Erosion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Erosion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Erosion Nedir?

Erosion, doğal ya da insan etkisiyle toprak, kaya, kıyı veya başka yüzeylerin aşındırılmasıdır. Bu, su, rüzgar, buzullar veya dalga gibi doğal güçlerin etkisi altında gerçekleşebilir veya insan faaliyetleri gibi insan etkisiyle de meydana gelebilir.

Örnek cümleler:

 1. Erosion is a serious problem for farmers because it can wash away valuable topsoil. (Erozyon, tarımcılar için ciddi bir sorundur çünkü değerli üst toprağı sürükleyebilir.)
 2. Coastal erosion is causing the loss of beaches around the world. (Kıyı erozyonu, dünya genelinde plaj kaybına neden oluyor.)
 3. The Grand Canyon was formed by millions of years of erosion by the Colorado River. (Büyük Kanyon, Colorado Nehri tarafından milyonlarca yıl süren erozyon sonucu oluştu.)
 4. Deforestation can lead to erosion and loss of soil fertility. (Ormansızlaşma, erozyon ve toprak verimliliğinin kaybına neden olabilir.)
 5. The construction of dams can cause erosion downstream as the flow of water is disrupted. (Barajların inşası, su akışının bozulması nedeniyle aşağı akışlarda erozyona neden olabilir.)
 6. Wind erosion can create sand dunes in deserts. (Rüzgar erozyonu, çöllerde kum tepeleri oluşturabilir.)
 7. The Great Barrier Reef is being threatened by coral erosion due to rising sea temperatures. (Büyük Bariyer Resifi, yükselen deniz sıcaklıkları nedeniyle mercan erozyonu tehdidi altındadır.)
 8. Overgrazing can lead to soil erosion and degradation. (Aşırı otlatma, toprak erozyonu ve bozulmaya neden olabilir.)
 9. The ancient ruins of Machu Picchu have been threatened by erosion due to the high number of tourists. (Machu

Picchu’nun antik kalıntıları, turist sayısının yüksek olması nedeniyle erozyon tehdidi altındadır.)
10. Soil erosion can lead to the loss of nutrients, which can affect crop yields. (Toprak erozyonu, ürün verimlerini etkileyebilecek besin kaybına neden olabilir.)

 1. The construction of buildings and roads can lead to increased erosion due to the removal of vegetation. (Binaların ve yolların inşası, bitki örtüsünün yok edilmesi nedeniyle artan erozyona neden olabilir.)
 2. The Mississippi River delta is constantly changing due to the erosion caused by the river. (Mississippi Nehri deltası, nehrin neden olduğu erozyon nedeniyle sürekli olarak değişiyor.)
 3. Coastal communities are at risk of flooding due to sea level rise and erosion caused by storms. (Kıyı toplulukları, fırtınalar nedeniyle oluşan deniz seviyesi yükselmesi ve erozyon riski altındadır.)
 4. The Great Wall of China has suffered from erosion due to weathering and human activity. (Çin Seddi, hava koşulları ve insan etkinlikleri nedeniyle erozyon yaşadı.)
 5. Wetland erosion can lead to the loss of habitat for wildlife. (Sulak alan erozyonu, yaban hayatı için yaşam alanı kaybına neden olabilir.)
 6. Land erosion can contribute to air and water pollution. (Toprak erozyonu, hava ve su kirliliğine katkıda bulunabilir.)
 7. The erosion of coral reefs can lead to the loss of biodiversity in marine ecosystems. (Mercan resiflerinin erozyonu, deniz ekosistemlerinde biyolojik çeşitlilik kaybına neden olabilir.)
 8. Soil erosion can lead to landslides and mudslides. (Toprak erozyonu, toprak kayması ve çamur akıntılarına neden olabilir.)
 9. The removal

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.