Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Kasım 2020

Abdülbaki Gölpınarlı Kimdir Eserleri

Abdülbaki Gölpınarlı eserleri nelerdir, Abdülbaki Gölpınarlı kimdir

Abdülbaki Gölpınarlı

Asıl adı Mustafa İzzet Bakî (Doğum tarihi 12 Ocak 1900, İstanbul – Ölüm tarihi 25 Ağustos 1982, İstanbul), tasavvuf, tarikat­lar, divan edebiyatı ve İran edebiyatı üzeri­ne yapıtlarıyla ünlü edebiyat tarihçisi.

Mevlevi tarikatı üyelerinden gazeteci Ah­med Agâh Efendi’nin oğluydu. Babasının ölümü üzerine Gelenbevi İdadisi’nin son sınıfından ayrılmak zorunda kaldı, bir süre kitapçılık ve ilkokul öğretmenliği yaptı. 1927’de Erkek Muallim Mektebi’ni, 1930’da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi’ni bitirdi. Konya, Kayseri, Balıkesir ve Kasta­monu liseleri ile İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde edebiyat dersleri verdi. İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesinde metinler şerhi okuttu. Ankara’da Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nde İslam-Türk tasavvuf tarihi ve edebiyatı okuturken (1945) Türk Ceza Kanunu’nun 141. maddesine aykırı davrandığı gerekçesiyle tutuklandı, 10 ay hapis yattıktan sonra aklandı. 1949’da kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Gölpınarlı, Tür­kiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası ve Şarkiyat Mecmuası gibi yayın organlarında edebiyat tarihi ve fütüvvetle ilgili çok sayıda makale yayımla­dı, Türk Ansiklopedisi ile İslam”Ansiklope­disi’ne çeşitli maddeler yazdı. Melâmilik ve Melâmiler (1931) ve Kaygusuz-Vizeli Alâed- din’den (1933) sonra, 1936’da doktora tezi olarak hazırladığı Yunus Emre, Hayatı, Sanatı, Şiirleri’ni (6 bas. 1986) yayımladı. Onu Yunus Emre ile Âşık Paşa ve Yunus’un Batıniliği (1941) ve Pir Sultan Abdal (1943; P. N. Boratav ile birlikte) izledi. Gölpınar­lı, Celaleddin Rumi’nin (Mevlânâ) Mesne­visini (1941-46, 6 cilt) Türkçeye çevirdi. Yunus Emre Divanı’m (1943, 2 cilt) yayıma hazırladı.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın 1945’te yayımladığı Divan Edebiyatı Bey anındadır’da yer alan edebi­yat eleştirisi tartışmalara yol açtı. Kitabın savma göre divan edebiyatı İran edebiyatı­nın kötü bir taklidiydi; toplum sorunlarıyla ilgilenmiyor, insanları uyuşukluk ve tembel­liğe iterek hayalcilik ve kadere boyun eğmeye özendiriyordu. Sonraları divan şiiri­ne daha yumuşak bir tutumla yaklaşan Gölpınarlı Fuzuli Divanı (1948),’ Nedim Divanı (1951) gibi yapıdan yayıma hazırladı.

Abdülbaki Gölpınarlı’nın Eserleri

Abdülbaki Gölpınarlı, Mevlânâ Celaleddin (1951), Mevlânâ’dan Sonra Mevlevilik (1953), Mev­levi Adap ve Erkânı (1963) ve Mesnevi Şerhi’nde (1973 , 6 cilt) Mevleviliğin dünya görüşünü işleyerek yorumladı. Tasavvuf, tasavvuf edebiyatı, mezhepler ve tarikatlar konusunda da Menâkıb-ı Hacı Bektaş-ı Veli (1958), Alevî, Bektaşî Nefesleri (1963), 100 Soruda Türkiye’de Mezhepler ve Tarikatlar (1969), 100 Soruda Tasavvuf (1969), Türk Tasavvuf Şiiri Antolojisi (1972), Tasavvuf­tan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri (1977gibi geniş kapsamlı çalışmalar yayım­ladı. Öbür yapıtları arasında Şeyh Galip, Hayatı, Sanatı, Şiirleri (1953),’Nailî-i Ka­dim, Hayatı, Sanatı, Şiirleri (1953), Kaygusuz Abdal-Hatayi-Kul Himmet (1953), Nesi- mî-Usulî-Ruhî (1953), Divan Şiiri (1954-55, 4 kitap), Oniki İmam (1958), Nasreddin Hoca (1961), Yunus Emre ve Tasavvuf (1961), Yunus Emre, Risâlat al-Nushiyye ve Divan (1965), Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin (1966). Hz. Muhammed ve islam (1969), Şeyh Galip, Seçmeler (1971), Huru­filik Metinleri Katalogu (1973), Hayyam ve Rubaileri (1973), Müminlerin Emiri Hz. Ali (1978). Tarih Boyunca İslam Mezhepleri ve Şiilik (1979) sayılabilir. Gölpınarlı’mn ayrı­ca bir Kuran çevirisi (Kuran-ı Kerim ve Meali, 1955) vardır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz