiz izin kullandım. Sözleşmeli bir öğretmen olarak bu gecen 8 ay sözleşme süremden sayılacak mı. Yoksa sözleşmemin bu 8 ay boyunca durması kadroya geçmemi uzatacak mı.

 7. Merhaba. Ben 4 mayis 2018 de doğum yaptim. 15 eylul 2018 den 15 haziranl 2019 a kadar ayliksiz izine ayrildim. Tekrar 15 eylul 2019 dan 15 haziran 2010 e kadar Ayliksiz izin hakkimi kullanmak istiyorum. Bu sekilde izin alirsam etik olur mu?

 8. Merhabalar ben sınıf öğretmeniyim.Geçici görevlendirme ile müdür yardımcısı oldum derslere girmiyorum.Yıllık iznim var mıdır? Müdürden mazeret izni alabilir miyim ?

 9. Merhabalar hocam ben sınıf öğretmeniyim. Bu sene çalıştığım şehirde tezli yüksek lisans yapacağım.
  Ben tam gün köy okulunda çalışıyorum.08.30’da dersim başlıyor 13.50’de bitiyor.
  Üniversitedeki ders programı perşembe ve cuma sabah 09.00’da başlayıp 14.50 ‘de bitiyor.
  Şimdi yüksek lisans yapabilmem için benim okuldan alabileceğim izin nasıl olur?Bilgi verebilir misiniz?

 10. İyi günler, 9 yıllık öğretmenim, aralık ayında Doğum yaptım mart ayında analık iznim bitti rahatsızlıklarımdan dolayı Haziran ayına kadar kurul raporu kullandım, haziran ayında seminerin ilk haftası tek hekimden 8 günlük rapor aldım ikinci hafta seminere katıldım. sorum şu Doğumdan sonra hiç aylıksız izin kullanmadım ama şartlarımdan dolayı Eylülde aylıksız izne ayrılmak istiyorum ayrılabilir miyim? İzin dilekçemi okul müdürüme mi vermeliyim? Okul müdürümün izin dilekçemi onaylamama hakkı var mı?

  • Sınıf öğretmeni
   Merhaba ben 27 Mart 2018 de Doğum yaptım sözleşmeli öğretmenlik yapıyorum Doğum iznim 12 haziran 2018 de bitti şimdi ise süt iznimi kullanmak istiyorum fakat şimdiden idare bu izni hakkıyla kullandırmayacak gibi bu durumda ne yapmalıyım

  • mart 2018 ile mart 2020 tarihleri arasında doğum sonrası aylıksız izin kullanmanızda sakınca yoktur hocam. izin dilekçeniz ile birlikte doğum raporunuzu ve doğum sonrası izinli olduğunuza dair raporunuzu okul müdürlüğüne ibraz ettikten sonra eylül 2018 itibariyle aylıksız izin kullanabilirsiniz. doğuma bağlı ve çocuğunuza bakmanız gerektiğinden dolayı izin aldığınız için okul müdürünüzün bu durumu zorunlu sebep olarak kabul etmesi gerekir. iyi günler..!

 11. 08/07/2008 tarihinde …… İl Milli Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atandım. 07/08/2018 tarihi itibariyle 10. yılı tamamlamış bulunmaktayım. 15 ay askerlik hizmetimi görev içinde tamamladığımdan dolayı (Mebbis) Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi Sistemindeki emeklilik esas sorgulaması yaptığımda 8 yıl 9 ay 3 gün gözükmekte ve yıllık iznim 20 gün olarak işlenmiştir ancak; 2001 yılı Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesinin 3. Bölümündeki Yıllık İzin Süresinin Hesabında Dikkate Alınacak Hizmet Süreleri başlıklı Madde 11’de ‘’Memura verilecek yıllık izin süresinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurumlarında geçen hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına borçlanılıp borçlanılmadığına bakılmaksızın muvazzaf askerlikte geçen süreler ile okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen süreler dikkate alınır.’’ denilmekte ve kurumum ve il milli eğitim bu konuda muallakta kaldı. 2013 izin yönergesinde bu konu ile hiç bişey yok ve madem hizmete sayılmıyor askerlik hizmetim neden terfi ve diğer şeyler işleniyor anlamış değilim bana yardımcı olurmusunuz.

 12. Öğretmenim doğum iznimi 32. Haftadan itibaren aldım. Fakat günü geçti ve doğumum henüz gerçekleşmedi. Iznimi o günden itibaren doktora gidip uzatmalı mıyım? Yoksa doğumum gerçekleştiği tarihte geriye dönük izinde alınabiliyor mu?

