Deity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deity Nedir?


Deity, İngilizce bir kelime olup “tanrı, ilah” anlamlarına gelmektedir.

Örnek Cümleler:

 1. Many people believe in the existence of a deity. (Birçok insan bir tanrının varlığına inanır.)
 2. The deity is often depicted as a powerful and wise being. (Tanrı genellikle güçlü ve bilge bir varlık olarak tasvir edilir.)
 3. The ancient Greeks believed in many deities. (Antik Yunanlılar birçok tanrıya inanırdı.)
 4. The deity is said to have created the universe. (Tanrının evreni yarattığı söylenir.)
 5. Some people pray to a deity for guidance and strength. (Bazı insanlar yönlendirme ve güç için bir tanrıya dua ederler.)
 6. The deity is often associated with love, compassion, and forgiveness. (Tanrı genellikle sevgi, şefkat ve bağışlama ile ilişkilendirilir.)
 7. The deity is believed to have the power to grant wishes and perform miracles. (Tanrının dilekleri yerine getirme ve mucizeler yapabilme gücü olduğuna inanılır.)
 8. The worship of a deity is an important aspect of many religions. (Bir tanrıya tapmak birçok dinin önemli bir yönüdür.)
 9. The deity is often depicted as a figure with human-like qualities. (Tanrı genellikle insan benzeri özellikleri olan bir figür olarak tasvir edilir.)
 10. In some cultures, the deity is believed to control the forces of nature. (Bazı kültürlerde, tanrının doğal güçleri kontrol ettiğine inanılır.)
 11. The deity is often portrayed as a just and fair judge. (Tanrı genellikle adil ve hakkaniyetli bir yargıç olarak tasvir edilir.)
 12. The concept of a deity varies among different religions and cultures. (Bir tanrı kavramı farklı dinler ve kültürler arasında değişebilir.)
 13. Many people turn to a deity in times of crisis or difficulty. (Birçok insan kriz veya zorluk zamanlarında bir tanrıya döner.)
 14. The deity is often seen as a source of comfort and hope. (Tanrı genellikle bir rahatlama ve umut kaynağı olarak görülür.)
 15. The worship of a deity may involve rituals and ceremonies. (Bir tanrıya tapmak ritüeller ve törenler içerebilir.)
 16. The deity is sometimes depicted as a wrathful and vengeful being. (Tanrı bazen öfkeli ve intikam alıcı bir varlık olarak tasvir edilir.)
 17. The deity is often referred to by different names in different cultures. (Tanrı farklı kültürlerde farklı isimlerle anılır.)
 18. The belief in a deity can provide a sense of purpose and meaning in life. (Bir tanrıya inanmak yaşamda bir amaç ve anlam sağlayabilir.)
 19. Some people believe that the deity communicates

with them through signs or dreams. (Bazı insanlar tanrının işaretleri veya rüyalar yoluyla kendileriyle iletişim kurduğuna inanırlar.)
20. The deity is often viewed as a source of wisdom and knowledge. (Tanrı genellikle bir bilgelik ve bilgi kaynağı olarak görülür.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.