Redif Nedir Örnekleri Konu Anlatımı

Redif örnekleri, redif nedir konu anlatımı

REDİF

Bir ekin veya sözcüğün dize sonlarında tekrar edilmesine redif denir.

Yağmur gibi doldursan odayı gözlerinle. İçinden konuşacak aynalar gözlerinle.

Yukarıdaki dizelerde “gözlerinle” rediftir. Redif, aynı söz­cüğün tekrarıyla kurulmuştur.

Beni görüp yüzün öte döndürme Yıkıp hilâl kaşın yere indirme.

Bu dizelerde redif, aynı eklerin tekrarıyla sağlanmıştır: “dön-dür-me/in-dir-me” sözcüklerinde “-dür,-dir” fiilden fiil yapım eki ile “-me” olumsuzluk ekinin tekrarı yapılmıştır.

Şiirlerde genellikle uyak ve redif bir arada bulunur, önce uyak, sonra redif gelir.

Bu dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizeleri aynı sözcüklerin tekrarından oluştuğundan nakarat şeklinde rediftir.

Mısra sonlarında aynı ekin tekrarı söz konusu değilse orada kâfiye bulunur.

Çile bülbülüm çile Sesini duyur güle”

Bu dizelerin sonundaki “çile” ve”güte” sözcüklerinde sadece kâfiye vardır. Redif aynı ekin tekrarıyla oluşur. Bu dizelerde ise aynı ekin tekrarı söz konusu değildir: “çile” köktür, “gül-e” sözcüğü ise “kök + ek”ten oluş­muştur. Dolayısıyla “çile” kökündeki “le” ile “güle” söz- cüğündeki “le” aynı ekin tekran olmadığına göre bu sözcükler arasında tam kâfiye kurulmuştur.

SORU

Aşağıdakilerden hangisinde redif kullanılmamıştır?
A) Dünyayı saran bu gece ne gecedir, Yıldızlardan yağan ışık ne incedir!
B) Çığlık bir bükülüş dudaklarında; Dolaşırlar şehrin sokaklarında.
C) Göründün yine bu yaz gecesinde. Barış dolu bu yıldız bahçesinde.

D)    Ah, yazık ki bütün insanlık güneşsiz. Ey ateş, nasıl da seni yitirmişiz!
E)    Aylardan bir mayıs ayı mı, eylül mü? Şu ilerdeki kırmızı, kan mı gül mü?

CEVAP

Doğru seçenek D’dir. A seçeneğinde mısra sonlarındaki “dir” ler; B ve C seçeneklerinde, mısra sonlarındaki “da/de”ler; E’de “mü”ler rediftir. D seçeneğinde ise aynı ekin tekrarı söz konusu değildir, mısra sonlarındaki “iz”lerle tam uyak yapılmıştır.

Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar.

Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler.

Annesinin bir tanesini hor görmesinler.

Uyak, kelimenin kökünde aranır. Bu dizelerin sonundaki “kur-ma-sın-lar/ ver-me-sin-ler/ gör-me-sin-ler” sözcükle­rinde “kur-/ ver- / gör-” köktür. Bu sözcüklerde “r” lerle yarım uyak yapılmıştır. Köklerden sonra gelen olumsuzluk eki (-ma/-me), emir eki (-sın/-sin/-sun/-sün) ve 3. çoğul kişi (-lar/-ler) ekinin tekrar edilmesiyle redif ortaya çıkmıştır.

Kimi şiirlerde sadece redif bulunur.

İpek kuşak beldedir.

Saçakları yerdedir.

Dünyayı güzel sarsa,

Yine gönlüm sendedir.

Bu dörtlüğün sonundaki “bel-de-dir/ yer-de-dir/ sen-de- dir” sözcüklerinde durum eki (-de) ile bildirme ekin (-dir) tekrar edilmiştir. 0 halde “-dedir”ler rediftir.

Redifler nakarat biçiminde bulunabilir. Aşağıdaki dörtlükteki gibi:

Seyyah oldum şu âlemi gezerim.

Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

Kendi efkârımca okuryazarım.

Bir dost bulamadım gün akşam oldu.

Redif konu anlatımı, redif örnekleri nedir nasıl bulunur.

20 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.