Fransız İhtilali Nedir Hakkında Bilgi

Fransız İhtilali ne zaman olmuştur, Fransız İhtilali hakkında bilgi kısaca

FRANSIZ İHTİLALİ (Tarih)

Tarihin dönüm noktalarından biridir. 1789’dan sonraki devreye “Yakınçağ” de­nir. 1789 Fransız İhtilali’ni hazırlayan ne­denler çeşitlidir. XVII. yüzyılda Fransa’da yetişen filozoflar, İngiltere’de yetişen eko­nomi nazariyecileri, insan hakları hakkında yeni fikirler ortaya atmışlar, insan topluluk­larının yüzyıllardan beri süregelen düzeni üzerinde şüphe tohumları ekmişlerdi. Bun­ların başında Jean Jacques Rousseau, Dalton, Robespierre gelir.

İngiltere’deki demokratik düzen, eski itibarından az çok kaybeden Fransa’da milletin dikkatini çekmeye başlamıştı. Hele Amerikan ihtilali ve bu ihtilalin başarıya ulaşarak demokrasi düzenini açıkça tarih­te ilk defa olarak ilan etmişti Fransa’da bü­yük yankılar uyandırmıştı.

Bu siyasi cephe yanında geniş halk tabakalarını ilgilendiren nedenler de vardı. Son yıllarda ürünün kötü alınması, Fran­sa’da açık bölgeleri doğurmuş, eşkıyalık artmış, köylü hatta burjuva (şehirli) zor du­ruma düşmüştü.

Kral XVI. Louis devlet sorunlarını çö­zümleyebilmek için yüzyıldan beri toplan­mayan Eta Jenero’yu topladı, Bu meclis ruhban, asiler ve burjuva sınıflarının tem­silcilerinden ibaretti. 5 Mayıs’ta toplanan Meclis, 17 Haziran’da kendini “millet mecli­si” ilan elti, hükümetin yönetilmesinde mil­let adına son söz sahibi bulunduğunu ileri sürdü. 20 Haziran’da meclis dağılmaları hakkındaki kralın verdiği emri dinlemeye­rek, meşruti bir idare kurmadan dağılma­yacağına and içti. Bu olaylardan cesaret alan halk da 14 Temmuz 1789’da Bastille kalesini basıp, buradaki siyasi mahkumla­rı, canileri serbest bıraktılar. Asker halka karşı koymadı, o andan itibaren ihtilal baş­ladı. Anarşi bütün Fransa’yı kapladı. 1791’de Meclis meşruti anayasayı ilan etti. Bu uzun sürmedi. Meclis’te hakimiyeti ele geçiren Cumhuriyetçiler, krallığı kaldırıp cumhuriyet kurdular. Kral XVI. Louis ve kraliçe Marie Antoinnette başta olmak üzere yüzlerce kişiyi giyotinle öldürdüler.

Fransa emsali görülmemiş boğuşma­lar ve anarşi içindeyken, bağlaşık Avrupa devletleri, Fransa’yı istila etmek, ihtilalin kendi ülkelerine sıçramaması için harekete geçtiler. Ancak cumhuriyetçilerin yoğun başarıları karşısında sonuçsuz kaldı. Bu durum Fransa’da cumhuriyet otoritesini kuvvetlendirdi. Ancak 1795’de “birectoire” idaresi kuruldu, çok kanlı hareket eden Cumhuriyetçiler iktidardan uzaklaştırıldı. 1799’da General Napoleon Bonaparte, bir hükümet darbesiyle bu rejime son verip kendisini “birinci konsül” yaptı. Konsüllüğü sırasındaki askeri başarılarından dolayı 1804’de kendisini “Fransızlar imparatoru” yani meşruti hükümdar ilan etti. Fransız ihtilali nedir kısa bilgi aktardık.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.