Akümülatör Nedir Akümülatörlerin Özellikleri

Akümülatör nedir kısaca bilgi, akümülatörlerin özellikleri ve akümülatör nasıl çalışır

Akümülatör

Elektrik enerjisini kimya enerjisi olarak biriktirip, istenildiğinde yine elektrik ener­jisi olarak veren cihazdır. Kısaca Akü di­ye de bilinir.

Elektriksel enerji kaynağı olarak kulla­nılan akümülatörler, madde içerisinde de­polanan enerjinin küçük bir kısmını elekt­rik enerjisi haline dönüştürebilir. Bu dö­nüştürme sırasında akü’ye, konan mad­deler kimyasal değişime uğrar ve yeni oluşan maddelerin toplam enerjisi deği­şimden önceki maddelerin enerjisinden küçük olur. Kullanılan maddenin özellik ve cinsine göre, aküden ters yönde akım geçirilerek akü’ye elektrik enerjisi verile­cek olursa akü’de bulunan maddeler ters yönde bir kimyasal değişime uğrayarak önce konan maddeye dönüşür.

akümülator akü

Akü’ye elektrik enerjisi vermeye akü­yü şarj etmek (doldurma), akü’den elek­trik enerjisi alma işine de akü’yü deşarj etmek (boşaltmak) denir.

Akümülatörler üç ana kısımdan mey­dana gelir.

1. Akümülatör kutusu: Kurşun plakala­rı, seperatörler ve sülfürik asit eriyiği bu­lundurur. Kutu bakalitten yapılır ve içi akü gerilimine göre birkaç bölümden oluşur. Kutunun altında elemanların oturmasını sağlamak ve çalışma anında kısa devre çıkmasını engelleyen, dökülen aktif mad­deleri, tabanda toplayan ızgaralar bulu­nur.

2. Eleman: Artı plaka (anot = pozitif ku­tup), eksi plaka (katot = negatif kutup) ve seperatörler bir elemanı oluşturur. Bir elemanda en az bir anot, 2 katot olmak üzere 3 plaka bulunur. Bunun vereceği gerilim 2 volttur. Artı plakaya kurşundi- oksit (Pb02) macunu, eksi plakaya kur­şun (Pb) macunu sıvanır. Aralarına seperatör denilen yalıtkan madde konur.

3. Elektrolitler: Kullanılacak olan elekt­rolit, saf su ve sülfürik asit karışımıdır. Saf sülfürik asitin, damıtık su üzerine azar azar ve karıştıra karıştıra dökülmesiyle ha­zırlanır.

Akümülatörlerin çok geniş alanlarda kullanım sahası vardır. Bunlar; taşıt araç­larının kumanda ve aydınlatma devrele­rini beslemede, benzin ve dizel motorla­rının ilk hareketini sağlamada yedek ay­dınlatma sağlamada, taşınabilir cihazlara elektrik enerjisi sağlamada vb. gibi.

Akümülatörlerin sığası ampersaat cin­sinden belirtilir. Tam şarj edilmiş bir akü, kullanılmadığı zaman 100 günde boşalır.

1839’da İngiliz hukukçu VV.Grove’un tasarlayıp, 1859’da Fransız Fizikçi Gaston Plante’in geliştirdiği akü’lerin elektro­litin ve elektrodların türüne göre birbirinden farklı bir çok çeşidi vardır. Bunlar; asitli ve alkali akümülatörler olmak üzere iki büyük sınıfa ayrılır. Alt sınıf olarak kurşun­lu akü’ler, nikel-demirli akü’ler, gümüş- çinkolu akü’ler, nikel-kadmiyumlu akülerdir. Bunlardan en yaygın kullanılanı kurşunlu akümülatörlerdir.

Kurşunlu akümülatörler: Taşıtlarda kul­lanılan akü’lerdir. Asitli akü’ler sınıfına gi­rer. Etkin maddeler olarak anotu Pb0katodu ise süngerleştirilmiş Pb’dir. Elekt­rolit olarak., yoğunluğu 1,2-1,3 olan sey- reltik sülfürik asit (H2S04) kullanılır. Bu tipin doldurulması: Levhalar bir doğru akım üreticinin kutuplarına bağlanır. Bu­rada pozitif elektrod yükseltgenmeye, ne­gatif eiektrod ise indirgenmeye uğraya­rak elektrodlar kutuplanır. Boşaltmak içinse levhalar üreteçten ayrılıp, bir alıcı devreye bağlanır. Burada boşalma geri­limi yaklaşık 2 volttur.

Ayrıca bütün bu akülerden ayrı çeşitli şekillerle elde edilen hidrolik, ısı, buhar, sıcak su akü’leri vardır. Akümülatörlerin özellikleri hakkında bilgi verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.