Çemişgezek nereye bağlı

Çemişgezek nereye bağlı, Çemişgezek nerenin ilçesi

Çemişgezek, çemişkezek olarak da yazılır, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Tunceli iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kasaba. Yüzölçü­mü 877 km2 olan Çemişgezek ilçesi doğuda Hozat ve Pertek ilçeleri, güney ve güneyba­tıda Elazığ, batıda ve kuzeyde de Erzincan illeriyle çevrilidir.

İlçe toprakları oldukça dağlık ve engebeli bir alanda yer alır. İlçenin kuzey kesimini engebelendiren Yılan Dağı (2.950 m) en önemli yükseltidir.

Çemişgezek toprakları güneydeki Keban Baraj Gölüne doğru gidildikçe alçalır. Bu yapay gölün bir bölümü ilçe sınırları içinde kalır. Eskiden Karasu ve Murat ırmaklarına katılan akarsular günümüzde bu baraj gölü­ne dökülür. Bunlardan en önemlisi bazı kaynaklarda Ali Boğaz Çayı olarak geçen Ormanyolu Çayıdır. Bu akarsuyun vadi tabanı yer yer genişleyerek, yörede çok az rastlanan düzlükler oluşturur. Bir bölümü Keban Baraj Gölü altında kalmış olan bu düzlükler Pulur Ovası olarak adlandırılır.

İklim ve yüzey şekillerinin elverişsizliği, ulaşım bağlantılarının zayıflığı ve Türkiye’ nin genelde az gelişmiş bir kesiminde bu­lunması nedeniyle, Çemişgezek sosyoeko­nomik bakımdan ülkenin en geri kalmış yörelerinden biridir. 1930’ların ikinci yansı­na değin komşu yerleşmelerle bile ulaşım bağlantılan bulunmayan, dışarıyla ilişkileri sınırlı olan yöreye kendi içine kapalı, dura­ğan bir yapı egemendi. 1930’larm sonunda Çemişgezek’i Elazığ’a bağlayan yolun yapı­mı bir ölçüde hareketlilik yarattıysa da, durağan ve kapalı yapı bugün de kırılamamıştır. Ekonomik olanakların yetersizliği halkın büyük merkezlere göç etmesine yol açmaktadır. Nüfus yoğunluğu düşük, yer­leşmeler küçük ve dağınıktır. Çok sayıda köyaltı yerleşimi vardır. Nüfusun önemli bölümü hâlâ yarı göçebe bir yaşam sürdür­mektedir. Başlıca geçim kaynağı olan hay­vancılık ilkel yöntemlerle sürdürüldüğün­den elde edilen gelir düşüktür. Uzun süren kış aylannda hayvanlann beslenmesi büyük sorun yaratır. Hayvanlar ilkbaharla birlikte, kuzeydeki yaylalara çıkartılır ve sonbahara değin buralarda otlatılır. Kış aylarını sürüleriyle birlikte Çemişgezek ve Pertek’te geçi­ren aşiretler ilkbahardan sonbahara değin yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşar. Ko­yunun yanı sıra kıl keçisi ve sığır yetiştiricili­ği de yaygındır. Hayvansal ürünler üretimi düşük ve yerel tüketime yöneliktir. Elde edilen başlıca hayvansal ürünler kıl, tereya­ğı, çökelek ve deridir. Bitki örtüsü elverişli olmasına karşın, arıcılık geliştirilememiştir.

Tunceli ilinde çok az yer kaplayan düzlük­lerin bir bölümü ilçe sınırları içindedir. Kuzey rüzgârlarını engelleyen kuzeydeki dağ sıralan ve gölün etkisiyle iklim de ilin öteki kesimlerine göre daha yumuşaktır. Ovada başta arpa olmak üzere tahıl ve soğan yetiştirilir. Vadi tabanlarında meyve ve sebzecilik yapılır. Ceviz üretimi önemli­dir. İlçeye bağlı Karahisar köyündeki gele­neksel çanak çömlekçilik hâlâ sürdürülse de yok olmaya yüz tutmuştur. Deri işlemeciliği küçük ölçekli ve yöre halkının gündelik kullanımına yöneliktir. Halı dokumacılığı­nın yanı sıra özellikle aşiretlerde kilim ve kumaş dokumacılığı yapılır.

1 yorum

  1. Türkiyenin en şansız yerleşim yeridir. Ulaşım sıkıntısımı dersiniz,Terör belasımı dersiniz hep bu şehri vurmuştur.Çok iyi insanları olmasına rağmen hep Hor görülmüştür.Arafta kalmış bir yerdir.Yıllar önce Büyük şehirlere gidip çalışıp para kazanan Ataları kazandıkları parayı Köylerine Yatırım yapmışlardır ama Hiçbir Kazanç ve Ferah günler görememişlerdir.Ekonomik özgürlük kazanamamış ve Topraklarıda para etmemiştir.Gelecek Genç nesiller Üniversite üstüne Üniversite okumasına rağmen Ekonomik özgürlüğe ulaşmakta halen güçlük çekmektedirler…

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.