Existential İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Existential İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Existential Nedir?

Existential, varoluşsal anlamda var olan şeylerle veya varoluşsal kavramlarla ilgili olan bir sıfattır.

Örnek cümleler:

 1. The existential crisis of the character was the main theme of the novel. (Karakterin varoluşsal krizi romanın ana temasıydı.)
 2. Many philosophers have delved into the existential questions of life. (Birçok filozof hayatın varoluşsal sorularına dalmıştır.)
 3. Existential fear can sometimes be overwhelming. (Varoluşsal korku bazen baskın olabilir.)
 4. The film explored the existential themes of human existence. (Film, insan varoluşunun varoluşsal temalarını keşfetti.)
 5. She was grappling with an existential crisis. (O, varoluşsal bir krizle mücadele ediyordu.)
 6. Existentialism is a philosophical movement that emphasizes individual freedom and choice. (Varoluşçuluk, bireysel özgürlük ve seçimleri vurgulayan bir felsefi harekettir.)
 7. The book delves into the existential questions of human existence. (Kitap, insan varoluşunun varoluşsal sorularına dalıyor.)
 8. Many people find themselves asking existential questions at some point in their lives. (Birçok insan hayatlarının bir noktasında varoluşsal sorular sormaya başlarlar.)
 9. The play explores the existential dilemmas of the modern age. (Oyun, modern çağın varoluşsal ikilemlerini keşfediyor.)
 10. Existentialism is often associated with the works of Jean-Paul Sartre. (Varoluşçuluk genellikle Jean-Paul Sartre’ın eserleriyle ilişkilendirilir.)
 11. She was struggling with the existential question of whether or not life had any meaning. (O, hayatın anlamının olup olmadığı varoluşsal sorusuyla mücadele ediyordu.)
 12. Existential anxiety can be overwhelming and debilitating. (Varoluşsal kaygı baskın ve engelleyici olabilir.)
 13. The artist’s work often deals with existential themes. (Sanatçının çalışmaları genellikle varoluşsal temaları ele alır.)
 14. Existential philosophy emphasizes the importance of personal responsibility. (Varoluşsal felsefe kişisel sorumluluğun önemini vurgular.)
 15. Many people find comfort in existentialism’s emphasis on personal freedom. (Birçok insan kişisel özgürlüğe vurgu yapan varoluşçuluğda rahatlama bulur.)
 16. Existential questions have been debated by philosophers for centuries. (Varoluşsal sorular yüzyıllardır filozoflar tarafından tartışılmıştır.)
 17. The novel explores the existential themes of love and loss. (Roman

, aşk ve kayıp gibi varoluşsal temaları keşfediyor.)
18. Existentialism is often criticized for being too individualistic. (Varoluşçuluk, çok bireyci olmakla eleştirilir.)

 1. Many people turn to religion to find answers to existential questions. (Birçok insan, varoluşsal sorulara cevap bulmak için dine başvurur.)
 2. The existential crisis he was experiencing made him question the purpose of his life. (Yaşadığı varoluşsal kriz, onun hayatının amacını sorgulamasına neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.