Web sitemize hoşgeldiniz, 19 Ocak 2022

İnkılap Tarihi Kronolojisi (Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne)

Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar İnkılap Tarihi Kronolojisi sıralı bir şekilde aşağıdan görebilirsiniz.

1881 Atatürk’ün Doğumu
1886 Mustafa Kemal’in Şemsi Efendi Okulunda İlköğrenime Başlaması
1892 Mustafa Kemal’in Selânik Mülkiye Rüştiyesine Girmesi
1893 Mustafa Kemal’in Selânik Askerî Rüştiyesine Girmesi
1895 Mustafa Kemal’in Manastır Askerî İdadisine Başlaması
1899 Mustafa Kemal’in Harp Okuluna Başlaması
1902 Mustafa Kemal’in Harp Akademisine Girmesi
11 Ocak 1905 Mustafa Kemal’in Harp Akademisini Kurmay Yüzbaşı Olarak Bitirmesi
5 Şubat 1905 Mustafa Kemal’in Şam’da Bulunan 5. Ordu’ya Staj Yapmak Üzere Atanması
20 Haziran 1907 Mustafa Kemal’in 5. Ordu Kurmay Başkanlığı’na Atanması
13 Ekim 1907 Mustafa Kemal’in Makedonya’daki 3. Ordu’ya Atanması
23 Temmuz 1908 II. Meşrutiyet’in İlanı
5 Ekim 1908 Bulgaristan’ın Bağımsızlığını İlan Etmesi
13 Nisan 1909 31 Mart Vakası
28 Eylül 1911 Trablusgarp Savaşı’nın Başlaması
8 Ekim 1912 I. Balkan Savaşı’nın Başlaması
18 Ekim 1912 Uşi Antlaşması
23 Ocak 1913 Bab-ı Âli Baskını
30 Mayıs 1913 Londra Antlaşması
16 Haziran 1913 II. Balkan Savaşı’nın Başlaması
29 Eylül 1913 Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması’nın İmzalanması
27 Ekim 1913 Mustafa Kemal’in Sofya Ataşemiliterliğine Atanması
1 Mart 1914 Mustafa Kemal’in Rütbesinin Yarbaylığa Yükseltilmesi
28 Temmuz 1914 Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Sırbistan’a Savaş İlan Etmesi
29 Ekim 1914 Osmanlı Devleti’nin Almanya Yanında Savaşa Girmesi

18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi
1 Haziran 1915 Mustafa Kemal’in Rütbesinin Albaylığa Yükseltilmesi
22-25 Kasım 1915 Selman-ı Pâk Muharebeleri
19 Mart 1916 Mustafa Kemal’in Rütbesinin Generalliğe Yükseltilmesi
29 Nisan 1916 Kut’ül Amâre Zaferi
8 Ocak 1918 Wilson İlkelerinin Yayınlanması
3 Mart 1918 Brest-Litowsk Antlaşması
30 Ekim 1918 Mondros Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması
3 Kasım 1918 İngilizlerin Musul’u İşgali
11 Kasım 1918 Almanya’nın I. Dünya Savaşı’ndan Çekilmesi
13 Kasım 1918 İtilaf Devletleri Donanmasının İstanbul’a Gelmesi,
Mustafa Kemal’in İstanbul’a Gelmesi
21 Kasım 1918 Mebusan Meclisinin Feshi
18 Ocak 1919 Paris Barış Konferansı’nın Toplanması
30 Nisan 1919 Mustafa Kemal’in, 9. Ordu Müfettişliğine Atanması
15 Mayıs 1919 İzmir’in Yunanlar Tarafından İşgali
19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkması
28 Mayıs 1919 Havza Genelgesi’nin Yayınlanması
30 Mayıs 1919 Mustafa Kemal’in, İzmir’in İşgalini Kınamak İçin Havza’da Miting Düzenlemesi
22 Haziran 1919 Amasya Genelgesi
8-9 Temmuz 1919 Mustafa Kemal’in Ordu Müfettişliğinden ve Askerlikten İstifa Etmesi
23 Temmuz 1919 Erzurum Kongresi’nin Toplanması
4 Eylül 1919 Sivas Kongresi’nin Toplanması
2 Ekim 1919 Ali Rıza Paşa Hükûmetinin Kurulması
20 Ekim 1919 Amasya Görüşmelerinin Başlaması
27 Aralık 1919 Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi
12 Ocak 1920 Son Osmanlı Mebuslar Meclisinin Toplanması
28 Ocak 1920 Misakımillî Kararlarının Kabul Edilmesi
16 Mart 1920 İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından Resmen İşgal Edilmesi

