Aile Nedir Ailenin Tanımı ve Çeşitleri

Aile nedir, aile çeşitleri, Aile tanımı kısaca

Aile, toplumun en önemli sosyal kuru­mudur. Aile bireyleri arasında sıkı bir da­yanışma vardır. Bu dayanışmanın temelin­de ailenin çıkarları olduğunu söyleyebili­riz. İlkel toplumlarda akrabalık kan bağı­na bağlı olmadığı halde aynı atadan gel­diklerine inandıkları için birbirleriyle akra­ba sayılırlar. Çağdaş ailede akrabalık kan bağına dayanır.

aileAile bireyleri dışa karşı birbirlerini ko­rurlar. Bireyler ailenin mutluluğu için ça­lışırlar. Çocuk.tabiatı ailede öğrenmeye başlar. Ailede inançları, konuşma kabili­yeti, düşünme fonksiyonlarını geliştirir. Toplum kurallarını ilk önce ailede öğrenir. Davranışlarını aile içerisinde geliştirir. Sev­giyi, saygıyı aile içerisinde öğrenir.

Ailenin çok sayıda tanımları yapılmıştır. Durkheim geniş anlamda aileyi “kendile­rini gerçek veya varsayımlı olarak kandaş sayan ve aralarında toplumca tanınmış, karşılıklı hak ve ödevler bulunan kişilerden kurulu bir topluluktur” biçiminde tanımla­mıştır.

Aile klan aile yapısından modern aile­ye (çekirdek aile) doğru bir gelişme gös­termiştir.

Türk toplumundaki aile yapısını üç dö­nemde inceleyebiliriz:

1) İslamiyetin kabülünden önceki dönem,

2) İslamiyetin kabülünden Cumhuriyet’e kadar süren dönem,

3) Cumhuriyet’in ilanından sonraki dönem,

1-  İslamiyetin kabulünden önceki dö­nem: Bu dönemde Türklerde evlenme şekli monogamidir. Kadının aile içerisinde evlenme şekli monogamidir. Kadın aile içerisinde önemli bir yere sahiptir. Devlet yönetimine katılmakta, çocuğun eğitimin­den sorumlu olmakta ve mirastan eşit pay almaktadır.

2- İslamiyetin kabülünden Cumhuriyet dönemine kadar olan dönem. Bu dönem­de Arap gelenekleri etkisinde kalan Türk toplumu aile yapısında da değişikliklere uğramıştır. Bir erkek birden fazla kadınla evlenebiliyordu. Bu durum kadını geri pla­na itmiştir. Kadın aile yönetiminde söz sa­hibi değildir. Boşanmalar tek taraflı olmaktadır.

3- Cumhuriyet’in ilanından sonra aile yapısında değişmeler olmuştur.

Atatürk 1925’te “Bir toplum, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan oluşur. Mümkün müdür ki, bir kitlenin, bir parçasını ilerletelim, diğerini görmemezlikten gelelim de kitlenin tümü ilerlemeye imkan bulabilsin? Mümkün müdür ki, bir toplumun yarısı zincirlere bağlı kaldıkça di­ğer kısmı göklere yükselebilsin? Şüphe yok, ilerleme adımları, dediğim gibi iki cins tarafından beraber, arkadaşça atılmak ve ilerleme ve yenileşme sahasına birlikte ke­sin aşamalar yaptırmak lazımdır…” yaptı­ğı bu konuşmasında ailede kadının yeri­ne değinmiş, ailede de yeniliklerin yapıla­cağı müjdesini vermiştir. Türk Medeni Kanunu’nun 1928 yılında kabulüyle Türk top­lumunda aile kendisine yakışır biçimde toplumda yerini almıştır.

Aile şekilleri:

Le Play’a göre aileler:

1- Babaerkil aile

2- Kök aile

3-  Kararsız aile olmak üzere üç çeşit ai­le yapısından söz etmiştir. Tourville, Le Play’nin kök ailesini iki zümreye ayırdı: Böylece şöyle bir aile sınıflaması meyda­na geldi:             .

1- Babaerkil

2- Babaerkilimsi

3- Bireyci

4- Kararsız

Ailenin tarihî gelişimini göz önünde bu­lundurursak aile şekillerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

1- Klan ailesi

2- Ataerkil aile

3- Agnatik aile

4- Karı-koca ailesi (modern yada çekir­dek aile)

1 yorum

  1. İslamiyetten önce monogami değil aksine 40 50 kadınla birlikte olunabilen ve aynı anda sınırsız sayıda kadınla evlilik yapılan bir yapı söz konusuydu. İslamiyet ile birlikte bu poligami belli şartlara en fazla 4 kadınla aynı anda evlilik yapılması emredildi. Ancak erkeklere belirtildi ki sizin için tek kadın daha hayırlıdır! BU GERÇEĞİ SAKLAYARAK İSLAM DİNİNİ KÖTÜ BİR AİLE YAPISINA MEYDAN VEREN, ALAN AÇAN BİR DİN GİBİ GÖSTERMENİZİ ŞİDDETLE KINIYORUM?

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.