Karadeniz Bölgesi Tarım ve Hayvancılık

Karadeniz Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Konu Anlatımı

Tarım

Karadeniz bölgesinde ekili-dikili alanlar, bölgenin % 20’sini oluştu­rur. Bölge yüzölçümü dikkate alındığında bu oranın çok az olduğu anlaşılır. Arazinin dağlık olması bölgede tarım yapmaya uygun alanların sınırlı ve dağınık olmasına neden olmuştur. Önemli tarımsal alanlar; Bafra ve Çar­şamba delta ovalan, Düzce Ovası ile Karadeniz ardın­daki Erbaa, Niksar, Suluova, Bolu, Turhal ovalarıdır. Ay­rıca kıyıda dar bir şerit halinde uzanan kıyı ovaları tarım yapılabilen alanlardır.

Tarımda makine kullanımı zordur. Bunun için tarım ça­lışmalarında insan ve hayvan gücüne duyulan gereksi­nim önemini korumaktadır.

Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen ürünlerin başında çay, fındık, pirinç ve mısır gelir. Doğu Karadeniz Bölü- mü’nün en önemli tarımsal ürünü olan çay, yalnızca bu bölgede yetiştirilir. Türkiye’de üretilen fındığın tamamı­na yakını doğuda Çoruh Vadisi’nden batıda Akçako­ca’ya kadar olan kıyı kuşağında üretilir. Ancak en önem­li üretim sahaları, Ordu ve Giresun kıyı kesimidir. Türki­ye’de üretilen pirincin yarıya yakını Bafra ve Çarşamba deltaları ile Kızılırmak ve Yeşilırmak’ın kenarlarındaki taşkın ovalarında yetiştirilir. Bölgede buğdayın yerini mısır almıştır.

Karadeniz Bölgesi’nde bu ürünlerin dışında tütün ve so­ya, Rize çevresinde çok az da olsa turunçgil ve zeytin, iç kesimlerde şekerpancarı ve buğday gibi ürünler yetiştirilmektedir.

Hayvancılık

Bölgenin dağlık ve engebeli olması, dağ çayırlarının varlığı hayvancılık faaliyetinin önemli bir gelir kaynağı olmasını sağlamıştır. Ayrıca bölgede orman alanlarındaki zengin ot varlığı arıcılık faaliyetini geliştirmiştir.

Türkiye denizlerinde avlanan balığın % 80 den fazlası Karadeniz’den elde edilir. Özellikle Doğu Karadeniz de­niz ürünleri açısından son derece zengindir.

Karadeniz Bölgesi Tarım ve Hayvancılık hakkında Bilgiler Coğrafya

6 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.