Cog İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cog İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cog – Dişli, Dişli Tekerlek

 1. The cog in the machine is broken. (Makinedeki dişli tekerlek kırıldı.)
 2. The cogwheel turned smoothly. (Dişli tekerlek sorunsuz döndü.)
 3. The engineer designed the cogs to fit perfectly. (Mühendis dişlileri mükemmel uyacak şekilde tasarladı.)
 4. The cog system is responsible for transferring power. (Dişli sistemi gücün transferinden sorumludur.)
 5. The cog meshed with the other gears. (Dişli diğer dişlilerle uyum sağladı.)
 6. The cog rotates clockwise. (Dişli saat yönünde döner.)
 7. The machinery requires all cogs to be in place. (Makine için tüm dişlilerin yerinde olması gerekiyor.)
 8. The cog is an essential component in the gearbox. (Dişli, şanzımanda önemli bir bileşendir.)
 9. The cogs engage and disengage as needed. (Dişliler ihtiyaç duyulduğunda bağlanır ve ayrılır.)
 10. The cog ratio affects the speed of the machine. (Dişli oranı, makinenin hızını etkiler.)
 11. The teeth on the cog interlock with the teeth on the adjacent gear. (Dişlinin dişleri, yanındaki dişli ile birbirine kenetlenir.)
 12. The cog is made of durable metal. (Dişli dayanıklı metal malzemeden yapılmıştır.)
 13. The cog mechanism requires regular maintenance. (Dişli mekanizması düzenli bakım gerektirir.)
 14. The cog assembly is complex and precise. (Dişli montajı karmaşık ve hassastır.)
 15. The cog rotates at a consistent speed. (Dişli sabit bir hızda döner.)
 16. The cog is an integral part of the transmission. (Dişli, şanzımanın ayrılmaz bir parçasıdır.)
 17. The cog is responsible for transmitting torque. (Dişli, torkun aktarımından sorumludur.)
 18. The cogwheel slipped out of place. (Dişli tekerlek yerinden kaydı.)
 19. The cog alignment must be precise for optimal performance. (Dişli hizalaması, en iyi performans için hassas olmalıdır.)
 20. The cog and gear work together to power the machine. (Dişli ve dişli, makinenin çalışmasını sağlamak için birlikte çalışır.)

Cog – Zeka

 1. She has a cogent argument for why she should get the job. (İş için neden kendisinin seçilmesi gerektiğine dair güçlü bir argümanı var.)
 2. The professor’s cogitation led to a breakthrough in the field of physics. (Profesörün düşüncesi, fizik alanında bir çığır açtı.)
 3. He is known for his cogent analysis of political issues. (O, siyasi konuların güçlü bir analiziyle tanınıyor.)
 4. The team’s cogent strategy helped them win the championship. (Takımın güçlü stratejisi, şampiyonluğu kazanmalarına yardımcı oldu.)
 5. She is a cog in the machine of the company. (Şirketin makinesinde önemli bir rol oynuyor.)
 6. The CEO’s cogent vision for the company’s future inspired the employees. (CEO’nun şirketin geleceği için güçlü bir vizyonu, çalışanları etkiledi.)
 7. He spent hours cogitating over the problem before coming up with a solution. (Çözüm bulmadan önce, sorun hakkında saatlerce düşündü.)
 8. The author’s cogent arguments made for a convincing essay. (Yazarın güçlü argümanları, ikna edici bir makale için yeterliydi.)
 9. The cogency of her presentation impressed the audience. (Sunumunun güçlülüğü, izleyicileri etkiledi.)
 10. He is a cog in the wheel of the government bureaucracy. (Hükümet bürokrasisinin makinesinde bir dişlidir.)
 11. The cogent reasoning in his proposal convinced the board to approve the project. (Önerisindeki güçlü mantık, projenin onaylanmasını sağladı.)
 12. She is a valuable cog in the research team. (Araştırma ekibinde değerli bir rol oynuyor.)
 13. The cogency of his argument was undeniable. (Argümanının güçlülüğü inkar edilemezdi.)
 14. The company’s success is due in part to the cogs who work tirelessly behind the scenes. (Şirketin başarısı, sahne arkasında yorulmadan çalışan dişlilere de bağlıdır.)
 15. The cogency of the evidence presented in court led to a conviction. (Mahkemede sunulan delillerin güçlülüğü, mahkumiyete neden oldu.)
 16. He is a vital cog in the team’s defense strategy. (Takımın savunma stratejisinde önemli bir role sahip.)
 17. The cogency of her argument helped her win the debate. (Argümanının güçlülüğü, tartışmayı kazanmasına yardımcı oldu.)
 18. He is a small cog in the larger machinery of the company, but he plays an important role nonetheless. (Şirketin daha büyük makinesinde küçük bir dişlidir, ancak yine de önemli bir rol oynar.)
 19. The cogency of the data presented in the study convinced the scientific community of its findings. (Çalışm

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.