 13. Merhaba ben 8 buçuk aydır ücretsiz doğum iznindeyim.Çalıştığım ilçede ( doğu görevi) uygun ev bulamadığım için ikinci dönem başlama yapamadım. Haziran 13 te (seminerin 1. Haftasının bitiminde) başlama yapsam milli eğitim problem çıkarabilir mi

 14. İyi günler. Devlette çalışan bir öğretmenim. Macaristan’a vize başvurusunda bulunacağım ve yarıyıl tatilinde bir haftalığına eşimle gitmeyi düşünüyorum. Vize başvuru evrakı olarak izin yazısı isteniyor. Bu yazıyı okul müdüründen mi almalıyım? İlçe ve il milli eğitimi aradığımda böyle bir yazı yazmadıklarını söylediler.

 15. Arkadaslar eşim 2016 da sozlesmeli Öğrt olarak atandı 1 yılını bitirdi ve şimdi ikinci yılın sonuna doğru mayis ta inşallah doğum yapacak. Şimdi yeni sozlesmeli lerin doğum izinleri vb nasıl oluyor bunu yaşayan arkadaşlar oldu mu lütfen çok Zor durumdayız ikimizde çalışıyoruz 1.5 yasinda bi oglumuz da var Allah bunu bize nasip etti ama nasıl yapacağız burda bakıcı bulmak çok sıkıntılı bizi bu hale koy anlarda n hakkımı öbür dünyada istiyem eğim yani bizim bu çocuğu almamız mi lazım ne yapacaz biz. Lütfen yardım

 16. Okullar meb personel izin yönergesini göremi izin verecek yoksa ilçe milli eğitim müdürü ve kaymakam keyfiyetine göremi.okul müdür yrd.ve hizmetliye yıllık izinde ilçe milli eğitim müdürü ben imzalayacağı olur alacağım diye yırtınıyor.yönergeye göre okul müdürü verecek ilçeyi sadece bilgilendirecek.birisi ilçelere resmi yazı ile anlatsa bu işi iyi hayır işlemiş olur.

 17. Dogum öncesi 8 haftalık iznim yaz tatilinde geçiyor doğumun Eylül başı Ağustos sonu gibi gerçekleşecek doğum öncesi izninin 5 haftasını doğum sonrasına aktarabilir miyim öğretmenler fiili olarak yaz tatilinde çalışmadığı için aktarılamıyor diye birkaç arkadaşımdan duydum

 18. emekliye ayrılacağım 2 ay yıllık iznim var sayısız defe izin dilekçesi verdim okul müdürü izin vermiyor emekli olacağımı belirtmeme rağmen ben hizmetliyim 31 kıdem yılım var ne yapmam gerekli

 19. 15.02.2016 tarihinde Görevlendirmeli olarak Müdür Yardımcısı oldum, yıllık tatilim 20 gün mü yoksa şubat tatili düşülerek 10 gün mü bilemiyorum.Atanma durumunda en son bulduğum yönetmeliğe göre kullandığım ara tatil süresi düşülüyor ancak benim ki atama değil sonuç benim durumum hakkında bir açıklama yapabilir misiniz?

 20. Şimdi bn 29 nisanda yurtdışına çıkmak istiyorum malum 10 günlük olacak ama korkuyorum izim işlemlerinde bir hata olursa istifa etmiş sayılıyormuşum . İzinli görünmem gerekiyor bunun için kaymakam izni olacak değil mi valinin iznine ihtiyacım var mı ? İlçe de çalışıyorum öğretmenim

 21. Geçen sene doğum sonrası 1 yıl ücretsiz izne ayrılmıştım.İl dışına eş özrü nedeniyle tayinim çıktı.9 ay daha ücretsiz izin aldım.iznim haziran 15 te bitiyor.Şu an merkeze mi çekildim yani anlamadım.
  Bilgisi olan varsa lütfen açıklayabilirmi bu merkeze çekme olayını.Araştırdım bişey bulamadım da

 22. Merhaba . Doğum izni ve ücretsiz izin sürelerı bir kurumda 3 yil çalışma zorunluluğu kapsamında sayılıyor mu yoksa 3 yılı fiilen mi doldurmak gerekiyor ?

 23. Ben dogum sonrasi 2016 eylul ayi itibariyle 1 yi ucretsiz izin kullanmaya basladim .ancak kadrom milli egitime cçekidi ben haziran ayindan itibaren goöreve baslamak istiyorum.’.milli egtimden norm fazlasi olarak ekim ayinda tayin istemem gerektigi soylendi.ne yapmam gerekiyor?

