Yeni Vergi Kanunu ve Vergide E- Haciz Dönemi 2011

ImageGelir İdaresi Başkanlığı, yeni dönemde vergi borçlularına yönelik elektronik haczin kapsamını genişletiyor. Bundan sonra vergi borcu olanların banka hesaplarından sonra, taşınmazlarına ve motorlu taşıtlarına da e-haciz gelecek.

Gelir İdaresi Başkanlığının ”2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu”ndan derlenen bilgilere göre, İdare, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele etmek, vergi gelirlerini artırmak ve daha etkin bir denetim amacıyla yıl sonuna kadar bir dizi önlemi uygulamaya koyacak.
İdare, trafik para cezalarının online tahakkuk ve tahsilatının da aralarında olduğu çeşitli projelerde test faaliyetini tamamlayıp,  Türkiye çapında uygulamaya geçmeyi planlarken, içki ve sigarada ölümlere yol açan sahtecilik ve kaçakçılık olaylarıyla mücadele amacıyla da yeni bir çalışma yürütecek.
Yargıtay, BOTAŞ, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de aralarında bulunduğu çeşitli kuruluşlardan da web servis aracılığıyla mükellef ve borç bilgilerini alacak olan Gelir İdaresi, yıl sonuna kadar Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinde değişikliğe dönük hazırlık çalışması da gerçekleştirecek.

YOĞUN BİLGİ AKIŞI BAŞLIYOR
Gelir İdaresi Başkanlığının 2011 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunda yer alan vergi planlama ve hedefleri şöyle:
Kurum ve kuruluşlarla bilgi paylaşımı: Vergi Dairesi Uygulama Yazılımları (E-VDO) kapsamında diğer kurum ve kuruluşların otomasyon sistemleri arasında veri alışverişini sağlayacak uyumlaştırma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yargıtay, Türkiye İhracatçılar Meclisi, BOTAŞ, Şeker Kurumu ve Bayındırlık İskan Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurumlarla web servis hazırlandı. Web servis aracılığı ile mükellef bilgileri ve borç bilgisi konularında bilgi paylaşımına gidilecek.
2004 ve sonrasında düzenlenen özel fatura bilgileri de, Gümrük Müsteşarlığından web servis aracılığıyla alındı ve vergi dairesi sorgulamasına açıldı.

İNTERNET BANKACILIĞI VE MÜKELLEF CARİ HESABI
Vergi tahsilatına yetkili bankaların vadesinden sonra vergi tahsilatı yapabilmeleri için program değişikliği sağlanacak.
nternet bankacılığı üzerinden vergi tahsilatının bütün bankalara yaygınlaştırılması çalışmaları tamamlanacak.
Vadesi geçen vergi borçlarının bankalarca da tahsil edilmesi amacıyla bankalarla görüşmeler yapılıyor. Konuya ilişkin sistem alt yapısı ve ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanacak.
Borç stoku analizleriyle mükellef borç stoklarındaki artışın kaynakları tespit edilecek.
Mükelleflerin motorlu taşıtlar vergisinin ve trafik para cezalarını kredi kartı ile ödemelerine yönelik sistem altyapısı geliştirilecek.
Mükelleflere ait tahakkuk ve tahsilat kayıtlarının bir arada görülmesini ve mükellefin hesap bakiyesinin güncel olarak izlenmesini sağlayacak olan Mükellef Cari Hesabına ilişkin ikincil mevzuat ve sistem alt yapısının hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam edecek.
Türkiye genelinde tahsilatta etkinliği sağlamak ve mükelleflerin gönüllü uyumunu artırmak için kurulan borç takip sistemi geliştirilecek.
E-Haciz Projesi yaygınlaşacak. Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, bu çerçevede vergi borcu bulunanların banka hesaplarından sonra gayrimenkul ve motorlu taşıtlarına da E-Haciz uygulamasının başlatılacağını bildirdi.

