Existentialism İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Existentialism İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Existentialism Nedir?

Existentialism, insan varoluşunun anlamını, özgürlüğü ve sorumluluğu ele alan bir felsefi harekettir. Bireysel varoluşun özüne odaklanır ve insanların hayatlarının anlamlarını kendilerinin yaratması gerektiğini savunur.

Örnek Cümleler:

 1. Existentialism deals with questions of meaning and personal freedom. (Existentialism, anlam ve kişisel özgürlük sorularıyla ilgilenir.)
 2. He found solace in the ideas of existentialism. (O, existentialism fikirlerinde teselli buldu.)
 3. The existentialist philosopher believed in individual freedom and choice. (Existentialist filozof, bireysel özgürlük ve seçime inanırdı.)
 4. The main theme of the novel was existentialist philosophy. (Romanın ana teması, existentialist felsefeydi.)
 5. Existentialism emphasizes the uniqueness and isolation of the individual. (Existentialism, bireyin benzersizliği ve izolasyonunu vurgular.)
 6. The existentialist poet explored themes of freedom and authenticity in his work. (Existentialist şair, çalışmalarında özgürlük ve otantiklik konularını keşfetti.)
 7. Existentialism is often associated with the idea of the “absurd.” (Existentialism, “saçma” fikriyle sık sık ilişkilendirilir.)
 8. She turned to existentialism to help her make sense of her life. (Hayatını anlamlandırmak için existentialism‘e döndü.)
 9. The existentialist philosopher emphasized the importance of choice and individual responsibility. (Existentialist filozof, seçimin ve bireysel sorumluluğun önemini vurguladı.)
 10. Many writers and artists have been influenced by existentialism. (Birçok yazar ve sanatçı, existentialism‘den
 1. The existentialist approach to life emphasizes individual experience over abstract theories. (Existentialist yaşam yaklaşımı, soyut teorilerin yerine bireysel deneyimi vurgular.)
 2. Existentialism challenges traditional notions of morality and ethics. (Existentialism, geleneksel ahlak ve etik kavramlarını sorgular.)
 3. The existentialist writer explored the themes of death and meaninglessness in his novels. (Existentialist yazar, romanlarında ölüm ve anlamsızlık konularını keşfetti.)
 4. Existentialism is often associated with the philosophy of Jean-Paul Sartre. (Existentialism, genellikle Jean-Paul Sartre felsefesiyle ilişkilendirilir.)
 5. The existentialist approach encourages individuals to take responsibility for their own lives. (Existentialist yaklaşım, bireylerin kendi hayatlarından sorumlu olmalarını teşvik eder.)
 6. The existentialist philosopher rejected the idea of a pre-determined destiny. (Existentialist filozof, önceden belirlenmiş bir kader fikrini reddetti.)
 7. Many people find comfort in the ideas of existentialism during difficult times. (Zor zamanlarda birçok insan, existentialism fikirlerinde teselli bulur.)
 8. The existentialist belief in individual freedom can be empowering for some people. (Existentialist bireysel özgürlüğe olan inancı, bazı insanlar için güç verici olabilir.)
 9. Existentialism challenges individuals to take responsibility for creating their own meaning in life. (Existentialism, insanları hayatta kendi anlamlarını yaratmaya sorumlu tutar.)
 10. The existentialist perspective can be seen in many works of literature and art. (Existentialist bakış açısı, birçok edebiyat ve sanat eserinde görülebilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.