Laissez-Faire İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Laissez-Faire İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Laissez-Faire Nedir?

Laissez-Faire, Fransızca’da “bırakın yapsınlar” anlamına gelir ve ekonomik politikalar için kullanılır. Laissez-Faire, devletin ekonomiye müdahale etmemesi gerektiğini savunan bir teori ve politikadır. Bu anlayışa göre, piyasa kendi kendine düzenlenebilir ve serbest piyasa koşullarında en iyi sonuçlar elde edilir.

 1. The company operates under a laissez-faire management style. (Şirket, laissez-faire yönetim tarzıyla işletilmektedir.)
 2. The government’s laissez-faire approach to the economy has its critics. (Hükümetin ekonomiye laissez-faire yaklaşımı eleştiriye maruz kalmıştır.)
 3. Laissez-faire economics promotes competition and free markets. (Laissez-faire ekonomisi, rekabeti ve serbest piyasaları teşvik eder.)
 4. The laissez-faire approach is often criticized for its lack of regulation. (Laissez-faire yaklaşımı sık sık düzenleme eksikliği nedeniyle eleştirilir.)
 5. Supporters of laissez-faire argue that government intervention only hinders economic growth. (Laissez-faire destekçileri, hükümet müdahalesinin ekonomik büyümeyi engellediğini savunur.)
 6. Laissez-faire policies can lead to income inequality. (Laissez-faire politikaları gelir eşitsizliğine neden olabilir.)
 7. The laissez-faire philosophy emphasizes individual freedom and limited government intervention. (Laissez-faire felsefesi, bireysel özgürlüğü ve sınırlı hükümet müdahalesini vurgular.)
 8. The laissez-faire approach is often associated with classical liberalism. (Laissez-faire yaklaşımı genellikle klasik liberalizmle ilişkilendirilir.)
 9. Critics of laissez-faire argue that it leads to market failures and monopolies. (Laissez-faire’nin eleştirmenleri, piyasa başarısızlıklarına ve tekel oluşumuna neden olduğunu savunur.)
 10. Laissez-faire economics is often contrasted with command economies. (Laissez-faire ekonomisi genellikle komuta ekonomileriyle karşılaştırılır.)
 11. The laissez-faire approach has been criticized for its failure to address externalities. (Laissez-faire yaklaşımı, harici faktörleri ele almama başarısızlığı nedeniyle eleştirilmiştir.)
 12. Laissez-faire economics is often associated with Adam Smith and his book “The Wealth of Nations.” (Laissez-faire ekonomisi genellikle Adam Smith ve onun “Ulusal Zenginlik” kitabıyla ilişkilendirilir.)
 13. Laissez-faire policies can lead to environmental degradation. (Laissez-faire politikaları, çevre bozulmasına neden olabilir.)
 14. The laissez-faire approach assumes

that individuals act in their own self-interest and that this leads to the most efficient allocation of resources. (Laissez-faire yaklaşımı, bireylerin kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ve bu durumun kaynakların en verimli şekilde tahsis edilmesine yol açtığını varsayar.)
15. Laissez-faire policies often lead to a lack of social safety nets for the most vulnerable members of society. (Laissez-faire politikaları, toplumun en savunmasız üyeleri için sosyal güvenlik ağlarının eksikliğine yol açar.)

 1. The laissez-faire approach can result in boom and bust cycles in the economy. (Laissez-faire yaklaşımı, ekonomide patlama ve durgunluk döngülerine neden olabilir.)
 2. Laissez-faire policies can lead to a concentration of wealth and power in the hands of a few individuals or corporations. (Laissez-faire politikaları, birkaç birey veya şirketin elindeki servet ve güç yoğunlaşmasına neden olabilir.)
 3. The laissez-faire approach is often criticized for its failure to address market externalities. (Laissez-faire yaklaşımı, piyasa dışsallıklarını ele almama başarısızlığı nedeniyle eleştirilir.)
 4. Laissez-faire economics assumes that the market is always efficient and that government intervention only makes things worse. (Laissez-faire ekonomisi, piyasanın her zaman verimli olduğunu ve hükümet müdahalesinin yalnızca işleri daha da kötüleştirdiğini varsayar.)
 5. The laissez-faire approach is often associated with free-market capitalism. (Laissez-faire yaklaşımı genellikle serbest piyasa kapitalizmi ile ilişkilendirilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.