Stereotype İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stereotype İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Stereotype İle İlgili Cümleler

Stereotype: Önyargı, genelleme, kalıplaşmış düşünce.

 1. Stereotypes are harmful because they create false assumptions about people based on their race or gender. (Önyargılar, ırkları ya da cinsiyetleri temel alarak insanlar hakkında yanlış varsayımlar oluşturdukları için zararlıdır.)
 2. It’s important to recognize and challenge stereotypes to create a more inclusive and accepting society. (Daha kapsayıcı ve kabul edici bir toplum yaratmak için stereotipleri tanımak ve sorgulamak önemlidir.)
 3. The media often reinforces negative stereotypes about marginalized groups, perpetuating harmful biases. (Medya, marjinalleştirilmiş gruplar hakkında olumsuz stereotipleri pekiştirerek zararlı önyargıları sürdürür.)
 4. Breaking free from stereotypes requires conscious effort and an open mind. (Önyargılardan kurtulmak, bilinçli bir çaba ve açık bir zihin gerektirir.)
 5. Stereotypes can be harmful not only to those being stereotyped, but also to those who hold the stereotypes. (Önyargılar, sadece önyargıya maruz kalanlar için değil, aynı zamanda önyargıları tutanlar için de zararlı olabilir.)
 6. Teachers and educators have a responsibility to challenge stereotypes and promote a more diverse and inclusive curriculum. (Öğretmenlerin ve eğitimcilerin stereotipleri sorgulama ve daha çeşitli ve kapsayıcı bir müfredatı teşvik etme sorumluluğu vardır.)
 7. The perpetuation of stereotypes can lead to discrimination and prejudice. (Önyargıların sürdürülmesi, ayrımcılığa ve önyargıya yol açabilir.)
 8. It’s important to recognize that not everyone fits into the stereotypes that society assigns them. (Toplumun kendilerine atadığı stereotiplere herkesin uymadığını fark etmek önemlidir.)
 9. Stereotypes can be perpetuated through language, which is why it’s important to use inclusive and respectful language. (Dil yoluyla önyargılar sürdürülebilir, bu nedenle kapsayıcı ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir.)
 10. Challenging stereotypes requires empathy and an understanding of

others’ experiences and perspectives. (Önyargıları sorgulamak, başkalarının deneyimlerini ve bakış açılarını anlamayı ve empati kurmayı gerektirir.)
11. Stereotypes can be reinforced through socialization, but individuals have the power to break free from them through critical thinking and self-reflection. (Toplumsallaşma yoluyla önyargılar pekiştirilebilir, ancak bireyler eleştirel düşünme ve öz-refleksiyon yoluyla bunlardan kurtulma gücüne sahiptir.)

 1. Stereotypes can affect self-esteem and self-image, particularly in those who are targeted by them. (Önyargılar, özellikle hedef alınan kişilerde özsaygı ve özgörüş etkileyebilir.)
 2. Recognizing and challenging stereotypes can lead to greater understanding and appreciation of diversity. (Önyargıları tanımak ve sorgulamak, çeşitliliğin daha iyi anlaşılması ve takdir edilmesine yol açabilir.)
 3. Stereotypes can lead to the marginalization and exclusion of certain groups in society. (Önyargılar, toplumda belirli grupların marjinalleştirilmesine ve dışlanmasına yol açabilir.)
 4. Stereotypes can be harmful even if they are positive, as they still reinforce limiting and inaccurate beliefs. (Olumlu olsalar bile, önyargılar sınırlayıcı ve yanlış inançları pekiştirdiği için zararlı olabilirler.)
 5. Stereotypes can be perpetuated through humor, but it’s important to recognize that this can be hurtful and offensive. (Önyargılar, mizah yoluyla sürdürülebilir, ancak bu incitici ve saldırgan olabileceğini fark etmek önemlidir.)
 6. Stereotypes can be unconscious, but it’s still important to challenge and question them to promote a more inclusive society. (Önyargılar bilinçsiz olabilir, ancak daha kapsayıcı bir toplum için sorgulamak ve sorgulamak hala önemlidir.)
 7. Stereotypes can lead to the underestimation of individuals’ abilities and potential. (Önyargılar, bireylerin yeteneklerinin ve potansiyellerinin altında değerlendirilmesine yol açabilir.)
 8. It’s important to recognize that stereotypes can be harmful not just to individuals, but also to society as a whole. (Önyargıların sadece bireylere değil, tüm topluma zararlı olabileceğini fark etmek önemlidir.)
 9. Challenging stereotypes is

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.