Unbiased-Unbiassed İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unbiased-Unbiassed İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Unbiased and Unbiassed

Unbiased, tarafsız anlamına gelen bir sıfattır. Unbiassed ise aynı anlama sahip eski bir yazım şeklidir.

 1. The judge was unbiased in his decision-making. (Hakim karar verirken tarafsızdı.)
 2. The news report was unbiased and presented both sides of the story. (Haber raporu tarafsızdı ve olayın her iki tarafını da sundu.)
 3. The survey was conducted in an unbiased manner to ensure accurate results. (Anket, doğru sonuçları sağlamak için tarafsız bir şekilde yapıldı.)
 4. The election committee must be unbiased and fair to all candidates. (Seçim komitesi, tüm adaylara karşı tarafsız ve adil olmalıdır.)
 5. The journalist aimed to provide unbiased coverage of the political rally. (Gazeteci, siyasi mitingin tarafsız bir şekilde kapsanmasını hedefledi.)
 6. The jury was selected based on their ability to be unbiased. (Jüri, tarafsız olma kabiliyetlerine dayanarak seçildi.)
 7. The scientific study was conducted with an unbiased methodology. (Bilimsel çalışma, tarafsız bir metodolojiyle yapıldı.)
 8. The professor encouraged his students to approach the subject matter with an unbiased perspective. (Profesör, öğrencilerine konuyu tarafsız bir perspektifle ele almalarını teşvik etti.)
 9. The book provided an unbiased account of the historical events. (Kitap, tarihi olayların tarafsız bir hesabını sağladı.)
 10. The company’s hiring process is designed to be unbiased and fair. (Şirketin işe alım süreci, tarafsız ve adil olacak şekilde tasarlandı.)
 11. It’s important for journalists to remain unbiased and objective in their reporting. (Gazetecilerin raporlama yaparken tarafsız ve objektif kalmaları önemlidir.)
 12. The judge was praised for his unbiased handling of the case. (Hakim, davayı tarafsız bir şekilde yönettiği için övüldü.)
 13. The study aimed to provide unbiased data to support the researchers’ hypothesis. (Çalışma, araştırmacıların hipotezlerini desteklemek için tarafsız veri sağlamayı amaçladı.)
 14. The professor’s grading system was designed to be unbiased and based solely on the students’ work. (Profesörün not verme sistemi, tarafsız olacak şekilde ve sadece öğrencilerin çalışmalarına dayalı olarak tasarlandı.)
 15. The news organization is known for its unbiased reporting on controversial topics. (Haber kuruluşu, tartışmalı konularda tarafsız raporlama yapmasıyla tanınır.)
 16. The study’s results were considered reliable because the data was collected in an unbiased manner. (Çalışmanın sonuçları, verilerin tarafsız bir şekilde toplanması nedeniyle güvenilir kabul edildi.)
 17. The mediator remained unbiased throughout the negotiations. (Aracı, müzakereler boyunca tarafsız kaldı.)
 18. The coach selected the

team members based on their skills and abilities, in an effort to be unbiased. (Antrenör, tarafsız olmaya çalışarak takım üyelerini becerileri ve yeteneklerine göre seçti.)
19. The study’s findings were published in a peer-reviewed journal to ensure unbiased evaluation. (Çalışmanın bulguları, tarafsız bir değerlendirme için hakemli bir dergide yayınlandı.)

 1. The committee was tasked with conducting an unbiased investigation into the allegations. (Komite, iddialara tarafsız bir şekilde soruşturma yapmakla görevlendirildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.