Türkiye’nin Jeopolitik Önemi

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi

Türkiye’nin Jeopolitiği

Bir ülkenin uluslararası alanda yürüttüğü siyaset ile coğ­rafi özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilime jeopo­litik denir.

Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Hakkında Bilgi, Türkiyenin jeopolitik konumunun önemi konu anlatımı

Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar

  1. Değişmeyen Unsurlar 

>    Coğrafi konum

>     Jeolojik ve jeomorfolik özellikler

>     İklim

> Su varlığı

>  Coğrafi görünüm (ada, yarımada veya kara devleti olmak gibi)

> Stratejik kaynaklar

>   Coğrafi bütünlük

>   Zaman

  1. Değişen unsurlar

>   Ekonomik durum

>  Askeri ve politik değerler

>- Bilimsel ve teknolojik değerler

>- Sosyo – kültürel değerler

jeopolitik

Türkiye’nin Jeopolitiğini Oluşturan Unsurlara Göre Durumu

Türkiye coğrafi konumu nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden birisi­dir.

Dünya tarihinde önemli yeri olan üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunur.

Türkiye’yi çevreleyen denizler ve boğazlar deniz yolu ulaşımında önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Çevresin­deki su yollarının Cebelitarık Boğazı ve Süveyş kanalıy­la okyanuslara açılma imkanı vardır. Bu durum Türki­ye’nin denizlere kıyısı olan ülkelerle ticari faaliyet yap­masını kolaylaştırmaktadır.

Boğazların iktisadi, askeri ve siyasi alanda büyük önemi vardır.

Türkiye’de farklı jeolojik zamanlara ait çeşitli araziler ve maden yatakları bulunmaktadır. Bu durum ülkemizde çeşitli sanayi kollarının ihtiyacı olan hammaddeyi karşılaması açısından önemlidir.

Ülkemizin dağlık ve yüksek olması ulaşım, yerleşme ve tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak dağ kuşakları engebe ve yükseltiye bağlı olarak çeşitli bitki topluluklarına ev sahipliği yapar. Bu durum farklı ekonomik etkinliklerin ortaya çıkmasına neden olur.

Ilıman Kuşak’ta yer alması iklimin insan yaşamına uy­gun olmasına olanak sağlamıştır.

Ülkemiz bitki çeşitliliği yönünden de zengindir. Ekvatoral- iklim, çöl ve tundra bitkilerinin dışında diğer bitkiler Tür­kiye’deki iklim şartlarında yetişmektedir. Yine toprak çe­şitliliği açısından da ülkemiz zengindir.

Çok çeşitli iklim ve toprak özelliklerine sahip olan Türki­ye çoğu ülkede yetiştirilemeyen sebze ve meyvelerin üretimini yapmaktadır. Bu durum ise ülkemizi dünya nü­fusunun beslenmesi açısından önemli bir ülke kılmakta­dır.

Bulunduğu coğrafyada su kaynakları bakımından büyük öneme sahiptir.

Türkiye, petrol ve doğal gaz kaynaklarının büyük bir bö­lümünü elinde bulunduran Orta Doğu ve Orta Asya ül­kelerine ya komşu ya da yakın bir konumda bulunmak­tadır. Yine bu enerji kaynaklarına büyük gereksinimi olan Batı Avrupa’nın sanayileşmiş ülkelerine de yakın bir konumdadır. Bu durumun bir sonucu olarak hem Or­ta Doğu hem de sanayileşmiş batılı ülkelerle siyasal, toplumsal ve ekonomik işbirlikleri kurulmuştur.

Orta Asya ve Kafkas petrolü ile doğal gazının batıya ta­şınması için belirlenen önemli bir güzergahda bulunur.

BM ve NATO’nun barışı koruma ve istikrara yönelik uy­gulamalarında Türkiye’nin girişimci veya öncü rolü bu­lunmaktadır.

Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlarda meydana gelen so­runların çözümünde etkili politikalar üretmektedir.

Askeri alandaki gücü hakimiyet sürdüğü topraklarda, barış ve huzurun teminatıdır.

Çevresinde barışı, istikrarı, demokrasiyi ve hoşgörüyü yaşatmak için çaba harcamaktadır.

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumu eski çağlardaki insanlar açısından da büyük önem taşıyordu. İlk göçler­de, doğuya ve batıya yapılan seferlerde Anadolu top­rakları kullanılmıştır. Eski çağın ünlü Kral Yolu ve İpek Yolu Anadolu üzerinden geçmekteydi. Bu durum Anado­lu’nun sosyal ve tarihi yönden gelişip zenginleşmesine neden olmuştur.

Anadolu’nun Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında ge­çiş yolları üzerinde bulunması tarih boyunca Anadolu’nun bir cazibe merkezi olmasını sağlamıştır. Bu nedenle Ana­dolu’da farklı kültürlere ait birçok mimari eser, antik şehir, madeni ve toprak eşya bulunmaktadır. Anadolu’nun bir cazibe merkezi olması (M.Ö 2000 – M.Ö 600) ta

Hititler – Hattutaş (Boğazköy) Frigler – Gordion (Eskişehir) Lidyalılar – Sardes (Manisa) İyonlılar – Efes, Milet (İzmir) Urartular – Tuşpa (Van) gibi önemli devletlerin kuruluş yerlerinin Anadolu olma­sına neden olmuştur.

Tarih boyunca çok çeşitli medeniyetlere beşiklik eden Türkiye toprakları tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.

Türkiye bulunduğu coğrafi konumundan dolayı bir çok uluslar arası kuruluşa üyedir.

5 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.