Cyclical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cyclical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cyclical Nedir?


Cyclical kelimesi Türkçe’de “döngüsel” anlamına gelmektedir. Bir işin veya olayın belirli bir döngü içerisinde tekrarlanması veya belirli bir düzen içerisinde gerçekleşmesi anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:


1. The economy has always been cyclical in nature.
(Ekonomi her zaman döngüseldir.)
2. The seasons are cyclical, with each one repeating every year.
(Mevsimler döngüseldir, her yıl tekrarlanır.)
3. The ups and downs of the stock market are cyclical and cannot be predicted with certainty.
(Hisse senedi piyasasının iniş çıkışları döngüseldir ve kesinlikle öngörülemez.)
4. The fashion industry is known for its cyclical trends, with old styles coming back in fashion after a few years.
(Moda endüstrisi, birkaç yıl sonra eski tarzların yeniden moda olmasıyla döngüsel eğilimleriyle bilinir.)
5. The life cycle of a butterfly is cyclical, with the stages of egg, larva, pupa, and adult repeating.
(Kelebeğin yaşam döngüsü, yumurta, larva, pupa ve yetişkinin tekrarlanmasıyla döngüseldir.)
6. History has shown us that wars and conflicts are often cyclical, with periods of peace being followed by periods of unrest.
(Tarih bize savaşların ve çatışmaların genellikle döngüsel olduğunu göstermiştir, barış dönemlerinin çalkantılı dönemleri takip ettiği.)
7. The rise and fall of empires is a cyclical pattern seen throughout history.
(İmparatorlukların yükselişi ve çöküşü tarih boyunca görülen döngüsel bir desendir.)
8. The menstrual cycle in women is a natural, cyclical process that occurs every month.
(Kadınlarda adet döngüsü, her ay tekrarlanan doğal bir döngüsel süreçtir.)
9. The growth and decline of industries can be cyclical, with certain industries thriving for a period of time before eventually declining.
(Endüstrilerin büyümesi ve düşüşü döngüsel olabilir, belirli endüstrilerin belirli bir süre iyi gitmesi ancak sonunda gerilemesi gibi.)
10. The tides are a cyclical phenomenon that occur twice a day, caused by the gravitational pull of the moon.
(Gölgeler ayın yer çekimi etkisi nedeniyle iki kez gün boyunca meydana gelen döngüsel bir olgudur.)
11. The availability of certain foods can be cyclical, depending on the season and weather conditions.
(Belirli yiyeceklerin bulunabilirliği, mevsim ve hava koşullarına bağlı olarak döngüsel ol

 1. The life of a cell is cyclical, with stages of growth, division, and death.
  (Bir hücrenin yaşamı, büyüme, bölünme ve ölüm aşamalarıyla döngüseldir.)
 2. The music industry goes through cyclical phases, with certain genres becoming popular before eventually fading away.
  (Müzik endüstrisi, belirli türlerin popüler olmadan önce popüler hale gelmesi ve sonra yavaş yavaş kaybolması gibi döngüsel evrelerden geçer.)
 3. The rise and fall of civilizations is a cyclical process that has been observed throughout history.
  (Medeniyetlerin yükselişi ve çöküşü, tarih boyunca gözlemlenen döngüsel bir süreçtir.)
 4. The weather patterns in certain regions can be cyclical, with periods of drought followed by periods of heavy rain.
  (Bazı bölgelerde hava koşulları döngüsel olabilir, kuraklık dönemleri yoğun yağış dönemlerini takip eder.)
 5. The migration patterns of birds are cyclical, with birds traveling to different locations depending on the season.
  (Kuş göçü desenleri döngüseldir, kuşlar mevsime göre farklı yerlere seyahat ederler.)
 6. The supply and demand of certain goods can be cyclical, with shortages causing prices to rise before eventually stabilizing.
  (Belirli malların arzı ve talebi döngüsel olabilir, kıtlıklar fiyatları yükseltirken daha sonra istikrar kazanır.)
 7. The life of a star is cyclical, with stages of formation, fusion, and eventual collapse.
  (Bir yıldızın yaşamı, oluşum, füzyon ve nihai çöküş aşamalarıyla döngüseldir.)
 8. The growth and decline of populations can be cyclical, with periods of growth followed by periods of decline.
  (Nüfusun büyümesi ve gerilemesi, büyüme dönemlerinin gerileme dönemleriyle takip edildiği döngüsel olabilir.)
 9. The use of certain technologies can be cyclical, with certain technologies becoming popular before eventually being replaced by newer ones.
  (Belirli teknolojilerin kullanımı döngüsel olabilir, belirli teknolojilerin popüler hale gelmesi ve daha sonra daha yeni olanlarla değiştirilmesi gibi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.