Transverse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transverse İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Transverse Nedir?


Transverse, “enine” veya “yatay” anlamına gelir. Terim, matematik, fizik ve mühendislik gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır.

Örnek cümleler:


1. The transverse axis of an ellipse is perpendicular to the major axis. (Elipsin enine eksen, ana eksene dikidir.)
2. The transverse waves move perpendicular to the direction of the wave motion. (Enine dalga hareketi, dalga hareketi yönüne dik olarak hareket eder.)
3. The bridge collapsed due to transverse vibrations caused by strong winds. (Köprü, güçlü rüzgarlar tarafından oluşturulan enine titreşimler nedeniyle çöktü.)
4. The transverse flute is known for its bright and clear sound. (Enine flüt, parlak ve net sesiyle bilinir.)
5. The MRI machine uses a strong magnetic field to produce transverse images of the body. (MRI makinesi, vücudun enine görüntülerini oluşturmak için güçlü bir manyetik alan kullanır.)
6. The transverse colon is the part of the large intestine that runs horizontally across the abdomen. (Enine kolon, karın bölgesinin yatay olarak kesen kalın bağırsağın bir bölümüdür.)
7. The transverse waves on a string can be described by the wave equation. (Bir tel üzerindeki enine dalgalar, dalga denklemi ile tanımlanabilir.)
8. The transverse shear stress in a beam can cause it to fail. (Bir kirişteki enine kayma gerilimi, kirişin başarısız olmasına neden olabilir.)
9. The transverse momentum of a particle is related to its mass and velocity. (Bir parçacığın enine momentumu, kütlesi ve hızı ile ilişkilidir.)
10. The transverse section of a tree trunk shows its growth rings. (Bir ağaç gövdesinin enine kesiti, büyüme halkalarını gösterir.)
11. The transverse waves in the ocean can create dangerous rip currents. (Denizdeki enine dalgalar, tehlikeli bir su çekişine neden olabilir.)
12. The transverse plane divides the body into upper and lower halves. (Enine düzlem, vücudu üst ve alt yarım bölmelerine ayırır.)
13. The transverse engine configuration is commonly used in front-wheel drive cars. (Enine motor konfigürasyonu, önden çekişli arabalarda yaygın olarak kullanılır.)
14. The transverse arch of the foot provides support for the foot’s longitudinal arch. (Ayak tabanının enine kemerleri, ayak bileğinin boyuna kemerine destek sağlar.)
15. The transverse magnetic field in a transformer can induce a voltage in the secondary coil. (Dönüştürücüdeki enine manyetik alan, ikincil bobinde bir gerilim oluşturabilir.)
16. The transverse foramen in the vertebrae allow for the passage of the vertebral artery. (Omurların enine delikleri

  1. The transverse waves in a slinky are a classic example of wave behavior. (Slinky’deki enine dalgalar, dalga davranışının klasik bir örneğidir.)
  2. The transverse process of a vertebra serves as an attachment point for muscles and ligaments. (Bir omurun enine süreçleri, kas ve bağların bağlanma noktası olarak hizmet eder.)
  3. The transverse resolution of a microscope determines the smallest distance between two distinguishable points. (Bir mikroskobun enine çözünürlüğü, iki ayırt edilebilir nokta arasındaki en küçük mesafeyi belirler.)
  4. The transverse shear modulus is a measure of a material’s resistance to deformation under transverse stress. (Enine kayma modülü, bir malzemenin enine stres altında deformasyona karşı direncini ölçer.)

Türkçe karşılıklarını yazarken, örnek cümlelerin İngilizce kısımlarını kalın ve mavi renkte yazdım.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.