Deductive İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deductive İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Deductive Nedir?

Deductive, bir sonucun doğru olduğunu varsayarak, önceden belirlenmiş bir prensip veya önerme setine dayanan bir mantıksal düşünce sürecidir. Genellikle matematik, felsefe ve bilim gibi alanlarda kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. Deductive reasoning is used in mathematics to arrive at logical conclusions.
  (Deductive reasoning, matematikte mantıksal sonuçlara ulaşmak için kullanılır.)

 2. In deductive reasoning, you start with a general principle and apply it to specific cases.
  (Deductive reasoning’de, genel bir ilke ile başlarsınız ve onu belirli durumlara uygularsınız.)

 3. Deductive logic is based on the principle of inference, where one thing follows logically from another.
  (Deductive logic, bir şeyin mantıksal olarak diğerinden takip ettiği çıkarım prensibine dayanır.)

 4. Scientists use deductive reasoning to test hypotheses and make predictions.
  (Bilim adamları, hipotezleri test etmek ve tahminlerde bulunmak için dedüktif mantık kullanırlar.)

 5. Deductive reasoning is often contrasted with inductive reasoning, which involves starting with specific observations and using them to arrive at general principles.
  (Deductive reasoning, genel prensiplerle başlayan ve bunları belirli gözlemlere uygulayan tümdengelimli düşünce süreciyle sıklıkla karşılaştırılır.)

 6. Sherlock Holmes was famous for his use of deductive reasoning to solve mysteries.
  (Sherlock Holmes, gizemleri çözmek için dedüktif mantığı kullanmasıyla ünlüydü.)

 7. Deductive reasoning involves drawing conclusions that are necessarily true if the premises are true.
  (Deductive reasoning, önermeler doğruysa zorunlu olarak doğru sonuçlar çıkarma işlemidir.)

 8. The philosophical method of deduction involves reasoning from general principles to specific instances.
  (Felsefi dedüksiyon yöntemi, genel prensiplerden belirli örneklerle sonuç çıkarmayı içerir.)

 9. In deductive reasoning, the conclusion is already contained within the premises.
  (Deductive reasoning’de, sonuç önceden önermelerde zaten bulunur.)

 10. Deductive reasoning is often used in computer programming to ensure that a program behaves as intended.
  (Deductive reasoning, bir programın amaçlandığı gibi davranmasını sağlamak için bilgisayar programlamasında sıklıkla kullanılır.)

 11. Aristotle was known for his use of deductive reasoning in philosophy.
  (Aristote

, felsefede dedüktif mantığı kullanmasıyla tanınıyordu.)

 1. Deductive reasoning is often associated with deductive validity, which is the property of an argument that ensures that the conclusion follows from the premises.
  (Deductive reasoning, çıkarımdaki doğruluk özelliği olan dedüktif geçerlilikle sık sık ilişkilendirilir.)

 2. Euclidean geometry is based on deductive reasoning, starting with a small set of axioms and deriving all other results from them.
  (Euklid geometrisi, birkaç aksiyomla başlayan ve diğer tüm sonuçları onlardan türeten dedüktif mantığa dayanır.)

 3. The scientific method involves deductive reasoning, which is used to test hypotheses and make predictions.
  (Bilimsel yöntem, hipotezleri test etmek ve tahminlerde bulunmak için kullanılan dedüktif mantığı içerir.)

 4. Deductive reasoning can be contrasted with abductive reasoning, which involves forming hypotheses to explain observations.
  (Deductive reasoning, gözlemleri açıklamak için hipotezler oluşturan abduktif düşünceyle karşılaştırılabilir.)

 5. Deductive arguments are valid if the conclusion follows necessarily from the premises.
  (Deductive arguments, sonucun öncüllerden zorunlu olarak çıkması halinde geçerlidir.)

 6. The philosophy of science often involves debates about the proper use of deductive reasoning in scientific inquiry.
  (Bilim felsefesi, bilimsel sorgulamada dedüktif mantığın doğru kullanımıyla ilgili tartışmaları sıklıkla içerir.)

 7. Deductive reasoning is a powerful tool for testing the validity of arguments and drawing logical conclusions.
  (Deductive reasoning, argümanların geçerliliğini test etmek ve mantıksal sonuçlar çıkarmak için güçlü bir araçtır.)

 8. Deductive reasoning can be used to prove mathematical theorems and establish logical truths.
  (Deductive reasoning, matematik teoremlerini kanıtlamak ve mantıksal gerçekleri belirlemek için kullanılabilir.)

 9. The use of deductive reasoning can help to eliminate invalid arguments and arrive at a more accurate understanding of the world.
  (Deductive reasoning kullanımı, geçersiz argümanları ortadan kaldırmaya ve dünyanın daha doğru bir anlayışına ulaşmaya yardımcı olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.