Orman Haftası İle İlgili Yazı

Orman Haftası Önemi Hakkında Bilgi, Orman Haftası İle İlgili Yazılar

 Orman Haftası 

(21-26 Mart)

Ağaçlarla örtülü geniş alana ve bu alanı kaplayan ağaçların tümüne orman denir. Ormanda çeşitli türde ağaçlar, bitkiler ve hayvanlar yaşar. Yeşil bir denizi andıran orman, insanları dinlendirir ve insanlara huzur verir, Bütün bunların yanı sıra ormanlar, zenginlik kaynağımızdır. Kapı, masa, sıra, çatı, kitap, defter vb. kullandığımız birçok eşyayı ormanda yetişen ağaçlardan yaparız.

ormanhaftasi

Ormanın insanlara olan yararını saymakla bitiremeyiz, Or­man, bulunduğu bölgenin havasını temizler ve bol yağış almasını sağlar, Ağaçlar kökleriyle toprağı tutarak erozyonu önler, sel bas­kınlarından çevresini korur.

Yurdumuzda ormanlık alan, olması gereken orandan daha azdır. Ülkemizin geçmişte dörtte üçü ormanlık alan iken, günümüzde bu oran dörtte bire düşmüştür. Yaz aylarında çıkan yangınlar, ormanlık alanlarımızın hızla azalmasına neden olmak­tadır. Bu azalma yağışların düzensizleşmesine, iklimin bozulması­na, doğal güzelliğin kaybolmasına ve sel felaketlerine yol aç­makta ve en önemlisi de yurt ekonomisinin zarar görmesine ne­den olmaktadır, Bunları önlemek için çocuklarımıza ormanın yararlarını küçük yaşlarda öğretmeliyiz. Onlarla ormana gezi düzen­leyip bu doğal güzelliği yakından görmelerini sağlayıp ağaç sev­gisinin oluşması için çalışmalar yapmalıyız. Ayrıca çevremizdeki uygun alanlara ağaç dikmeli, ağaçlandırmaya önem vermeli­yiz. Böylece betonlaşan kentlerde yaşayan çocuklarımızın do­ğayı tanıyıp, doğayla iç içe olmalarını, doğayı sevmelerini sağla­mış oluruz.

Ormanların düşmanı çoktur. Bu düşmanlara karşı koyup or­manlarımızı korumalıyız. Ormanları korumak her yurttaşın görevi­dir. Bu görevimizi yaparken şunlara dikkat etmeliyiz:

  • Ormanlık alanlarda hiçbir nedenle ateş yakmamalıyız. Yakanları uyarıp ateşi söndürmeliyiz. ilgililere haber vermeliyiz (Alo Yangın: 177),
  • Yanan sigara ve kibrit vb. maddeleri ormanlık alanlara atmamalıyız.
  • Keçileri ormanlık alanlarda otlatmamalıyız,
  • Orman işletmelerinOen izinsiz ağaç kesimi yapmamalıyız,
  • Ormanlık alanlara cam şişe, bardak vb. maOdeleri gelişigü­zel atmamalıyız, Çünkü cam madde, güneş ışığı karşısında mercek görevi görerek ışığı toplar ve kuru dallara, yapraklara yansıtır. İsı­nan dal ve yapraklar tutuşup büyük bir yangına neden olabilir.
  • Orman işletmelerinin izniyle kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar dikmeliyiz.

Ormanlarımız, yasalarla da korunmuştur, izinsiz ağaç kesmek, ormanlara çeşitli yollarla zarar vermek yasalarımız karşısında bü­yük suç sayılmıştır. Anayasa’mızın 169. maddesinde “Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar, genel ve özel af kapsamına alınamaz.” ifadesiyle orman­larımız koruma altına alınmıştır. Ormanı kasten yakmak, vatan ha­inliği ile eş değer görülmüştür.

Ormanı, doğayı korumak, geliştirmek ve düzenlemek yurdu­muz için önemlidir. Ormanın yararları, ormanlardan ekonomik olarak yararlanmanın yolları her vatandaşa anlatılmalı ve orma­nı korumanın hepimizin görevi olduğu anlatılmalıdır. Bu amaçla her yıl 21 – 26 Mart tarihleri arasında Orman Haftası düzenlenmiş­tir.

Geçmişte yeryüzünün büyük bir bölümü ormanlarla kaplıydı. Bilinçsiz ağaç kesimleri, orman yangınları, tarla açmak için orman yakmak gibi nedenlerle ormanlar yok edilmiş ve dünya hızla çöl­leşmeye başlamıştır. Bütün bunlar bazı bitki ve hayvan türlerinin yok olmasına da yol açmıştır. Özellikle sanayi devrimi sonrası ha­vanın, suyun, toprağın kirlenmesi insan yaşamını tehlikeye sok­muştur. Bu gelişmeler, Birleşmiş Milletlerin konuya eğilmesini ve önlemler almasını sağlamıştır. Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından olan ormanlara gereken önemin verilme­si için Avrupa Tarım Federasyonu (CEA), konuyu Birleşmiş Milletle­re getirdi. Gıda Tarım Organizasyonu (FAO), 21 Mart 1971 tarihin­de, 21 Mart’ı, Dünya Ormancılık Günü olarak kabul etti. Bütün dünyada olduğu gibi 21 Mart günü ile başlayan hafta Orman Haftası olarak kutlanmaktadır.

Bu haftanın tanıtımı ve amacına uygun kutlanması için tele­vizyonlarda ve radyolarda programlar düzenlenir. Ormanın ya­rarları, özellikle yurt ekonomisi ve topraklarımızın korunmasındaki yararları anlatılır. Yurdun süsü, iklimini düzenleyicisi, erozyonun ve sel oluşumunun engelleyicisi olarak ormanın taşıdığı önemin öğrencilere kavratılmasına çalışılmalı, temiz çevre bilincinin oluşma­sına çalışılmalıdır. Bunları gerçekleştirmek için öğrencilerin çevre­lerindeki ağaçlandırma çalışmalarına katılmaları sağlanmalıdır. Ayrıca TEMA Vakfının Türkiye’yi çölleşmekten koruyucu çalışma­ları hakkında bilgi verilmeli ve Vakfın çalışmalarında görev alma­ları sağlanmalıdır.

Orman Haftası ile ilgili yazı ve Orman Haftası ile ilgili bilgi hakkında yorumlarınızı aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

11 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.