ELEKTRONİK DAVA TAKİP SİSTEMİ
Vergi ihtilaflarından kaynaklanan savunmalarda etkinliği artırmak, idarenin savunma stratejisinde yeknesaklığı sağlamak ve ihtilaflarla ilgili istatistiki bilgilere elektronik ortamda erişmek, ihtilafları asgari düzeye indirmek ve bunu sağlayacak tedbirleri zamanında almaya katkıda bulunmak amacıyla Elektronik Dava Takip Projesi uygulamaya konulacak.
Elektronik Arşiv: Mükellefler tarafından bilgi işlem sistemleri aracılığı ile elektronik belge şeklinde oluşturulan ve birinci nüshası kağıt olarak alıcısına teslim edilen belgelere ait ikinci nüshaların Başkanlıkça belirlenen koşullara göre kağıt ortamı yerine manyetik ortamda muhafazası ve istendiğinde ibrazı için Elektronik Arşiv Uygulama Tebliği yayımlanacak.
Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk: İnternet vergi dairesine elektronik ortamda bilgi girişi yapılmadan meslek mensuplarının sözleşme düzenlemedikleri mükelleflerin beyannamelerini elektronik ortamda göndermelerine izin verilmeyecek. Başkanlık buna yönelik bir çalışma yapacak.

TRAFİK CEZALARINDA ONLINE DÖNEM
Trafik idari para cezası tutanak bilgilerinin Emniyet Genel Müdürlüğünce Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda gönderilmesini öngören web servisi hazırlandı ve test ortamına açıldı.
Test çalışmasının ardından sistem tüm Türkiye’de uygulamaya konulacak ve trafik para cezaları, alınacak verilere istinaden otomatik olarak mükellef hesabına işlenerek, tahakkuk verilecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile GİB arasında bulunan hat üzerinden ÖTV 2A beyannamesi için ödeme ve araç bilgileri ile değerli kağıt bilgilerinin tahsilatına ilişkin bilgilerin sorgulanması için yeni bir web servisi yazılarak başlatılan test çalışması tamamlanacak ve ardından bütün veriler sorgulamaya alınacak.

İÇKİ VE SİGARADA BANDROL UYGULAMASI
Tütün mamulleri ve alkollü içkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi kapsamında faaliyet gösteren üretici ve ithalatçı firmaların aldıkları bandrol sayılarından ve firmaların GİB’e internet ortamında aylık olarak bildirdiği bandrol ve bandrollü ürün stok bilgilerinden hareketle gerçekleştirilen analizler sonucunda, sahada gerçekleştirilen bandrol denetimlerinin tutanakları elektronik ortamda arşivlenmeye başlandı. Arşivleme sonucu biriken bilgilerden hareketle tütün mamülleri ve alkollü içkiler sektöründe faaliyet gösteren riskli (dağıtıcı, perakendeciler de dahil) firmalarla, bu firmaların sorunlu markaları tespit edilecek. Bu alandaki sorunların artık yaşanmaması için de gerekli önlemler alınacak.

YEVMİYE DEFTERİ ELEKTRONİK OLUYOR
Bu arada Raporda, mevcut çalışmalar hakkında da şu bilgiler verildi:
Mükelleflerin tutmak zorunda oldukları defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, onaylanması ve muhafazası ile ilgili hukuki ve teknik altyapının oluşturulması çalışmaları nihai aşamaya geldi. Bu kapsamda yevmiye defteri ve defteri kebirin elektronik ortamda oluşturulmasında kullanılacak format ve standartlarla ilgili yazılım hazırlandı. Tebliğ hazırlama çalışmaları da devam ediyor.
Etkin bir vergi yönetimi ve denetimi çalışmaları kapsamında mükellefler ve sektörlere ait veriler, istatistiksel ve matematiksel yöntemlerle değerlendirilerek, ”Makro Analiz Raporları” oluşturuluyor.
Merkezi Risk Analizi ve Katmanlaştırma (MERAK) Projesi uygulamaya konularak, veri ambarından alınan veriler ile riskli mükelleflerin tespiti çalışmalarına başlandı. Bu çalışmalar da son aşamaya geldi.

AA – 1 Ağustos 2011

E Haciz Nasıl Yapılır, Yeni Vergi Kanununda e-Haczin Kapsamı, E-Haciz Nelere Gelir Gelebilir, E- Haciz Gayrimenkule ve Taşınır Mallara Gelirmi?,E-Haciz Vergi Tahsilatı İnternet Bankacılığı