Theory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Theory İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Theory

Türkçe anlamı: Teori, belirli bir konu hakkında yapılan araştırmalar, deneyler ve gözlemler sonucunda elde edilen ve doğruluğu kanıtlanmış olan genel geçer kurallar ve varsayımlar bütünüdür.

Örnek cümleler:

 1. According to the theory of relativity, time is relative and can be dilated.
  (teoriye göre, görelilik teorisine göre, zaman göreli ve genişleyebilir.)

 2. The Big Bang theory explains the origins of the universe.
  (Büyük Patlama teorisi, evrenin kökenlerini açıklar.)

 3. The theory of natural selection was proposed by Charles Darwin.
  (Doğal seçilim teorisi, Charles Darwin tarafından önerildi.)

 4. The theory of evolution suggests that all species of living organisms have descended from a common ancestor.
  (Evrime teorisi, tüm canlı türlerinin ortak bir atadan türediğini öne sürer.)

 5. The germ theory of disease proposes that microorganisms are the cause of many illnesses.
  (Hastalıkların mikrop teorisi, mikroorganizmaların birçok hastalığın nedeni olduğunu önermektedir.)

 6. The theory of plate tectonics explains the movement of the Earth’s crust.
  (Levha tektoniği teorisi, Dünya’nın kabuğunun hareketini açıklar.)

 7. According to game theory, rational players will always choose the optimal strategy.
  (Oyun teorisine göre, rasyonel oyuncular her zaman en uygun stratejiyi seçecektir.)

 8. The string theory suggests that all particles are composed of tiny, vibrating strings.
  (Telli teori, tüm parçacıkların küçük, titreşen tellerden oluştuğunu öne sürer.)

 9. The chaos theory studies the behavior of systems that are highly sensitive to initial conditions.
  (Kaos teorisi, başlangıç koşullarına son derece hassas olan sistemlerin davranışlarını inceler.)

 10. The theory of relativity has been confirmed by numerous experiments and observations.
  (Görelilik teorisi, birçok deney ve gözlemle doğrulandı.)

 11. The theory of cognitive dissonance suggests that people experience discomfort when their beliefs and behaviors are inconsistent.
  (Bilişsel uyumsuzluk teorisi, insanların inançları ve davranışları çelişkili olduğunda rahatsızlık hissettiklerini öne sürer.)

 12. The theory of special relativity deals with the behavior of objects moving at high speeds.
  (Özel görelilik teorisi, yüksek hızlarda hareket eden nesnelerin davranışı ile ilgilenir.)

 13. The theory of general relativity explains the effects of gravity on the structure of the universe.
  (Genel görelilik teorisi, evrenin yapısı üzerinde yerçekiminin etkilerini açıklar.)

 14. The quantum theory explains the behavior of matter and energy on a subatomic level.
  (Kuantum teorisi, madde ve enerjinin atomaltı düzey

davranışını açıklar.)

 1. The theory of probability is used to calculate the likelihood of specific events occurring.
  (Olasılık teorisi, belirli olayların meydana gelme olasılığını hesaplamak için kullanılır.)

 2. The theory of multiple intelligences proposes that people have different types of intelligence.
  (Çoklu zeka teorisi, insanların farklı türde zekalara sahip olduğunu önerir.)

 3. The theory of planned behavior suggests that people’s actions are influenced by their attitudes, subjective norms, and perceived behavioral control.
  (Planlı davranış teorisi, insanların eylemlerinin tutumlarından, öznel normlarından ve algılanan davranışsal kontrolünden etkilendiğini öne sürer.)

 4. The theory of cognitive development describes how children’s thinking and reasoning skills develop over time.
  (Bilişsel gelişim teorisi, çocukların düşünme ve akıl yürütme becerilerinin zaman içinde nasıl geliştiğini açıklar.)

 5. The theory of attachment proposes that infants form a strong emotional bond with their primary caregiver.
  (Bağlanma teorisi, bebeklerin ana bakıcısıyla güçlü bir duygusal bağ kurduğunu öne sürer.)

 6. The theory of color vision explains how humans perceive and process different wavelengths of light.
  (Renk görme teorisi, insanların farklı ışık dalga boylarını nasıl algıladığını ve işlediğini açıklar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.