Web sitemize hoşgeldiniz, 29 Kasım 2020

Çok Yemek Zararlı mı Yararlı mı

Çok fazla yemek yemek sağlığa zararlı mı faydalı mı, çok çeşit ve fazla yemek yeme sağlığı nasıl etkiler

CAN BOĞAZDAN GELİR Mİ ?

Anadolu’da yaygın bir kanı vardır. Eskiden beri tüberküloz, kansızlık, ra­şitizm denilen kemik hastalığı ye sıt­ma öylesine büyük ölümlere sebep ol­muştur ki, bütün bunların gıdasızlığa bağlı olduğu fikri herkesin kafasına öylesine yerleşmiştir ki: “Can boğaz­dan gelir” deyimi her evde kullanılır olmuştur. Uzun zaman bütün dünya­da durum böyle idi. Avrupa ve Ame­rika devamlı olarak bol tereyağı, süt ve gıda almanın gereğine inanıyor ve mümkün olduğu kadar bol yemek ye­menin sıhhati koruyacağı fikri, işlenip gidiyordu. Dengeli ve bilgili beslenme fikri ancak I. Dünya Savaşı’ndan son­ra gelişmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra tıbbi bilgilerin artmasıyla bu fikir yaygın hale geldi. Bugün çok gıda değil, yeteri kadar gıda, herhan­gi bir gıda değil, bilinerek yenen gıda devamlı istirahat değil, mümkün oldu­ğu kadar istirahat ve spor fikri, bütün medeni dünyayı sarmış bulunmakta­dır. Vaktiyle bütün Avrupa’yı kırıp ge­çiren enfluenza (grip) salgınından en az zarar gören Danimarka’nın beslen­me yönünden özel ve bilgili durumu­nun bu önlemede büyük rolü olduğu anlaşılmıştır. Bu müşahadelerden son­ra Amerika’da özel beslenme okulla­rı açılmaya başlandı. Özel beslenme, bilerek beslenme, zamanla hastalığa yakalanmamanın ilk çaresi olarak zi­hinlere yerleşmeye başladı. Dengeli ve bilgili bir beslenme ile dengeli bir isti­rahat ve spor kavramı henüz bizim toplulumuza mal olmuş değildir. Önü­müzdeki yıllarda üniversitelerimizin bu konuya daha ilmi yönüyle eğilece­ğini ve devletin halkı aydınlatacak bi­çimde organize olacağını ümit etmek istiyoruz. Bugün bilinmeden beslen­meye tabi tutulan kimselerin pek ço­ğunun kısa bir araştırma ile bu beslen­me hatalarının o günkü hastalıkları­na sebep olduğunu açıkça bilmekteyiz.

Sağlığının iyi olduğunu öne süren­lerin pek çoğu sağlığın ne olduğunu pek bilmezler. Pek çoklarına göre za­yıf olmamak sağlık belirtisidir. Bir­çokları da zinde ve enerjik oluşlarını sağlıklarının bir delili sayarlar. Den­geli beslenme, bilgili beslenme, dengeli bir istirahat ve spor sağlığın sihirli bir anahtarıdır. Bugün tıbbın kanser ve benzeri hastalıklar hakkında bilgisi he­nüz yeterli değildir. Son zamanlarda gelişen “Immunité” ve “Otoimmun” hastalıklarla ilgili bilgiler kanserin de bir nevi muafiyet azlığından ileri gel­diği kanısını uyandırmaktadır. Her gün yıkılan ve tekrar tamir edilen hüc­relerin normal yoldan sapıp kanserleş­meleri nasıl bazı bünyelerde önlenebi­liyor ve bazılarında önlenemeyip kan­serleşmeleri meydana gelebiliyorsa bunların önlenebilmesi için, vücudun yine sağlıklı ve dengeli bir beslenme­ye tabi olması lüzumu inancındayız. Yani gelecekte yeni araştırıcılar beslen­me kusurlarıyla vücudun güçsüzlendiğini ve bu güçsüzlüğün kanser ve ben­zeri hastalıklarda da rolü olabileceği­ni şüphesiz araştıracaklardır. Bugün için hayal olan bu düşüncenin yarın, hakikat olması pekâlâ mümkündür. O halde can boğazdan gelir fikri geniş anlamıyla doğru değildir. Bu boğaz bi­linerek kullanılır, yeteri kadar alır ve lüzumsuzu almazsa ancak, o zaman için can boğazdan gelir terimi kulla­nılabilir. Son zamanların araştırmala­rı, şişman insanların iş gücünün daha az olduğunu, aha az verimli oldukla­rını zekâ ve hafızalarının daha çabuk yorulduğunu göstermiştir. Tarihte Ba­bıali kaleminde çalışanların bir akşam önceki yediği yemekleri arkadaşlarına saatlerce ballandıra ballandıra anlat­tıklarım hep okumuşuzdur. Yemek ye­me her türlü düşünce ve zevkin üstü­ne çıkmaktadır ki, sade yemek anın­da değil, ondan önce ve sonra da dü­şünceler bu noktada toplanıp kalmak­tadır. Pek çok kadının kafasında er­keğin kalbine midesinden girilir fikri­nin yerleşmesinin sebebi de bu kötü alışkanlıklardır.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz