Çok Yemek Zararlı mı Yararlı mı

Çok fazla yemek yemek sağlığa zararlı mı faydalı mı, çok çeşit ve fazla yemek yeme sağlığı nasıl etkiler

CAN BOĞAZDAN GELİR Mİ ?

Anadolu’da yaygın bir kanı vardır. Eskiden beri tüberküloz, kansızlık, ra­şitizm denilen kemik hastalığı ye sıt­ma öylesine büyük ölümlere sebep ol­muştur ki, bütün bunların gıdasızlığa bağlı olduğu fikri herkesin kafasına öylesine yerleşmiştir ki: “Can boğaz­dan gelir” deyimi her evde kullanılır olmuştur. Uzun zaman bütün dünya­da durum böyle idi. Avrupa ve Ame­rika devamlı olarak bol tereyağı, süt ve gıda almanın gereğine inanıyor ve mümkün olduğu kadar bol yemek ye­menin sıhhati koruyacağı fikri, işlenip gidiyordu. Dengeli ve bilgili beslenme fikri ancak I. Dünya Savaşı’ndan son­ra gelişmeye başladı. II. Dünya Savaşı’ndan sonra tıbbi bilgilerin artmasıyla bu fikir yaygın hale geldi. Bugün çok gıda değil, yeteri kadar gıda, herhan­gi bir gıda değil, bilinerek yenen gıda devamlı istirahat değil, mümkün oldu­ğu kadar istirahat ve spor fikri, bütün medeni dünyayı sarmış bulunmakta­dır. Vaktiyle bütün Avrupa’yı kırıp ge­çiren enfluenza (grip) salgınından en az zarar gören Danimarka’nın beslen­me yönünden özel ve bilgili durumu­nun bu önlemede büyük rolü olduğu anlaşılmıştır. Bu müşahadelerden son­ra Amerika’da özel beslenme okulla­rı açılmaya başlandı. Özel beslenme, bilerek beslenme, zamanla hastalığa yakalanmamanın ilk çaresi olarak zi­hinlere yerleşmeye başladı. Dengeli ve bilgili bir beslenme ile dengeli bir isti­rahat ve spor kavramı henüz bizim toplulumuza mal olmuş değildir. Önü­müzdeki yıllarda üniversitelerimizin bu konuya daha ilmi yönüyle eğilece­ğini ve devletin halkı aydınlatacak bi­çimde organize olacağını ümit etmek istiyoruz. Bugün bilinmeden beslen­meye tabi tutulan kimselerin pek ço­ğunun kısa bir araştırma ile bu beslen­me hatalarının o günkü hastalıkları­na sebep olduğunu açıkça bilmekteyiz.

Sağlığının iyi olduğunu öne süren­lerin pek çoğu sağlığın ne olduğunu pek bilmezler. Pek çoklarına göre za­yıf olmamak sağlık belirtisidir. Bir­çokları da zinde ve enerjik oluşlarını sağlıklarının bir delili sayarlar. Den­geli beslenme, bilgili beslenme, dengeli bir istirahat ve spor sağlığın sihirli bir anahtarıdır. Bugün tıbbın kanser ve benzeri hastalıklar hakkında bilgisi he­nüz yeterli değildir. Son zamanlarda gelişen “Immunité” ve “Otoimmun” hastalıklarla ilgili bilgiler kanserin de bir nevi muafiyet azlığından ileri gel­diği kanısını uyandırmaktadır. Her gün yıkılan ve tekrar tamir edilen hüc­relerin normal yoldan sapıp kanserleş­meleri nasıl bazı bünyelerde önlenebi­liyor ve bazılarında önlenemeyip kan­serleşmeleri meydana gelebiliyorsa bunların önlenebilmesi için, vücudun yine sağlıklı ve dengeli bir beslenme­ye tabi olması lüzumu inancındayız. Yani gelecekte yeni araştırıcılar beslen­me kusurlarıyla vücudun güçsüzlendiğini ve bu güçsüzlüğün kanser ve ben­zeri hastalıklarda da rolü olabileceği­ni şüphesiz araştıracaklardır. Bugün için hayal olan bu düşüncenin yarın, hakikat olması pekâlâ mümkündür. O halde can boğazdan gelir fikri geniş anlamıyla doğru değildir. Bu boğaz bi­linerek kullanılır, yeteri kadar alır ve lüzumsuzu almazsa ancak, o zaman için can boğazdan gelir terimi kulla­nılabilir. Son zamanların araştırmala­rı, şişman insanların iş gücünün daha az olduğunu, aha az verimli oldukla­rını zekâ ve hafızalarının daha çabuk yorulduğunu göstermiştir. Tarihte Ba­bıali kaleminde çalışanların bir akşam önceki yediği yemekleri arkadaşlarına saatlerce ballandıra ballandıra anlat­tıklarım hep okumuşuzdur. Yemek ye­me her türlü düşünce ve zevkin üstü­ne çıkmaktadır ki, sade yemek anın­da değil, ondan önce ve sonra da dü­şünceler bu noktada toplanıp kalmak­tadır. Pek çok kadının kafasında er­keğin kalbine midesinden girilir fikri­nin yerleşmesinin sebebi de bu kötü alışkanlıklardır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.