Bandırma Körfezi Hakkında Bilgi

Bandırma Körfezi Hakkında Bilgi, Bandırma Körfezi Nerede

Bandırma Körfezi, Marmara Denizinin güneyinde körfez. Kapıdağ Yanmadasmın kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kıyısıyla Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bö- lümü’nün doğu-batı doğrultulu kıyısı arasın­da yer alır. Aşağıyapıcı köyünün güneyin­den Fener Adasına kadar 15 km, genişliği kuzeydoğudaki Kapsalı (Kapsala) Burnun­dan güneydoğuda Yenice köyü kıyılanna kadar 11 km’dir. En derin yeri (55 m) Dutliman köyünün 3 km kuzeybatısındadır. Körfez doğu ve kuzeydoğu rüzgârlanna açık, kuzeybatı, batı ve güneybatı rüzgârla­nna kapalıdır.

Bandırma Körfezinin kuzey ve kuzeybatı­sında Kapıdağ Yarımadası bulunur. Yarım­adanın batısında Erdek Körfezi vardır. Her iki körfez birbirinden 1,5-2 km eninde bir kıstakla ayrılmıştır. Belkıs Tombolosu ola­rak adlandırılan bu kesimde deniz oldukça sığ (1-1,5 m), kıyı ise bataklıktır. Körfezin güney ve güneydoğusu, yer yer dik falezler- le kesilen, geniş, ama fazla girintili çıkıntılı olmayan kumsallarla kaplıdır. Bandırma Körfezinde kıta sahanlığı dardır. Birkaç yüz metre içinde derinlik 15-20 m’ye varır, 1 km kadar açıkta yaklaşık 30 m’yi geçer, 2 km içinde ise 40 m’yi aşar. Körfezin batısında, doğusunda ve kuzeyinde yaklaşık 45-55 m derinliği olan üç çukur vardır.

Bandırma Körfezinin genellikle kuzey ve kuzeybatı kıyıları oldukça girintili ve çıkıntı­lı bir özellik gösterir. Bu kesimde birbirin­den burunlarla ayrılmış küçük koylar dikka­ti çeker. Yer yer dik falezler halinde denize doğru uzanan bu kesimler genellikle taşlık ve kayalıktır. Ancak denizin derin biçimde karanın içine doğru sokulduğu kesimlerde plaj ve kumsallar vardır. Körfezin güney kıyılan fazla dik olmayan alçak bir yapıda­dır. Bu kesimde bulunan oldukça geniş kumsallar kuzey ve kuzeydoğu rüzgârlarına açıktır.

Körfezin kuzeydoğu kesiminde, Kapsalı Burnu ya da Çaİcıl Burnundan 500 m kadar açıkta, aşınımdan artakalan kayalıklardan oluşan ve Mola Adalan adı verilen adalar topluluğu bulunur. Bu dört ada, büyüklük­lerine göre Fener Adası, Haliada, Tavşan Adası ve Fener Kayalığı olarak sıralanır. Yerleşme yeri bulunmayan bu adalardan yalnızca Fener Adasında gemilere yol gös­termek amacı ile bir deniz feneri vardır.

Körfezde kuzeydoğu yönünde zayıf bir akıntı dikkati çeker. Bu akıntı batı kıyılan- na yaklaşırken kuzeybatı ve kuzey doğrultu­sunda yön değiştirerek açık denize doğru yönelir.

Bandırma Körfezinin güneybatı köşesinde kurulmuş olan Bandırma kenti ve limanı Türkiye’nin deniz ulaşımında önemli bir yer tutar. İstanbul ile yolcu ve yük, başka limanlarla ise yük gemisi bağlantısı vardır. Körfezin bu kesiminde yapılan mendirek fırtınalı günlerde gemilerin bannmasına ola­nak verir. Kentteki sanayi kuruluşlannın atıklan son yıllarda körfezin önemli ölçüde kirlenmesine neden olmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.