Multiplication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiplication İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Multiplication Nedir?

Multiplication, matematiksel bir işlemdir ve çarpma işlemi olarak da bilinir. Bu işlem, bir sayıyı başka bir sayı ile çarparak sonucu bulmayı gerektirir. Örneğin, 2 ile 3’ü çarptığınızda, sonuç 6’dır.

Multiplication İle İlgili Örnek Cümleler

 1. I need to practice multiplication tables for my math exam. (Matematik sınavımda çarpım tablolarını çalışmam gerekiyor.)
 2. The multiplication of two negative numbers results in a positive number. (İki negatif sayının çarpımı pozitif bir sayı sonucu verir.)
 3. My son is struggling with multiplication, so I hired a tutor to help him. (Oğlum çarpma işlemiyle zorlanıyor, bu yüzden ona yardım etmek için bir öğretmen tuttum.)
 4. Multiplication is an important concept in mathematics. (Çarpma, matematikte önemli bir kavramdır.)
 5. The multiplication of fractions requires finding the common denominator. (Kesirlerin çarpımı, ortak payda bulmayı gerektirir.)
 6. You can use a calculator to check your multiplication answers. (Çarpma cevaplarınızı kontrol etmek için bir hesap makinesi kullanabilirsiniz.)
 7. The multiplication symbol is an “x” or a dot. (Çarpma işareti “x” veya noktadır.)
 8. The teacher gave us a multiplication quiz to test our skills. (Öğretmen bize becerilerimizi test etmek için bir çarpma quiz’i verdi.)
 9. When multiplying decimals, the number of decimal places in the product depends on the numbers being multiplied. (Ondalıklı sayıları çarparken, çarpımın ondalık basamak sayısı çarpılan sayılara bağlıdır.)
 10. The multiplication of matrices is an advanced topic in mathematics. (Matrislerin çarpımı, matematikte ileri düzey bir konudur.)
 11. Multiplication can be used to find the area of a rectangle. (Çarpma, bir dikdörtgenin alanını bulmak için kullanılabilir.)
 12. You should learn multiplication before moving on to division. (Bölme işlemine geçmeden önce çarpma öğrenmelisiniz.)
 13. The multiplication of large numbers can be done using the long multiplication method. (Büyük sayıların çarpımı, uzun çarpma yöntemi kullanılarak yapılabilir.)
 14. The multiplication of complex numbers involves both real and imaginary parts. (Karmaşık sayıların çarpımı, hem gerçek hem de sanal parçalar içerir.)
 15. Multiplication is a commutative operation, which means that changing the order of the factors does not change the product. (Çarpma, komütatif bir işlemdir, yani çarpanların sırasını değiştirme çarpımı değiştirmez.)
 16. The multiplication of polynomials involves multiplying each term in one polynomial by each term in the other polynomial. (Polinomların çarpımı, bir polin
 1. Multiplication is one of the four basic arithmetic operations, along with addition, subtraction, and division. (Çarpma, toplama, çıkarma ve bölme işlemleriyle birlikte dört temel aritmetik işlemden biridir.)
 2. The multiplication of negative and positive numbers depends on the signs of the numbers being multiplied. (Negatif ve pozitif sayıların çarpımı, çarpılan sayıların işaretlerine bağlıdır.)
 3. You can use multiplication to convert between different units of measurement. (Farklı ölçü birimleri arasında dönüşüm yapmak için çarpma işleminden yararlanabilirsiniz.)
 4. The multiplication table is a useful tool for memorizing multiplication facts. (Çarpım tablosu, çarpma gerçeklerini ezberlemek için kullanışlı bir araçtır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.