Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Ocak 2021

Rudolf Bultmann Kimdir

Rudolf Bultmann Hayatı Biyografi, Rudolf Bultmann Kimdir

Rudolf (Karl) Bultmann, (d. 20 Ağustos 1884, Weifelstede – ö. 30 Temmuz 1976, Marburg, Almanya), 20. yüzyılın önde ge­len Yeni Ahit uzmanlarından. Yeni Ahit’teki mitolojik öğelerin ayıklanarak, kitabın ana mesajının varoluşçu felsefenin kavramlarıyla yorumlanmasını önermiştir. Lutherci bir papazın oğlu, bir misyonerin torunuydu. On dokuz yaşındayken Tübin­gen Üniversitesi’nde ilahiyat öğrenimine başladı. 1912’de Marburg Üniversitesi’nde öğretim üyesi oldu. Ardından Breslau (1916) ve Giessen’de (1920) ders verdi. 1921’de Marburg’da Yeni Ahit profesörlü­ğüne getirildi ve 1951’de emekli olana değin bu görevde kaldı. Bultmann 1921’de, Geschichte der synop­tischen Tradition (Sinoptik Geleneğin Tari­hi) adlı yapıtını yayımladı; yapıtında Matta, Markos ve Luka İncilleri’nde kullanılan geleneksel malzemeyi inceleyerek bunun daha önceki kilise geleneği içindeki yerini göstermeye çalıştı. Bultmann’ın bir bilim adamı olarak ünlenmesini sağlayan bu yapı­tı, 1926’da Jesus (İsa) adi’ kitabı izledi; ilahiyat konusundaki görüşleri de Jesus ile belirmeye başladı. 1922-28 arasında Mar­burg’da, Alman varoluşçu filozofu Martin Heidegger ile birlikte çalıştı. Sein und Zeit (Varlık ve Zaman) adlı yapıtını 1927’de yayımlayan Heidegger’in Bultmann üzerin­deki etkisi çok önemli oldu. Bunun bir nedeni Bultmann’ın, Heidegger’in insanın varoluşunu felsefe terimleriyle çözümlerken kendi yorumladığı biçimiyle Paulus ve Yuhanna ilahiyatında açığa çıkan insanın varoluşu anlayışına şaşılacak ölçüde yaklaş­tığını düşünmesiydi.

rudolf-bultmannRudolf Bultmann, Hıristiyan inancının, tarihte yaşamış olan İsa’dan çok, aşkın bir Mesih anlayışı üzerine kurulu olması gerektiği yolundaki ilahiyat görüşlerini, Heidegger ile tartışmalarının sürdüğü yıllarda geliştir­di. Ona göre Hıristiyan inancı tarihte kal­mış İsa’ya değil, kilisenin kerygma’sına (bildiri) iman etmekti. Bultmann İsa’nın öldükten sonra dirilişini, kilisenin kerygma’ sı olarak ortaya çıkması biçiminde anlıyordu. Bu görüşü ilk kez 1929’da yazdığı “Der Begriff der Offenbarung im Neuen Testament” (Yeni Ahit’te Vahiy Kavramı) ve 1930’da yazdığı “Die Geschichtlichkeit des Daseins und der Glaube” (Varlığın ve İnancın Tarihselliği) adlı denemelerinde dile getirdi. Bultmann’ın görüşü bundan sonra hiç değişmedi ve 1941’de ileri sürdüğü mitolojik öğelerden ayıklama önerisi de bu temel görüşe bağlı olarak gelişti.

Hitler iktidarı sırasında Bultmann, öğreti­sini Nazi ideolojisine uyarlamayı reddetti ve Nazilerin kilise politikasına karşı direnen Alman Protestan hareketini temsil eden Bekennende Kirche’yi destekledi. Ama kendi deyişiyle “hiçbir zaman doğrudan ve etkin olarak siyasete karışmadı”, yani Nazi yönetimine doğrudan karşı çıkmadı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Alman üniver­siteleri ile öteki ülkelerin üniversiteleri arasında ilişkiler yeniden canlanınca Bult­mann, uluslararası akademik dünyanın önemli adlarından biri oldu. Öğrencileri Alman üniversitelerinde önemli konumlara geldi, görüşleri dünyanın çeşitli yerlerinde tartışıldı. Bütün Yeni Ahit uzmanları onun­la ilişki kurdu ve Bultmann’ın görüşleri, hem Almanya’daki, hem de ABD’deki başlıca gelişmelerde ilahiyatçıların çıkış noktasını oluşturdu. 1955’te İngiltere’de History and Eschatology: The Presence of Eternity (Tarih ve Eskatoloji: Sonsuzluğun Huzurunda) ve 1958’de ABD’de Jesus Christ and Mythology (İsa Mesih ve Mitolo­ji) başlıklarını taşıyan son derece etkili dizi konferanslar verdi ve Yeni Ahit’i mitolojik öğelerden ayıklama programını da Kerygma uhd Mythos (Kerygma ve Mitoloji) adı altında birkaç cilt halinde yayımladı.

Rudolf  Bultmann olağanüstü bir öğretmendi; öğ­rencilerini bağımsız düşünmeye özendirirdi. Bu yaklaşımı Bultmann okulunda iki önem­li gelişmeye yol açtı. 1954’te Ernst Kâsemann İsa’nın tarihsel kişiliği sorununun Hıristiyan inancı içindeki yerini sorguladı ve Bultmann’ın birkaç öğrencisi, bu konuda öğretmenlerinden bağımsız bir görüş geliş­tirdi. Daha sonra Ernst Fuchs ve Gerhard Ebeling, Bultmann’m varoluşçu çözümle­melerinden yola çıkarak Yeni Ahit yoru­munda insan varoluşunun dilsel yanını vur­gulayan bir yöntem geliştirdiler. Bultmann, sağlığı elverdiğince öğrencileri arasındaki tartışmalara katıldı; daha sonra Marburg’da sessiz bir yaşam sürdü.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz