Team İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Team İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Team – Takım

Team kelimesi, birlikte çalışan bir grup insanı ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. Our team won the championship last year. (Bizim takım geçen yıl şampiyon oldu.)
 2. The team is working hard to meet the deadline. (Takım, süreye yetişmek için sıkı çalışıyor.)
 3. We have a great team of engineers working on this project. (Bu projede çalışan mühendislerimiz harika bir takım oluşturuyor.)
 4. The team’s performance was outstanding in the last quarter. (Takımın performansı son çeyrekte olağanüstüydü.)
 5. Our team always supports each other. (Bizim takım her zaman birbirini destekler.)
 6. The team captain gave a motivating speech before the game. (Takım kaptanı, maçtan önce motive edici bir konuşma yaptı.)
 7. The team members have different skills and expertise. (Takım üyeleri farklı beceri ve uzmanlıklara sahiptir.)
 8. Our team is composed of professionals from different backgrounds. (Bizim takım, farklı alanlardan profesyonellerden oluşur.)
 9. The team leader is responsible for assigning tasks and managing the team. (Takım lideri, görevleri atama ve takımı yönetme sorumluluğundadır.)
 10. The team spirit is very important for achieving success. (Takım ruhu başarıya ulaşmak için çok önemlidir.)
 11. The team members collaborated effectively on the project. (Takım üyeleri projede etkili bir şekilde işbirliği yaptı.)
 12. Our team has a strong sense of unity and cooperation. (Bizim takımın güçlü bir birlik ve işbirliği hissi var.)
 13. The team’s objective is to deliver high-quality work. (Takımın amacı yüksek kaliteli işler teslim etmektir.)
 14. The team worked overtime to complete the project on time. (Takım, projeyi zamanında tamamlamak için fazla mesai yaptı.)
 15. The team celebrated their victory with a dinner party. (Takım, zaferlerini bir yemek partisiyle kutladı.)
 16. Our team is constantly learning and improving. (Bizim takım sürekli olarak öğreniyor ve gelişiyor.)
 17. The team members respect each other’s opinions and ideas. (Takım üyeleri birbirlerinin görüşlerine ve fikirlerine saygı duyarlar.)
 18. The team leader encouraged everyone to participate in the discussion. (Takım lideri herkesi tartışmaya katılmaya teşvik etti.)
 19. Our team has a diverse range of talents and skills. (Bizim takımın çeşitli yetenek ve becerilere sahip bir yelpazesi var.)
 20. The team’s success is the result of hard work and dedication. (Takımın başarısı, sıkı çalışma ve özverinin bir sonucudur.)

Teamwork – İşbirliği

Teamwork kelimesi, bir grup insanın birlikte çalışarak ortak hedeflere ulaşması anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. Teamwork is essential for completing complex projects. (İşbirliği, karmaşık projeleri tamamlamak için esastır.)
 2. Our success was the result of effective teamwork. (Başarımız, etkili işbirliğinin bir sonucuydu.)
 3. Good teamwork requires communication, cooperation, and trust. (İyi işbirliği, iletişim, işbirliği ve güven gerektirir.)
 4. Teamwork enables us to achieve goals that we couldn’t accomplish alone. (İşbirliği, tek başımıza başaramayacağımız hedeflere ulaşmamızı sağlar.)
 5. The project’s success depended on the teamwork of all the team members. (Projenin başarısı, tüm takım üyelerinin işbirliğine bağlıydı.)
 6. Effective teamwork can improve productivity and efficiency. (Etkili işbirliği, üretkenliği ve verimliliği artırabilir.)
 7. Our team’s teamwork was recognized and praised by the management. (Bizim takımın işbirliği, yönetim tarafından tanındı ve övüldü.)
 8. The lack of teamwork can lead to misunderstandings and conflicts. (İşbirliğinin eksikliği, yanlış anlamalara ve çatışmalara yol açabilir.)
 9. Teamwork requires a shared vision and a common goal. (İşbirliği, ortak bir vizyon ve amaç gerektirir.)
 10. Our team’s teamwork improved significantly after team-building activities. (Bizim takımın işbirliği, takım oluşturma etkinliklerinden sonra önemli ölçüde gelişti.)
 11. Successful teamwork depends on everyone doing their part and contributing equally. (Başarılı işbirliği, herkesin görevini yerine getirmesi ve eşit şekilde katkıda bulunmasıyla ilgilidir.)
 12. Effective teamwork can lead to better decision-making and problem-solving. (Etkili işbirliği, daha iyi karar verme ve sorun çözme becerilerine yol açabilir.)
 13. Our team’s teamwork was tested during the crisis, and we emerged stronger. (Bizim takımın işbirliği kriz sırasında test edildi ve daha güçlü çıktık.)
 14. Teamwork requires mutual respect and appreciation for each other’s strengths. (İşbirliği, birbirinin güçlerine karşı karşılıklı saygı ve takdir gerektirir.)
 15. Our team’s teamwork was recognized with a team award. (Bizim takımın işbirliği, takım ödülü ile tanındı.)
 16. The team leader’s role is crucial in fostering teamwork and collaboration. (Takım liderinin rolü, işbirliğini ve işbirliğini teşvik etmek için hayati önem taşır.)
 17. Effective teamwork requires open and honest communication. (Etkili işbirliği, açık ve dürüst iletişim gere

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.