Makale Nasıl Yazılır Makale Özellikleri

Makale Özellikleri nedir, makale nasıl yazılır

MAKALE (Edebiyat)

Bir çeşit düşünce yazısıdır. Temel öğe fikirdir. Herhangi bir konuda bilgi ver­mek veya gerçeği savunmak amacına yö­neliktir. Genellikle dergi ve gazetelerde ya­yınlanır. İlk sütunda çıkan makaleye başmakale denir.

Türk edebiyatında Makale, gazetecili­ğin başlamasıyla başlamış ve çok geliş­miştir. Makalelerde topluca bilgi, fikir, inanç veren; yol gösteren, yaşama sevgisi aşılayan çeşitli özellikler vardır..Amaç bunları geniş halk kitlelerine yaymaktır.

Makale yazarının herşeyden önce ge­niş bir kültürü, sade ve anlaşılır bir dili ol­malıdır. Bunların yanında tarafsız düşün­ce yapısına da sahip olmalıdır. Makale yazarın zevkini ve karakterini yayınladığı gazetenin veya derginin genel tutumunu da bildirir.

Makalenin de diğer kompozisyon çe­şitleri gibi bir Plânı vardır. Makale haber gibi acele yazılmaz. Üzerinde düşünülür ve belli plan içinde yazılır. Makalelerde de giriş, gelişme ve sonuç bölümü vardır. Girişte konuyu açıklayan bir kaçış cümle­si vardır. Sonra bu cümle konuyu oluştu­ran habere bağlanır. Gelişme makale bö­lümünde konu açıklanır ve delillere yer verilir. Sonuçta ise hiçbir şüpheye yer ve­rilmeden konu bağlanır. Makale didaktik nesrin örneğidir.

Makalenin konusu geniştir. Her türlü günlük olaylar, biiim, sanat hareketleri makale konusu olabilir. Makalede fikir açıklanırken delillerden, atasözlerinden faydalanılır. Her makale edebi değer taşı­maz. Politik, ekonomik, estetik ve spor ko­nuları üzerinde yazılan makaleler genellik­le edebi değer taşımayan makalelerdir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.