Delineate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Delineate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Delineate

İngilizce anlamı: to describe or explain something in detail

 1. Delineating the reasons behind the company’s failure will help us avoid similar mistakes in the future. (Gelecekte benzer hatalardan kaçınmak için şirketin başarısızlık nedenlerini açıklamak gerekir.)
 2. The report delineates the steps we need to take to improve customer satisfaction. (Rapor, müşteri memnuniyetini artırmak için atmamız gereken adımları açıklıyor.)
 3. The artist used a brush to delineate the contours of the model’s face. (Sanatçı, modelin yüz hatlarını açıklayacak şekilde fırça kullandı.)
 4. The constitution delineates the powers and responsibilities of the different branches of government. (Anayasa, hükümetin farklı kollarının görev ve sorumluluklarını açıklar.)
 5. The teacher asked the students to delineate the main themes of the novel. (Öğretmen, öğrencilerden romanın ana temalarını açıklamalarını istedi.)
 6. The map clearly delineates the borders between the two countries. (Harita, iki ülke arasındaki sınırları açıkça belirtir.)
 7. The committee will delineate the criteria for selecting the scholarship recipients. (Komite, burs alanlar için seçim kriterlerini açıklayacak.)
 8. The lecture delineated the different theories about the origins of the universe. (Ders, evrenin kökenleri hakkında farklı teorileri açıkladı.)
 9. The company policy delineates the procedure for submitting expense reports. (Şirket politikası, masraf raporlarının nasıl gönderileceğini açıklar.)
 10. The painting delineates a beautiful sunset over the ocean. (Resim, okyanus üzerindeki güzel bir gün batımını açıklar.)
 11. The document delineates the terms of the contract between the two parties. (Belge, iki taraf arasındaki sözleşme şartlarını açıklar.)
 12. The scientist delineated the steps of his experiment in his lab notebook. (Bilim adamı, deneyinin adımlarını laboratuvar defterinde açıkladı.)
 13. The CEO delineated his vision for the future of the company during the shareholders’ meeting. (CEO, hissedarlar toplantısında şirketin geleceği için planını açıkladı.)
 14. The police delineated the perimeter of the crime scene with yellow tape. (Polis,

suç mahalli çevresini sarı bantla açıkladı.)
15. The history book delineates the major events of the 20th century. (Tarih kitabı, 20. yüzyılın önemli olaylarını açıklar.)

 1. The lawyer delineated the evidence supporting her client’s innocence. (Avukat, müvekkilinin masumiyetini destekleyen kanıtları açıkladı.)
 2. The company’s mission statement delineates its values and goals. (Şirketin misyon beyanı, değerlerini ve hedeflerini açıklar.)
 3. The diagram delineates the process of photosynthesis in plants. (Şema, bitkilerde fotosentez sürecini açıklar.)
 4. The presentation delineated the benefits of the new product. (Sunum, yeni ürünün faydalarını açıkladı.)
 5. The author delineated the character’s personality through their actions and dialogue. (Yazar, karakterin kişiliğini eylemleri ve diyalog yoluyla açıkladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.