Bekçi Nedir Ne İş Yapar Görevleri

Bekçi Nedir, Bekçilerin Görevleri Geçmişteki ve Günümüzdeki Yeri

Bekçi, bir yeri bekleyip korumakla görevli kişidir. Eskiden başta İstanbul olmak üzere birçok büyük kentte, mahalle bekçilerinin halk yaşayışı içinde önemli yeri vardı. İhtiyar heyetine bağlı olarak görev yapan mahalle bekçileri, bir ellerinde fener, bir ellerinde ucu demirli, kalın ve uzunca bir sopa ile sabaha değin sokakları dolaşırdı. Ayrıca bekçilerin doğum, ölüm, düğün gibi olaylarda yardımcı olmak, idari ve adli bildirimleri yerlerine iletmek, yangınları haber vermek, hatta kiralık ev ya da kiracı bulmak gibi uğraşları da vardı.

Sırtlarında uzun aba, başlarına da çuhadan yapılma, ucu kıvrık ve uzunca bir külah (barata) giyen bekçiler, orta yaşın üstünde ve her bakımdan güvenilir kişiler arasından seçilir­di. Mahalle bekçilerinin ramazan gecelerin­de davul çalıp sokak sokak dolaşarak halkı sahura kaldırmaları da eski kent yaşamının canlı yönlerinden biriydi.

Türk halk edebi­yatının ilginç örnekleri arasında yer alan bekçi (ya da davulcu) manileri, bu dolaşma sırasında okunurdu. Bekçi manileri kent yaşamının türlü yönlerini mizahlı bir biçim­de yansıtırdı. Günümüzde bekçilik, kolluk örgütü için­de, genel kolluğa yardımcı olacak silahlı bir kuruluş olarak örgütlenmiştir. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu’na göre bekçiler, genel kolluğun müdahale edeme­yeceği hallerde, acele ve zorunlu olan önlemleri alırlar, suç işlenmesini ve kamu düzenini bozacak nitelikteki gösteri ve yürü­yüşleri önlerler. Adli kolluk sıfatıyla, delil­lerin kaybolmasına engel olmak da bekçile­rin görevi içindedir. Adli görevlerini yerine getirirken suç işlerlerse, genel hükümlere göre muhakeme edilirler ve haklarında memurin muhakematı kuralları uygulan­maz. Bekçiler, görev yaptıkları yerin en büyük mülki amirinin emri altındadır. Bekçi örgütü içinde ayrıca, özel kolluğun bir dalı olan köy korucuları ve köy bekçileri ile kır bekçileri vardır. 442 sayılı Köy Kanunu’nun 68. maddesine göre, köy sınır­ları içinde mal, can ve ırzın korunması için köy korucuları bulundurulabilir. Her köyde en az bir köy korucusu, ihtiyar heyeti tarafından görevlendirilerek, kaymakamın emri ile işe başlar. Korucu köy muhtarının emri altındadır ve silahlıdır. Görevi sırasın­da kendisini korumak ya da başkalarını kurtarmak için, ayrıca sanığın silahla karşı koyması, eşkıyanın izlenmesi ve “dur” em­rinin dinlenmemesi gibi hallerde silah kulla­nabilir. Bakanlar Kurulu’nca öngörülecek durumlarla, köy ya da çevresinde olağanüs­tü hal ilanını gerektiren nedenlerin ve şiddet hareketlerine ilişkin ciddi belirtilerin ortaya çıkması gibi durumlarda, valinin önerisi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile “geçici köy korucuları” görevlendirilmesi, 26 Mart 1985’te kabul edilen ve Köy Kanunu’nun 74. maddesini değiştiren 3175 sayılı yasada düzenlenmiş ve son yıllarda bu yetki Güneydoğu Anadolu’da yoğun bir biçimde kullanılmıştır.

1 Ağustos 1914 tarihli Kır Bekçileri Hak­kında Kanun, kasabalar dışındaki binaları ve ekili toprakları korumak üzere jandarma gözetimi altında kır bekçilerinin görevlendirilmesini kabul etmiştir. Mevzuat, kaçak­çılığın önlenmesi bakımından da kır bekçile­rine görev ve yetki vermiştir. Bekçiler ne iş yapar, bekçiler hakkında bilgiler verdik.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.