Stoic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stoic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stoic Nedir?

Stoic, Yunan felsefesi kökenli bir öğretidir ve bireyin hayatında mutluluğu ve huzuru bulabilmesi için öz kontrol, kabul ve dinginlik prensiplerine dayanır.

20 Örnek Cümle:

 1. As a stoic, she learned to control her emotions and remain calm in difficult situations. (Bir stoik olarak, zor durumlarda duygularını kontrol etmeyi ve sakin kalmayı öğrendi.)

 2. He approached life with a stoic mindset, accepting the things he could not change and focusing on what he could. (Hayata bir stoik zihniyetle yaklaştı, değiştiremeyeceği şeyleri kabul ederek yapabileceklerine odaklandı.)

 3. The stoic philosopher Seneca believed that true happiness comes from living in accordance with nature. (Stoik filozof Seneca, gerçek mutluluğun doğayla uyumlu bir yaşamdan geldiğine inanıyordu.)

 4. Despite the tragedy, he remained stoic and composed during the funeral. (Trajediye rağmen, cenazede stoik ve sakin kaldı.)

 5. The stoic principle of “amor fati” teaches us to love our fate and embrace whatever life throws our way. (Stoik ilkesi “amor fati”, kaderimizi sevmeyi ve hayatın bize ne getireceğini kabul etmeyi öğretir.)

 6. Even in the face of adversity, he remained stoic and steadfast in his beliefs. (Zorluklara karşı bile, inançlarına sadık ve stoik kaldı.)

 7. The stoic philosopher Epictetus taught that we should focus on what is within our control and not worry about what is not. (Stoik filozof Epictetus, kontrolümüzde olan şeylere odaklanmamızı ve kontrolümüzde olmayan şeylerle ilgilenmememizi öğretti.)

 8. She adopted a stoic attitude towards her illness, accepting it as part of her journey. (Hastalığına karşı stoik bir tutum benimsedi ve onu yolculuğunun bir parçası olarak kabul etti.)

 9. The stoic philosopher Marcus Aurelius believed that we should live each day as if it were our last. (Stoik filozof Marcus Aurelius, her günün son günümüz gibi yaşamamız gerektiğine inanıyordu.)

 10. She found solace in the stoic principle of “apatheia”, or freedom from emotional disturbance. (Stoik ilkesi “apatheia”da, duygusal rahatsızlıktan özgürlük buldu.)

 1. The stoic philosopher Epictetus taught that we should not judge events as good or bad, but rather as indifferent. (Stoik filozof Epictetus, olayları iyi veya kötü olarak değerlendirmememizi, bunun yerine tarafsız olarak değerlendirmemizi öğretti.)

 2. She found comfort in the stoic idea that external circumstances do not determine our happiness, but rather our internal attitude. (Dış koşulların mutluluğumuzu belirlemediği, ancak iç tutumumuzun önemli olduğu stoik fikrinden rahatlık buldu.)

 3. The stoic philosopher Seneca believed that anger is a temporary madness that can be controlled with reason. (Stoik filozof Seneca, öfkenin akıl ile kontrol edilebilen geçici bir delilik olduğuna inanıyordu.)

 4. In the face of tragedy, she remained stoic and focused on what she could do to help. (Trajediye rağmen, stoik kalarak yardım edebileceği şeylere odaklandı.)

 5. The stoic philosopher Epictetus taught that we should not be attached to external things, but rather focus on developing our inner character. (Stoik filozof Epictetus, dış şeylere bağlı olmamamız, ancak iç karakterimizi geliştirmeye odaklanmamız gerektiğini öğretti.)

 6. He approached his job with a stoic mindset, focusing on doing his best and not worrying about the outcome. (İşine stoik bir zihniyetle yaklaştı, en iyisini yapmaya odaklandı ve sonucu düşünmedi.)

 7. The stoic philosopher Marcus Aurelius believed that we should live in accordance with reason and virtue. (Stoik filozof Marcus Aurelius, akıl ve erdemle uyumlu bir şekilde yaşamamız gerektiğine inanıyordu.)

 8. She found strength in the stoic principle of “self-control”, learning to resist temptation and remain disciplined. (Stoik ilkesi “öz kontrol”de güç buldu, dürtülere karşı koymayı ve disiplinli kalmayı öğrendi.)

 9. The stoic philosopher Epictetus taught that we should not waste time on things that are outside of our control. (Stoik filozof Epictetus, kontrolümüz dışındaki şeylere zaman kaybetmememizi öğretti.)

 10. She found peace in the stoic idea that we should focus on the present moment and not worry about the past or future. (Geçmiş veya gelecek hakkında endişelenmek yerine, şimdiki an’a odaklanmamız gerektiği stoik fikrinden huzur buldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.