Cogent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cogent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cogent Nedir?


Cogent, “kesin, açık ve belirgin” anlamına gelen İngilizce bir sıfattır. Aynı zamanda, “etkileyici, ikna edici” anlamlarında da kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The lawyer presented a cogent argument in court. (Avukat mahkemede ikna edici bir argüman sundu.)
 2. Her cogent explanation left us speechless. (Onun kesin açıklamaları bizi dilsiz bıraktı.)
 3. The cogent evidence against him cannot be ignored. (Ona karşı etkileyici olan kanıtlar göz ardı edilemez.)
 4. The author’s cogent writing style kept the reader engaged. (Yazarın etkileyici yazım stili okuyucuyu meşgul etti.)
 5. The cogent reason for the delay was the bad weather. (Gecikmenin kesin nedeni kötü hava koşullarıydı.)
 6. The manager provided cogent solutions to the problem. (Yönetici soruna kesin çözümler sundu.)
 7. The expert’s cogent analysis helped us understand the issue better. (Uzmanın ikna edici analizi konuyu daha iyi anlamamıza yardımcı oldu.)
 8. His cogent speech won over the audience. (Onun etkileyici konuşması seyirciyi kazandı.)
 9. The cogent explanation made the decision easy. (Kesin açıklama kararı kolaylaştırdı.)
 10. The scientist presented cogent evidence to support her theory. (Bilim adamı teorisini destekleyen etkileyici kanıtlar sundu.)
 11. The teacher provided cogent reasons for the homework assignment. (Öğretmen ödev atamasının kesin nedenlerini sağladı.)
 12. His cogent arguments convinced me to change my mind. (Onun ikna edici argümanları benim fikrimi değiştirdi.)
 13. The cogent report highlighted the problem areas. (Etkileyici rapor, sorun alanlarını vurguladı.)
 14. The cogent presentation impressed the investors. (Etkileyici sunum yatırımcıları etkiledi.)
 15. The cogent advice helped him make the right decision. (Kesin tavsiye doğru kararı vermesine yardımcı oldu.)
 16. The cogent explanation cleared up the confusion. (Kesin açıklama karışıklığı açıklığa kavuşturdu.)
 17. The cogent analysis of the data revealed the trends. (Verilerin etkileyici analizi trendleri ortaya çıkardı.)
 18. The cogent argument against the proposal was compelling. (Teklif karşısındaki etkileyici argüman ikna ediciydi.)
 19. The cogent reason for his resignation was the toxic work environment. (İstifasının kesin nedeni toksik çalışma ortamıydı.)
 20. The cogent feedback helped her improve her performance. (Etkileyici geri bildirim performansını iyileştirmesine yardımcı oldu.)

Devam Eden Örnek Cümleler:

 1. The cogent explanation of the instructions made it easier to follow. (Talimatların etkileyici açıklaması takibi daha kolay hale getirdi.)
 2. The cogent argument in the essay convinced the professor. (Makaledeki ikna edici argüman profesörü ikna etti.)
 3. The cogent reason for the delay was a traffic jam on the highway. (Gecikmenin kesin nedeni otoyoldaki trafik sıkışıklığıydı.)
 4. The cogent analysis of the situation helped us make an informed decision. (Durumun etkileyici analizi bilinçli bir karar vermeye yardımcı oldu.)
 5. The cogent explanation of the benefits made me want to try it. (Faydaların etkileyici açıklaması benim denemek istememe sebep oldu.)
 6. The cogent argument against the proposal was backed up by solid evidence. (Teklife karşı etkileyici argüman sağlam kanıtlarla desteklendi.)
 7. The cogent explanation of the process made it easy to understand. (Sürecin etkileyici açıklaması anlamayı kolaylaştırdı.)
 8. The cogent reasoning behind the decision was sound. (Kararın arkasındaki etkileyici akıl yürütme sağlamdı.)
 9. The cogent explanation of the rules made it clear what was expected. (Kuralların etkileyici açıklaması beklentileri açıkça belirtti.)
 10. The cogent argument against the proposed changes was convincing. (Önerilen değişikliklere karşı etkileyici argüman ikna ediciydi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.