Mill İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mill İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mill

Türkçe Anlamı: Toplumun düşünce, inanç ve davranışlarını belirleyen kültürel ve sosyal değerler sistemi.

 1. Mill is an important concept in sociology. (Sosyolojide mill önemli bir kavramdır.)
 2. In many societies, religion plays a significant role in shaping the mill. (Birçok toplumda, din milli şekillendirmede önemli bir rol oynar.)
 3. The mill of a country can change over time. (Bir ülkenin milli zaman içinde değişebilir.)
 4. In Western societies, individualism is often valued over the collective mill. (Batı toplumlarında, bireycilik sıklıkla kolektif millden daha değerli olarak kabul edilir.)
 5. The mill of a community can influence its political beliefs. (Bir toplumun milli siyasi inançlarını etkileyebilir.)
 6. Many cultural practices are rooted in a society’s mill. (Birçok kültürel uygulama bir toplumun milli ile köklü bir şekilde ilişkilidir.)
 7. The media can have a significant impact on a society’s mill. (Medya bir toplumun milli üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.)
 8. Political leaders often appeal to a society’s mill in order to gain support. (Siyasi liderler destek kazanmak için sıklıkla bir toplumun milline hitap ederler.)
 9. The education system can have a significant impact on the development of a society’s mill. (Eğitim sistemi bir toplumun millinin gelişiminde önemli bir etkiye sahip olabilir.)
 10. The concept of human rights is often at odds with traditional mill values. (İnsan hakları kavramı sıklıkla geleneksel mill değerleri ile çatışır.)
 11. A society’s mill can evolve over time. (Bir toplum
 1. The study of mill is important for understanding cultural differences between societies. (Mill çalışması, toplumlar arasındaki kültürel farklılıkları anlamak için önemlidir.)
 2. The role of women in a society is often shaped by its mill. (Bir toplumdaki kadınların rolü sıklıkla milli tarafından şekillendirilir.)
 3. The mill of a family can influence its values and beliefs. (Bir ailenin milli, değerleri ve inançlarını etkileyebilir.)
 4. Globalization has led to the spread of Western mill values in many parts of the world. (Küreselleşme, dünyanın birçok yerinde Batı mill değerlerinin yayılmasına yol açmıştır.)
 5. The concept of democracy is often closely tied to a society’s mill. (Demokrasi kavramı sıklıkla bir toplumun milline yakından bağlıdır.)
 6. The arts can play an important role in expressing a society’s mill. (Sanatlar bir toplumun millini ifade etmede önemli bir rol oynayabilir.)
 7. The concept of the “American Dream” is closely tied to American mill values. (“Amerikan Rüyası” kavramı, Amerikan mill değerleriyle yakından ilişkilidir.)
 8. A society’s mill can be influenced by external factors such as globalization and immigration. (Bir toplumun milli küreselleşme ve göç gibi dış faktörlerden etkilenebilir.)
 9. Understanding a society’s mill is important for effective communication and collaboration with members of that society. (Bir toplumun millini anlamak, o toplumun üyeleriyle etkili iletişim ve işbirliği için önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.