Communicative İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Communicative İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Communicative Nedir?

Communicative, İngilizce dilinde “iletişimsel” anlamına gelir. İki veya daha fazla kişi arasındaki iletişimle ilgili bir kelime olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. Communicative skills are essential for success in today’s global marketplace. (İletişimsel beceriler, bugünün küresel pazarında başarının anahtarıdır.)

 2. My boss is very communicative and always keeps us informed about the latest developments in the company. (Patronum çok iletişimseldir ve her zaman şirketteki son gelişmeler hakkında bizi bilgilendirir.)

 3. The teacher’s communicative approach to language learning helped her students become more fluent in English. (Öğretmenin iletişimsel yaklaşımı dil öğrenmeye yardımcı oldu ve öğrencilerinin İngilizce’de daha akıcı hale gelmesine yardımcı oldu.)

 4. Effective communication is key to building strong relationships with clients. (Etkili iletişim, müşterilerle sağlam ilişkiler kurmanın anahtarıdır.)

 5. The manager’s communicative style helps to create a positive and productive work environment. (Yöneticinin iletişimsel tarzı, olumlu ve verimli bir çalışma ortamı oluşturmaya yardımcı olur.)

 6. In order to be successful in business, you need to be communicative and able to convey your ideas clearly. (İş dünyasında başarılı olmak için, fikirlerinizi net bir şekilde iletebilmeli ve iletişimsel olmalısınız.)

 7. The communicative nature of social media has changed the way we interact with each other. (Sosyal medyanın iletişimsel doğası, birbirimizle etkileşim şeklimizi değiştirdi.)

 8. Good communication skills are essential for resolving conflicts in the workplace. (İyi iletişim becerileri, işyerinde çatışmaları çözmek için önemlidir.)

 9. The communicative abilities of animals are fascinating to observe. (Hayvanların iletişimsel yetenekleri gözlemlemek çok ilginç.)

 10. In order to be an effective leader, you need to have strong communicative skills. (Etkili bir lider olmak için güçlü iletişim becerilerine sahip olmanız gerekir.)

 11. The communicative

value of language cannot be overstated in today’s globalized world. (Bugünün küreselleşmiş dünyasında, dilin iletişimsel değeri abartılamaz.)

 1. The ability to be communicative is an important aspect of emotional intelligence. (İletişimsel olabilme yeteneği duygusal zeka için önemli bir unsurdur.)

 2. My friend is very communicative and always keeps in touch with me, no matter how busy he is. (Arkadaşım çok iletişimseldir ve ne kadar meşgul olursa olsun, benimle her zaman iletişimde kalır.)

 3. The company’s communicative culture encourages open dialogue and fosters creativity. (Şirketin iletişimsel kültürü açık diyalogları teşvik eder ve yaratıcılığı destekler.)

 4. The success of any team depends on good communication between its members. (Herhangi bir takımın başarısı, üyeleri arasında iyi iletişime bağlıdır.)

 5. The communicative nature of art allows us to express ourselves in unique and powerful ways. (Sanatın iletişimsel doğası, kendimizi benzersiz ve güçlü şekillerde ifade etmemize izin verir.)

 6. The teacher’s communicative style of teaching helps students to engage with the material and retain information better. (Öğretmenin iletişimsel öğretim tarzı, öğrencilerin materyalle etkileşime girmesine ve bilgileri daha iyi öğrenmesine yardımcı olur.)

 7. The importance of communication cannot be underestimated in any relationship. (Herhangi bir ilişkide iletişimin önemi küçümsenemez.)

 8. The communicative skills of a salesperson can make all the difference in closing a deal. (Bir satış temsilcisinin iletişimsel becerileri, bir anlaşmayı kapatmak için önemli bir fark yaratabilir.)

 9. Effective communication is the foundation of any successful team or organization. (Etkili iletişim, herhangi bir başarılı takımın veya organizasyonun temelidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.