Sokulluzade Hasan Paşa

Sokulluzade Hasan Paşa Kimdir

Sokulluzade Hasan Paşa  (ö. Nisan 1602, Tokat), Osmanlı devlet adamıdır. Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa’nın büyük oğluydu. 1561’de Bosna sancak beyi, 1573’te Diyarba­kır beylerbeyi oldu. 1576’da Erzurum, 1577’de de Dürzi ayaklanmalarının bastırıl­ması göreviyle Şam beylerbeyliğine getiril­di. 1591’de Temeşvar’a, 1593’te de vezir payesiyle Budin’e beylerbeyi atandı. 1593 sonbaharında patlak veren Osmanlı-Avusturya Savaşı’na katılarak Veszprem Kalesi’ ni aldı, Palota’mn fethinde bulundu. Hasan Paşa Ağustos 1594’te Rumeli bey­lerbeyliğine atandı. Ağustos 1596’da Eğri Seferi’ne katıldı. Kalenin alınmasında önemli rol oynadı.

Rumeli birliklerinin ba­şında katıldığı Haçova Meydan Savaşı’nın (1596) kazanılmasından sonra Sadrazam Ciğalazade Sinan Paşa’nın önerisiyle dördün­cü vezirliğe getirildi ve Belgrad serdarlığıyla görevlendirildi. Kısa süre sonra yeni sadra­zam İbrahim Paşa onu görevden alarak Vidin muhafızı yaptı. Nisan 1598’de Bağdat beylerbeyliğine atandı. O sırada Basra’da ayaklanan Seyyid Mübarek sorununun çö­zümü için çaba harcadı. Sokolluzade Hasan Paşa 15 Nisan 1601’de Karayazıcı adlı bir Celalinin başlattığı ayaklanmayı bastırmakla görevlendirildi. Ağustos 1601’de Elbistan Yaylasında, Sepetli dolaylarında Karayazı- cı’mn güçlerini yenilgiye uğrattı. Ayaklan­macıları Tokat’a kadar izledi. Bu sırada ölen Karayazıcı’nın yerine Celalilerin başına ge­çen Deli Hasan (Paşa) onu Tokat Kalesi’nde kuşattı. Deli Hasan bir ay süren kuşatma sonrasında kaleyi ele geçirerek Sokulluzade Hasan Paşa’yı öldürttü.

Bir Cevap Yazın

Top