Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Amerika’nın Kuruluşu

Amerikan Bağımsızlık Savaşı hangi ülkeye karşı yapılmıştır biliyor musunuz ? Amerikan bağımsızlık savaşı önemi ve nedenleri ile Amerika’nın kuruluşu hakkında kısaca bilgi

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Kuzey Amerika’daki 13 İngiliz sömürge­sine siyasal bağımsızlık kazandıran ayak­lanmadır (1775-1783). Çatışma İngiltere’nin sömürge sorunlarından kaynaklanan bir iç savaş olarak başladı. 1778’de Fran­sa’nın, 1779’da İspanya’nın, 1780’de de Felemenk’in Amerika’nın yanında yer al­masıyla uluslararası bir savaşa dönüştü.

Amerikalılar İngiltere’nin 13 sömürge üzerinde uyguladığı ekonomik baskıdan kurtulmak; sanayi ve ticaret alanında tam serbestlik elde etmek istiyorlardı, İngilte­re ise sömürgelerdeki askeri ve ekonomik baskısını artırmıştı. Çünkü, İngiltere’nin Av­rupa’da giriştiği savaşlar İngiltere’yi mali bakımdan çok kötü bir duruma dü­şürmüştü.

1765’te New York’ta toplanan 13 sömür­ge temsilcileri, İngiltere Parlamentosu’nda Amerika’yı temsil eden milletvekillerinin bulunmadığını ileri sürerek, İngiltere’nin istemekte olduğu damga ve çay vergisini reddettiler.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı Nedenleri ve Önemi

İNSAN HAKLARI BİLDİRGESİ

İngiltere parlamentosu İngiltere’den 13 sömürgeye ithal edilen demir, çay, kâğıt ve çam gibi eşya üzerinden gümrük res­mi alınmasına karar verdi. Amerikalılar da İngiltere’den gelecek olan bu malları al­mamaya ve satmamaya karar verdiler.

İngiltere, Amerikalıların ısrarı üzerine, çaydan başka diğer eşyalar üzerindeki vergileri kaldırdı. Amerikalılar ise tam ser­bestlik istediklerinden bunu reddettiler. Amerikalılar 13 sömürgeye ithal edilecek olan çayların Amerika’ya çıkarılmasına en­gel olmak istediler. 1774 yılında Boston li­manında çay getirmiş olan üç İngiliz gemisine saldırarak çayları denize attılar. Bu olaya kızan İngilizler de Boston limanını abluka altına aldılar.

1774 yılında sömürgelerden gelen tem­silciler Philadelphia şehrinde toplanarak İngiltere’ye karşı yapılacak savaşın esas­larını kararlaştırdılar. Silah, cephane ve mi­lis kuvvetler toplamaya başladılar, İngiliz­ler, Amerikalılar’ın bu hazırlıklarına engel olmak istediler. Bir silah deposunda baş­layan çarpışma ingiltere ile Amerika sö­mürgeleri arasında savaşın başlamasına yol açtı (1775).

İngilizler, sömürgelerini itaat altına al­mak için Amerika’ya yeni kuvvetler yolla­dılar. Virginia sömürgesi bağımsızlığını ilan ederek İngiltere ile savaşa başladı. Bunu diğer sömürgeler izledi.

Philadelphia’da toplanan II. Kongre 4 Temmuz 1776’da 13 sömürgenin bağımsızlığını ilan ederek İngiltere ile savaşa ka­rar verdi. İnsan Haklan Bildirgesi kabul ve ilan edildi.

Amerika ile İngiltere arasındaki bağım­sızlık savaşları sekiz yıl sürdü. Amerikalı­lar General George Washington’un komu­tasında kuvvetli bir ordu meydana getir­diler. Boston limanı kurtarıldı. Saratoga’da İngilizler yenilgiye uğratıldılar (1777). Amerikalıların bu başarıları üzerine Fran­sızlar, Amerikalılarla ticaret ve bir de bağ­laşma antlaşması yaptılar (1778). Fransa’nın işe karışması üzerine Amerikalılar ile İngilizler arasındaki savaş bir İngiliz- Fransız savaşı haline geldi. Bir süre son­ra İngiltere’ye düşman İspanya ve Hollan­da da Fransa’nın yanında yer aldılar. İn­giltere askerî ve malî bakımdan kötü du­ruma düşünce barış istemek zorunda kal­dı. 1783’de Versay Antlaşması imzalana­rak Amerika savaşlarına son verildi.

Yapılan ilk milli seçimlerde George Washington cumhurbaşkanlığına getirile­rek Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk baş­kanı oldu.

 

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.