Civil İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Civil İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Civil

Civil, Türkçe karşılığı olarak “sivil” anlamına gelmektedir. Genellikle, sivil toplum, sivil hukuk, sivil mühendislik gibi alanlarda kullanılır. Aşağıda, “civil” kelimesinin örnek cümlelerini ve Türkçe anlamlarını bulabilirsiniz:

 1. Civil society plays a crucial role in promoting democracy. (Sivil toplum, demokrasinin teşvikinde önemli bir rol oynar.)
 2. The conflict between the military and civil government led to a political crisis. (Askeri ve sivil hükümet arasındaki çatışma, siyasi bir krize yol açtı.)
 3. He studied civil engineering at the university. (Üniversitede sivil mühendislik okudu.)
 4. The civil rights movement fought for equal rights for all citizens. (Sivil haklar hareketi, tüm vatandaşlar için eşit haklar için mücadele etti.)
 5. The civil war in the country caused many casualties. (Ülkedeki sivil savaş birçok can kaybına neden oldu.)
 6. The civil law system is based on written codes. (Sivil hukuk sistemi yazılı kanunlara dayanır.)
 7. The civil servant works for the government. (Sivil memur, hükümet için çalışır.)
 8. The civil disobedience movement was a form of nonviolent protest. (Sivil itaatsizlik hareketi, şiddetsiz bir protesto biçimiydi.)
 9. The civil aviation industry has been greatly affected by the pandemic. (Sivil havacılık endüstrisi pandemiden büyük ölçüde etkilendi.)
 10. The civil court has jurisdiction over civil cases. (Sivil mahkeme, sivil davalarla ilgilenir.)
 11. The civil engineer designed the bridge. (Sivil mühendis, köprüyü tasarladı.)
 12. The civil liberties of citizens must be protected. (Vatandaşların sivil özgürlükleri korunmalıdır.)
 13. The civil partnership law grants same-sex couples legal recognition. (Sivil ortaklık yasası, eşcinsel çiftlere yasal tanınma sağlar.)
 14. The civil defense system prepares for natural disasters and emergencies. (Sivil savunma sistemi, doğal afetler ve acil durumlar için hazırlık yapar.)
 15. The civil engineer inspected

the building for safety hazards. (Sivil mühendis, güvenlik riskleri açısından binayı denetledi.)
16. The civil society organization organized a protest against police brutality. (Sivil toplum örgütü, polis şiddetine karşı bir protesto düzenledi.)

 1. The civil marriage ceremony was held in a park. (Sivil evlilik töreni bir parkta yapıldı.)
 2. The civil engineering project aims to improve the city’s infrastructure. (Sivil mühendislik projesi, şehrin altyapısını geliştirmeyi amaçlamaktadır.)
 3. The civil unrest in the country led to the government declaring a state of emergency. (Ülkedeki sivil huzursuzluk, hükümetin olağanüstü hal ilan etmesine neden oldu.)
 4. The civil rights act prohibits discrimination based on race, gender, or religion. (Sivil haklar yasası, ırk, cinsiyet veya din temelinde ayrımcılığı yasaklar.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.