Düello Nedir Anlamı

Düello nedir, düello anlamı ne demek

Düello, bir anlaşmazlığı veya onur sorunu­nu çözmek maksadıyla, önceden düzenlenmiş kurallara göre öldürücü silahlarla yapılan dövüş demektir. Alışılagelmiş hukuk yollarına baş­vurmaya seçenek olarak uygulanan bir yön­temdir.

Düellonun Tarihi

Düellonun ilk biçimi, çarpışma yoluyla haklı tarafı belirlemek için başvurulan yar­gısal düelloydu. Caesar ve Tacitus, Germen kabilelerinin kendi aralarındaki çatışmaları teke tek kılıç dövüşüyle çözdüklerini bildir­mektedir. Germen kabilelerinin Avrupa’yı istilasıyla birlikte, bu uygulama ortaçağ başlarında Batı Avrupa’ya da yerleşti. Hukuksal anlaşmazlıklarda resmî yeminin ya­lan beyanı önleyememesinin yanı sıra sına­ma yoluyla yargılamanın şansa çok yer bırakması ve hilelere açık olması, yargısal düellonun benimsenmesine yol açtı. Buna göre bir kişi yargıç önünde hasmının belli bir suçu işlediğini, hasmı ise bunun yalan olduğunu iddia ettiğinde yargıç bu kişiler­den düello yapmalarını ister ve düellonun yerini, zamanını ve silahlan belirlerdi. Ha­sımların düello yerine gelmelerini sağlamak için bir teminat yatırmaları istenirdi. Ayrıca yere eldiven atmak meydan okuma, hasmın bunu yerden alması da düelloyu kabul etme anlamına gelirdi. “Tanrının hükmüne” baş­vurulduğunda haklı olan tarafın yenilmeye­ceğine inanıldığından, düelloyu kaybeden, ama hayatta kalan taraf yasalara göre cezalandırılırdı. Düello yoluyla yargılama yoluna bütün özgür insanlar, bazı durumlarda serfler de başvurabilirdi. Yalnızca din adamları, ka­dınlar, hastalar, 20 yaşından küçük ve 60 yaşından büyük kişiler düellodan bağışık tutulmalarını isteyebilirdi. Bununla birlikte, belirli durumlarda yargılanmakta olan kişi­ler kendilerini temsil etmek üzere profesyo­nel dövüşçüler ya da “şampiyonlar” tutabi­lirdi. Ama yenilgi durumunda asıl kişiyle birlikte yenilen şampiyon da yasal cezaya çarptırılırdı. Birçok ülkede düellolara kişisel olmayan sorunların çözümünde de başvuruldu. Örneğin İspanya’da, Toledo’daki ayinlerde Latin ya da Mustarib usulünden hangisi­nin kullanılacağına karar vermek için 1085’te bir düello yapıldı. Bu düelloyu Mustarib ayin usulü yanlıları adına dövü­şen Ruiz de Mastanza adlı şampiyon kazan­dı. Bu tür düelloların kuralları ayrıntılarıyla belirlenirdi. Çarpışma, sınırları belli bir meydanda (champs clos), genellikle mahke­me kurulu ve yüksek yargı ve kilise yetkili­lerinin huzurunda yapılırdı. Düellodan önce iki hasım da kendi davasının haklı ve söylediklerinin doğru olduğuna, belirlenen silahların dışında başka silah taşımadığına ve hiçbir büyü yapmadığına yemin ederdi. Hasımlardan biri yaralandığında ya da yere düştüğünde, öbürü genellikle dizini göğsüne dayar ve aman dilememesi durumunda zırhının açık bir yerinden hançerini saplaya­rak onu öldürürdü. I. William’ın 11. yüzyılda İngiltere’de baş­lattığı yargısal düello yöntemi ancak 1819’da kaldırıldı. Fransa’da ölümle sonuç­lanan yargısal düelloların sıklaşması üzeri­ne, 12. yüzyıldan başlayarak bu yönteme başvurulmasını azaltma yönünde girişimler yapıldı. Bir Fransız kralınca izin verilen en son düello 10 Temmuz 1547’de gerçekleşti. Onur düelloları, bir hakaret ya da öyle varsayılan bir davranış yüzünden yapılan özel çarpışmalardı. Günlük giyimin bir par­çası olarak kılıç takma modasının büyük ölçüde kolaylaştırdığı bu düellolar, 15. yüz­yıl sonlarından başlayarak İtalya’dan öteki ülkelere yayıldı. İnsanlar en basit nedenler­le düelloya başvurur ve başlangıçta sık sık tanık olmaksızın dövüşürdü. Bu gizlilik kötüye kullanılmaya başlayınca (pusu kur­ma gibi), düellocuların yanlarında dostlarını ya da yardımcılarını getirmeleri âdet haline geldi. Sonraları bu yardımcılar da arkadaş­larına layık olduklarını göstermek amacıyla dövüşmeye başladılar.

Fransa’da onur düellolarının çok yaygın­laşması üzerine, IX. Charles 1566’da düello yapanların ölüm cezasına çarptırılacağını belirten bir buyruk yayımladı. Bu buyruk daha sonra düelloyu yasaklayan fermanlara örnek oluşturdu. Bununla birlikte Fransa’ da düellonun ömrü Fransız monarşisinden daha uzun oldu. Devrim döneminden sonra düello siyasal çatışmaların bir özelliği duru­muna geldi. 19. yüzyılda sık sık siyasal düellolar yapıldı. 20. yüzyılda Fransa’da zaman zaman düellolar görülmekle birlikte, genellikle âdet yerini bulsun anlayışı ya da ün amacıyla yapılan bu düellolarda kılıcın ya da tabancanın öldürücü olmaması için önlemler alınırdı. I. Dünya Savaşı’na değin askeri kuralların onur düellosuna izin verdi­ği Almanya’da Nazi iktidarında düello yeni­den yasallaştı (1936). İtalya’daki faşist rejim de düelloyu özendirdi. Öğrenci düellosu (Mensur) Alman üniversitelerinde sürege­len bir gelenektir. Birçok Alman üniversite­sinde bulunan köklü savaşçı birliklerin (Verbindungen) sıkı kuralları, gizli toplantıları, özgün üniformaları ve büyük saygınlıkları vardır. Birliklerin kılıç kullanma usulü nor­mal eskrimden farklıdır; öğrencilerin bu oyun sırasında kafa ve yüzlerinden aldıkları yaraların izleri cesaret nişanı olarak değer­lendirilir.

Pek sık olmamakla birlikte, tarihte kadın­lar arasında da düello yapıldığı saptan­mıştır. Düellonun tarihçesi ile düello nedir anlamı ne demek konularında bilgiler verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.