Laggard İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Laggard İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Laggard nedir?

Laggard kelimesi, gecikmiş anlamına gelir. Bir iş, proje veya faaliyetin belirlenen zaman çizelgesine göre geride kalması durumunda kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. John always arrives late to the meetings, he is such a laggard. (John her zaman toplantılara geç kalır, o gerçekten geciken birisi.)
 2. The company is losing money because of their laggard approach to adopting new technologies. (Şirket, yeni teknolojileri benimseme konusundaki geciken yaklaşımı nedeniyle para kaybediyor.)
 3. The teacher had to give extra attention to the laggard students to help them catch up. (Öğretmen, geride kalan öğrencilere yetişmelerine yardımcı olmak için ekstra ilgi göstermek zorunda kaldı.)
 4. The laggard pace of the construction work is causing delays in the project. (İnşaat çalışmalarının geciken temposu, projede gecikmelere neden oluyor.)
 5. The company’s laggard sales figures have caused concern among the shareholders. (Şirketin geride kalan satış rakamları, hissedarlar arasında endişe yaratmıştır.)
 6. Tom’s laggard behavior in class is affecting the learning environment for everyone else. (Tom’un sınıftaki geride kalan davranışı, diğer herkesin öğrenme ortamını etkiliyor.)
 7. The laggard response from the emergency services could have cost someone their life. (Acil servislerden gelen geciken yanıt, birinin hayatına mal olabilirdi.)
 8. The laggard progress on the project is due to a lack of resources. (Projedeki geride kalan ilerleme, kaynak eksikliğinden kaynaklanıyor.)
 9. The laggard pace of the train was causing frustration among the passengers. (Trenin geride kalan temposu, yolcular arasında frustrasyon yaratıyordu.)
 10. The laggard development of the new software is holding back the launch date. (Yeni yazılımın geciken gelişimi, lansman tarihini ertelemeye neden oluyor.)
 11. The laggard performance of the team has resulted in several losses. (Takımın geride kalan performansı, birkaç yenilgiyle sonuçlandı.)
 12. The laggard delivery of the products is causing customer dissatisfaction. (Ürünlerin geciken teslimi, müşteri memnuniyetsizliğine neden oluyor.)
 13. The laggard reaction of the government to the crisis has been criticized by many. (Hükümetin krize verdiği geciken tepki, birçok kişi tarafından eleştirildi.)
 14. The laggard growth of the economy is a cause for concern. (Ekonominin geride kalan büyümesi, endişe kaynağıdır.)
 15. The laggard progress of the project is frustrating the team members. (Projenin geride kalan il

erlemesi, takım üyelerini sinirlendiriyor.)
16. The laggard implementation of the safety measures could lead to accidents. (Güvenlik önlemlerinin geciken uygulanması, kazalara yol açabilir.)

 1. The laggard response to the customer complaints is damaging the company’s reputation. (Müşteri şikayetlerine verilen geciken yanıt, şirketin itibarına zarar veriyor.)
 2. The laggard arrival of the shipment is causing a delay in the production process. (Geciken sevkiyatın varışı, üretim sürecinde bir gecikmeye neden oluyor.)
 3. The laggard adoption of renewable energy sources is harming the environment. (Yenilenebilir enerji kaynaklarının benimsenmesindeki gecikme, çevreye zarar veriyor.)
 4. The laggard pace of the negotiations is prolonging the conflict between the two countries. (Müzakerelerdeki geride kalan tempo, iki ülke arasındaki çatışmayı uzatıyor.)

(Türkçe çeviriler kalın şekilde belirtilmiştir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.