İskorpit nedir

İskorpit balığı yenir mi, İskorpit nedir

iskorpit, Scorpaenidae familyasının özellik­le Scorpaena cinsinden, dipte yaşayan bir­çok deniz balığının ortak adı. Tropik ve ılıman denizlerde geniş bir yayılım gösteren bu balıkların başı dikenli ve iri. ağzı geniş, renkleri soluk ya da parlak ve yaşadıkları kayalık ortamlara uyacak biçimde alacalı­dır. Sırt ve anüs yüzgeçlerinin öndeki diken ışınları, karın yüzgecinin birinci diken ışını, başı ve solungaç kapaklan üstündeki bazı dikenler zehirlidir, iskorpit balığını rengi, dikenleri, öbür uzantıları, başındaki girinti ve çıkıntıları nedeniyle yaşadığı çevreden ayırt etmek son derece güçtür. Çok az hareket eden ve sürekli dipte yatan bu balıklar deniz solucanları ve küçük balıklar­dan oluşan avlarının yaklaşmasını bekler. Türkiye deniz balıklarıyla ilgili yazılı kay­nakların bazılarında Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizinde yaşayan Scorpaena scrofa türüne iskorpit, Türkiye’yi çevrele­yen tüm denizlerde görülen S. porcus türüne lipsoz denmektedir. Ama öbür kaynakla­ra ve balıkçılara göre bu balıklardan lipsoz olarak belirtilen tür iskorpit, iskorpit olarak belirtilen tür lipsozdur. S. porcus, 30 cm’ye kadar uzayabilen, sığ ya da 800 m’ye ulaşan kayalık diplerde yaşayan, kahverengi ve siyahın tonlarında alacalanan bir türdür. Deri çıkıntıları alt çenesinde bulunmamasına karşın gözlerinin üstünde iyi gelişmiştir.

iskorpit

İskorpit balıkları nerede yaşar

Genel olarak kahverengi, yer yer pembe, sarı, lekeleri olan ve alt çenesinde deri çıkıntıları taşıyan S. scrofa ise 50 cm’ye değin uzayabilir. Bu tür, 5. porcus gibi Atlas Okyanusunun doğu kesimine de yayıl­mıştır.

Benzer türlerden S. notata Karadeniz’de ender olmak üzere Türkiye’yi çevreleyen tüm denizlerde görülür. Sırt yüzgecinin diken ışınlı bölümünde siyah bir leke vardır. Gözlerinin üstünde deri çıkıntıları ya yok ya da çok küçüktür. Uzunluğu en çok 24 cm, rengi kırmızımsı pembedir. Türkiye’nin Ak­deniz ve Ege kıyılarında rastlanan S. elon- gata’nm deri çıkıntıları altçenesinde bulun­mamasına karşın solungaç kapaklarında iyi gelişmiştir. Uzunluğu en çok 55 cm dolayın­dadır.

Türkiye’nin yalnız Ege kıyılarında belirle­nen S. maderensis ensesinde çukur bu­lunmaması nedeniyle önceki türlerden ko­layca ayırt edilir. Bu türün uzunluğu en çok 15 cm dolayındadır.

Atlas Okyanusunda 45 cm’ye kadar uza­masına karşın Akdeniz’de en çok 35 cm’lik örneklerine rastlanan Helicolenus dactylopterus Karadeniz dışında Türkiye’yi çevrele­yen tüm denizlerde yaşar. Gözleri çok iri, rengi pembe kırmızıdır. Kuyruk yüzgecinin ucu düz ya da içbükey olması ve derin sulardaki kumlu ya da çamurlu diplerde bulunması nedeniyle Türkiye sularında ya­şayan öbür iskorpit türlerinden ayrılır. Atlas Okyanusunun kuzey kesiminde ya­şayan Sebastes marinus ise uzunluğu yakla­şık 1 m’yi bulan ticari değeri yüksek bir türdür.

İskorpit yenir mi ?

İskorpit balıklarının eti beyaz ve lezzetli­dir. Kızartılarak yenebildiği gibi özellikle haşlanarak yapılan salatası ve çorbası ünlüdür.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.