23 Nisan 1920 TBMM’nin Açılması
24 Nisan 1920 Mustafa Kemal’in BMM Başkanlığı’na Seçilmesi
29 Nisan 1920 Hıyanet-i Vataniye Kanunu’nun Çıkarılması
10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nın İmzalanması
3 Aralık 1920 Gümrü Antlaşması’nın İmzalanması
6 Ocak 1921 I. İnönü Muharebesi’nin Başlaması
20 Ocak 1921 Teşkilat-ı Esasiye Anayasası’nın Kabulü
21 Şubat 1921 Londra Konferansı’nın Toplanması
1 Mart 1921 Türk-Afgan Dostluk Antlaşması’nın İmzalanması
12 Mart 1921 İstiklal Marşı’nın Kabulü
16 Mart 1921 Moskova Antlaşması’nın İmzalanması
23 Mart 1921 II. İnönü Muharebesi’nin Başlaması
5 Temmuz 1921 İtalyanların Anadolu’dan Askerlerini Çekmeleri
10 Temmuz 1921 Kütahya-Eskişehir Muharebelerinin Başlaması
15 Temmuz 1921 Maarif Kongresi’nin Toplanması
5 Ağustos 1921 Başkomutanlık Yasası’nın Çıkarılması
7-8 Ağustos 1921 Tekalif-i Millîye Emirlerinin Yayımlanması
23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Muharebesi’nin Başlaması
19 Eylül 1921 Mustafa Kemal’e Gazilik Unvanı ve Mareşal Rütbesinin Verilmesi
13 Ekim 1921 Kars Antlaşması’nın İmzalanması
20 Ekim 1921 Fransa ile Ankara Antlaşması’nın İmzalanması
26 Ağustos 1922 Büyük Taarruz’un Başlaması
30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi
9 Eylül 1922 Türk Ordusunun İzmir’e Girmesi
11 Ekim 1922 Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın İmzalanması
1 Kasım 1922 Saltanatın Kaldırılması
20 Kasım 1922 Lozan Konferansı’nın Toplanması
17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi’nin Toplanması
24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması’nın İmzalanması
23 Ağustos 1923 Lozan Antlaşması’nın TBMM Tarafından Onaylanması
9 Eylül 1923 Halk Fırkasının Kurulması
13 Ekim 1923 Ankara’nın Başkent Olması
29 Ekim 1923 Cumhuriyetin İlanı ve Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı Seçilmesi
3 Mart 1924 Halifeliğin Kaldırılması
3 Mart 1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu
3 Mart 1924 Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
3 Mart 1924 Erkân-ı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
20 Nisan 1924 Yeni Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun Kabulü
17 Kasım 1924 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
17 Şubat 1925 Aşar Vergisi’nin Kaldırılması
4 Mart 1925 Takrir-i Sükûn Kanunu’nun Yürürlüğe Girmesi
3 Haziran 1925 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının Kapatılması
25 Kasım 1925 Şapka Kanunu’nun Kabulü
30 Kasım 1925 Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması
26 Aralık 1925 Miladi Takvimin Kabulü
17 Şubat 1926 Medeni Kanun’un Kabulü
19 Nisan 1926 Kabotaj Kanunu’nun Kabulü
5 Haziran 1926 İngiltere ile Ankara Antlaşması’nın İmzalanması
15 Haziran 1926 Mustafa Kemal’e Suikast Girişiminin Öğrenilmesi
3 Şubat 1927 Ankara’da Etnografya Müzesi’nin Kurulması
28 Mayıs 1927 Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun Kabulü
10 Nisan 1928 Anayasa’dan “Devletin Dini İslam’dır.” Maddesinin Çıkarılması
1 Kasım 1928 Yeni Türk Harflerinin Kabulü

3 Nisan 1930 Kadınlara Belediye Seçimlerine Katılma Hakkının Verilmesi
12 Ağustos 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kurulması
17 Kasım 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkasının Kapatılması
12 Nisan 1931 Türk Tarih Kurumunun Kurulması
12 Temmuz 1932 Türk Dil Kurumunun Kurulması
18 Temmuz 1932 Türkiye’nin Milletler Cemiyetine Üye Olması
26 Ekim 1933 Kadınlara Muhtar Seçilme Hakkının Verilmesi
9 Şubat 1934 Balkan Antantı’nın İmzalanması
21 Haziran 1934 Soyadı Kanunu’nun Kabulü
24 Kasım 1934 TBMM’nin Mustafa Kemal’e “Atatürk” Soyadını Vermesi
29 Kasım 1934 Toplumda Ayrıcalık İfade Eden Unvanların Yasaklanması
5 Aralık 1934 Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkının Verilmesi
20 Temmuz 1936 Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin İmzalanması
5 Şubat 1937 Atatürk İlkelerinin Anayasa’ya Konması
8 Temmuz 1937 Sadabat Paktı’nın İmzalanması
10 Kasım 1938 Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümü
11 Kasım 1938 İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi
30 Haziran 1939 Hatay’ın Türkiye’ye Katılması
1 Eylül 1939 II. Dünya Savaşı’nın Başlaması
18 Ocak 1940 Millî Korunma Kanunu Çıkarılması
22 Nisan 1940 Köy Enstitülerinin Açılması
13 Ocak 1942 Temel Tüketim Malzemelerinin Karne ile Dağıtılmaya Başlanması
23 Şubat 1945 Türkiye’nin Almanya ve Japonya’ya Savaş İlan Etmesi
6 Ağustos 1945 ABD Savaş Uçağı Japonya’nın Hiroşima Şehrine Atom Bombası Atması
9 Ağustos 1945 ABD Savaş Uçağı Japonya’nın Nagazaki Şehrine Atom Bombası Atması
14 Ağustos 1945 Japonya’nın II. Dünya Savaşı’ndan Çekilmesi
22 Eylül 1945 Millî Kalkınma Partisinin Kurulması
7 Ocak 1946 Demokrat Partinin Kurulması
21 Temmuz 1946 Türkiye’de İlk Çok Partili Seçimlerin Yapılması
10 Kasım 1953 Atatürk’ün Naaşının Anıtkabir’e Nakledilmesi

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. sebile ölmez dedi ki:

    selamun aleyküm sayfa harbiden hoşuma gitti, deftere geçirdim, benim adım sebile ölmez, ben İnkılap Tarihi Kronolojisi (Atatürk’ün Doğumundan Ölümüne) ödevini çok beğendim öğretmen 100 verdi, beğenen yoruma gelsin. :)

Yorum Yaz