 24. Sayın yönetici evet ama AMİRİN TAKDİRİNE BAĞLI MAZERET İZİNLERİNDE, YETKİ OKUL MÜDÜRLERİNE DEVREDİLDİ. bu devredilen birinci fırkada ki mazeret izinleri bakın böyle yazıyor MEB İZİN YÖNERGESİNDE (3) (Ek: 05/04/2013-485808 Bakan Onayı) Birinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri memurun isteği üzerine 6 ncı maddede belirtilen amirler, ikinci fıkraya göre verilecek mazeret izinleri ise memurun isteği üzerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir. yani 657 ye göre Mazeret izni: (1)(2) Madde 104 – (Değişik: 13/2/2011-6111/106 md.)
  C) (A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür. diyor. Yani verdiğiniz örnekte amcanın vefatında ikinci dereceden akraba olduğu için yine vali adına Milli Eğitim Müdüründen alırız kolay gelsin saygılar.

  • ‘104 üncü maddesinin (C) fıkrasında belirtilen amirler tarafından verilir. ‘ Buradaki amirler içerisinde müdürün takdirine bağlı bir mazeret yoktur. müdür kendisi onaylar ardından üst yazı ile ilçe milli eğitime oradanda kaymakama gider.

 25. Dogum sonrasi ucretsiz izin kullanmak isteyen bir öğretmenim. Analik izni suresi bitiminden sonra izin kullanmak sart mi? Ornegin benim dogum iznim yaza denk gelecek eylul basinda ucretsiz izne ayrilsam olur mu acaba?

 26. bir öğretmen bulunduğu yerleşim yerinden farklı bir yerde mesala il merkezinde muayene olacak. bunun için bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık kuruluşundan sevkli mi gitmesi gerekiyor? not: yolluk istemiyor.

 27. Mayıs 25 inde doğum yapicam. Doğum iznim temmuzda bitiyo. Eylül 15 itibari ile 6 ay ücretsiz izne çıkabilir miyim. Yoksa ücretsiz izin için iznimin bitişini yanı temmuz mu baz alınir.

 28. slm doğum öncesi 5 hafta çalışabilir raporu alan kadın memurun bu çalışması gereken 5 hafta içinde aldığı raporlar doğum sonrası izninden düşülüyor değil mi?

 29. Merhaba.ben aylıksız izin almak istiyorum. ama yönetmelik kapsamında bir mazeretim yok. 8yıllık öğretmenim.daha önce doğum nedeniyle 20ay ücretsiz izin almıştım.ailevi sorunlar nedeniyle görev yaptığım yerde bulanamayacağımdan bu izne ihtiyacım var. Neler yapabileceğim konusunda yardimci olursanız çok sevinirim . teşekkürler. ..

 30. Merhaba agustos 2015 icin memurlara verilen gunluk 3 saat sut izni.. ogretmenlet icin hala 1.5 saat mi… agustos tesmi gazetede bu hak birlestirilmis olabilir mi. Herhangi bir calisma bi konuyla ilgili var mi. Ogretmenler icin bu hak 3 saate cikabilir mi (ozel okulda calissa bile)
  Yardimci olAbilirseniz sevinirim. Tesekkurler

 31. Folk remedies remedy the dearth of vitamins, minerals and other substances mediate the metabolism, escape carp rid of toxins, excess bulky and toxins can even nostrum some ailments.

 32. Günaydın…MEB personeliyim..Kadrom (ŞEF) Destek Hizmetleri Gen.Müd. de. şu an bir okulda onayla görevlendirilme çalışıyorum..Yıllık iznimi yurtdışın da geçirmek istiyorum…

  Yurtdışına çıkmak için kullanacağım yıllık iznimin nasıl alınacağı konusunda nasıl bir yol izleyeceğim.. Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum…saydılarımla

  • Günaydın…MEB personeliyim..Kadrom (ŞEF) Destek Hizmetleri Gen.Müd. de. şu an bir okulda onayla görevlendirilme çalışıyorum..Yıllık iznimi yurtdışın da geçirmek istiyorum…

   Yurtdışına çıkmak için kullanacağım yıllık iznimin nasıl alınacağı konusunda nasıl bir yol izleyeceğim.. Bu konuda beni aydınlatırsanız memnun olurum…saygılarımla

 33. Merhabalar. bugün nasipse baba oluyorum. Yukarıdaki açıklamayı okudum fakat resmi mevzuat sitesinde 10 günlük babalık iznini göremedim.
  Nasıl bir yol izlemem gerekiyor. mevzuatta halen 3 gün olarak yazmakta hangisini neye dayanarak baz alacağız?

 34. tek hekim tarafından özel hastaneden 10+10 rapor aldım.rapor bitiminde ertesi gün göreve başladım.1 gün çalıştım. Tekrar rahatsızlanınca yine aynı hastalık için yataklı bir devlet hastanesine gittim.10 gün daha rapor verildi.bunun üzerine okul idaresi rapora itiraz dilekçesi verdi.tek hekimden değil sağlık kurulundan almam gerekiyormuş raporu.yönetmeliğe göreve başlamadan rapor alınrsa kurul raporu almam gerektğini biliyorum. lütfen acil olarak cevaplayabilir misiniz? Teşekkürler.

  • Hocam yonetmelige gore bir yil icinde en fazla 40 gun rapor alabilirsiniz bu sizin yasal olarak hakkiniz. Bu 40 gunu tek hekimden alabilirsiniz ancak tek hekimden bir seferde 10 gunden fazla rapor alinmaz, 10 gun rapordan sonra 1 gun ise gidip calismak zorundasiniz. 1 gunluk mesaiden sonra tekrar tek hekim raporu alirsiniz. Bu sekilde 40 gunu doldurursunuz. 40 gunden sonra heyet raporu alirsiniz. Benim ilce milli egitimden edindigim bilgi bu sekilde…

 35. ben bir devlet ortaokulunda öğretmenim.sizin de bildiğiniz gibi karne verildikten sonraki iki hafta seminer dönemi olarak geçer.2014-2015 takviminde 26 haziran cuma günü seminerin son günüdür.27-28 haziran haftasonu ve 29-30haziran günleri idari izindir.benim sorum şu olacak:
  ben 26 haziran günü aile ziyareti için yurtdışına çıkmak istiyorum. Bunun için 26 haziran -1 temmuz arası için mazeret izni kullanmalı mıyım?

 36. Zorunlu hizmet bitmiş Ağustos 2015 te il dışı atamayla A ilinden B iline gelen bayan öğretmen doğum nedeniyle 6 ay ücretsiz izin kullansa 2016 ağustosunda yapılacak il içi eş özrüne başvurabilir mi? Ücretsiz izin “atandığı yerde bir yıl çalışma” şartını bozar mı?

 37. öğretmenim sizin yukarıda belirtmiş olduğunuz 13.02.2011 tarihli 6111 sayılı torba yasanın 15.md sine (24 aylık doğum izni fasılalı kullanılabilecek)istinaden . doğum iznimin arkasına heyet raporu aldım ve hemen rapor hitamı 25 nisanda ücretsiz izine ayrılıp malumunuz yaz maaşımdan olmamak için tekrar 29 haziran gibi başlama yapıp yani 1 gün çalışıp yeni eğitim öğretim yılı başlamadan 1 eylülde yani yine 1 gün çalışmış gibi olup tekrar ücretsiz izne ayrılabilir miyim?? şimdiden teşkler

 38. ben öğretmenim evlilik izni düğünden itibaren 7 gün mü yoksa nikah tarihinden itibaren mi . bu izni müdür vermek zorunda mı yoksa onun takdirine mi bırakılmış.acil cevap lütfen

  • EVLİLİK İZNİ SİZİN İSTEDİĞİNİZ ZAMAN KULLANILABİLİR.YANİ İSTERSENİZ NİKAHTAN SONRA İSTEMEZSENİZ DÜĞÜNDEN SONRA KULLANABİLİRSİNİZ.DÜĞÜN İZNİNİ KULLANMA TERCİHİ TAMAMEN SİZİN TALEBİNİZ DOĞRULTUSUNDA VERİLECEKTİR.

   • Benim bu hafta içi nikahım var. Düğün ise daha sonraki bir tarihte olacak. Ben evlilik iznini düğünden sonra kullanmak istiyorum ama idari amirim düğünde bu izni kullanamayacağımı nikah tarihimden itibaren kullanabileceğimi söyledi. Peki ben düğün tarihinde nasıl izin alabilirim?

   • 4.sinifta 4 derse brans ogretmeni giriyor.iki ders kaliyor geriye.okul muduru duzenleme yapabilir yaziyor.o iki derse mudur yardimcisini veremez mi.ek dersimiz kesilse o gun icin.mudur yardimcilari 6 saat derse girmeli yaziyor hangi derslere giriyorlar acaba.giriyor gosteriyor da ayni ilde sinif ogretmenligi bolumu icin yuksek lisans yoksa napicaz.zaten tayin zor bizim icin.ne yapicaz sinif ogretmeniyiz diye yuksek lisansi istedigimiz yerde yapamayacak miyiz

 39. Okul müdürü en fazla kaç gün mazeret izni verebilir acaba, ben yeni atandım bilmiyorum da. Bir de doğuda çalışıyorum bazen izin gerekiyor ama bilmiyorum tam olarak :?

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.