Silah Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler

Silah Ruhsatı İçin gereken Belgeler

Silah Ruhsatı Almak İçin Hangi Belgeler Gerekli

SİLAH RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Silah taşıma veya bulundurma ruhsatı talep eden herkes, ikamet ettiği yer valiliğine (yetki devri yapılmış ise
Kaymakamlığa) aşağıda belirtilen belgelerle müracaat ederler.
1) Silah taşıma veya bulundurma, silah satın veya devir alma talebine ilişkin dilekçe,
2) Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
3) Nüfus cüzdan fotokopisi (nüfus cüzdanı aslı müracaat esnasında aranacak, diğer belgelerle birlikte
karşılaştırma yapıldıktan sonra ilgiliye iade edilecektir. Nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası
bulunmayanlardan vatandaşlık numarası istenecektir),
4) Son bir yıl içinde çekilmiş 4 adet fotoğraf,
5) Silah ruhsatı istek formu,
6) Arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi,
7) Silah ruhsatı alınmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu,
8) İkametgah belgesi,
Ancak Yönetmeliğin 8 inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendinde sayılanlar ile (e) bendinin
1,2,3,4,5,10 ve 11 numaralı alt bentlerinde sayılanlardan silah ruhsatı için gerekli olan belgelerden yukarıdaki
(2),(6),(7) ve (8) numaralı bentlerde sayılan belgeler istenmez.
İşyerinde bulundurma ruhsatı talep edenlerden yukarıda belirtilen belgelere ilaveten işyeri
ruhsatı ile ortaklık veya şirket söz konusu ise yetkili kurul kararı veya muvafakat talep edilecektir.
Yetkili idarelerce ruhsatlandırılmış kahvehane, lokanta, içkili restoran, bar, pavyon gibi yerlerde
işyerinde bulundurma ruhsatı talep eden kişiler hakkında, bu yerlerin nitelikleri itibariyle umuma
açık oluşları ile işyerinin fiziki özellikleri dikkate alınarak, gerekli görülmesi halinde ilgili
kurumların da görüşüne başvurularak ruhsat vermeye yetkili yer mülki amirliğince mahallinde
sonuçlandırılacaktır. Bulundurma ruhsatı talep eden taşıma yetkisine haiz kamu görevlilerinden de
ikametgah belgesi istenecektir.
Silah ruhsatı için gerekli belgelerden fotokopi olarak kabul edilenlerin asılları görülerek onaylanacaktır.
b) Yürütülen görev ile yapılan iş veya meslek nedeniyle verilecek taşıma ruhsatlarında; yukarıda
(a) numaralı bölümde belirtilenlere ilaveten gerekli diğer belgeler;
1) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre taşıma ruhsatı talep edenlerden görev
belgesi; kamu görevlilerinin çalıştıkları kurumların mevzuatına göre yetkili birim amiri tarafındanimzalanmış,
mühürlü, tarih ve sayılı olacaktır. Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olmasına
dikkat edilecektir.
2) 91/1779 karar sayılı Yönetmeliğin “Taşıma Ruhsatı Verilebilecek Diğer Meslek Mensupları”
başlıklı 9’uncu maddesine göre taşıma ruhsatı talep eden iş veya meslek sahipleri için gerekli diğer
belgeler:
9 uncu maddenin birinci fıkrasının:
b- Fahri temsilciler: Dışişleri Bakanlığının görevle ilgili resmi yazısı,
c- Basın Mensupları:Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi yazısı, sarı basın kartı
fotokopisi
d- Kuyumcu ve sarraflar:
 Yaptığı işten dolayı vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Oda kayıt belgesi, işyeri ruhsat fotokopisi,
 Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya fotokopisi,
 Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirleyen yetkili kurul kararı,
e- Patlayıcı maddeleri satın alma ve satış ruhsatı, patlayıcı madde deposu, yivsiz av tüfeği
imalathanesi ve ruhsatlı silah tamirhanesi sahipleri:
 Talep eden kişinin faaliyeti ile ilgili ruhsat veya belge fotokopisi,
 Yapılan işten vergi mükellefi olunduğuna dair vergi dairesi yazısı, Bu işyerlerinde çalışan güvenlik belgesi olan kişilerden:
 İş sahibinin yazılı müracaatı, İşyeri sahibinden istenen belgeler,
 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,, güvenlik belgesi fotokopisi,
f- Banka Müdürleri: Kendi mevzuatında görev belgesi vermeye yetkili birim amiri tarafından
imzalanmış mühürlü, tarih ve sayılı görev belgesi (Belge tarihi ile müracaat tarihi arasındaki sürenin 30 günü
geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.),
g- Pilotlar: Kurum yazısı ve pilotluk lisans fotokopisi,
h- Yıllık satış tutarı (ciro):
 Mükellefiyeti ve yıllık satış tutarını gösterir vergi dairesi yazısı, serbest bölgelerde gösterilen
faaliyet nedeniyle vergiye tabi olunmaması halinde yeminli mali müşavir yazısı,
 Kar zarar cetveli ve bilanço,
 Ticaret sicil gazetesinde en son yayımlanan şirket ana sözleşmesi,
 Ruhsat talebi doğrultusunda yönetim Kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve
yardımcılarının görevleriyle ilgili atama kararı ve buna ilişkin ticaret sicil gazetesi,
ı- Arazi sahipleri:
Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Toprak miktarını gösterir tapu müdürlüğü yazısı,
 Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
i- Sürü sahipleri:
 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Ziraat odasından veya tarım il/ilçe müdürlüğünden alınacak üretici belgesi,
 Hayvan sayısını gösterir Tarım il/ilçe müdürlüğü/vergi dairesi yazısı,
j- Müteahhitler:
 İş deneyim (iş bitirme/iş durum) belgesi,
 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
 Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
k- Akaryakıt istasyonu sahipleri:
 Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi
 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
 Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
l- Akaryakıt istasyonu sahipleri adına akaryakıt satışı yapanlar:
 İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair
yetkili kurul kararı,
 Kurum ile yapılan sözleşme fotokopisi, işyeri ruhsat fotokopisi,
 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Çalışanın sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
m- Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlar:
– İş sahiplerinden
 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Çalıştırılan işçi sayısını ve primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
 Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi, Sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
– Bu işyerlerinde çalışan bekçi, veznedar ve mutemetlerden,
 İş sahibinin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil
gazetesi ile silah ruhsatı talebine dair yetkili kurul kararı
 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı, yapılan işe dair vergi dairesi yazısı,
n- Poligon sahipleri:
– İş sahiplerinden;
 İşletme ruhsatı fotokopisi,
 Yaptığı işten vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Ortaklık veya şirket söz konusu ise bu durumu gösterir ticaret sicil gazetesi,
 Yönetimden sorumlu ortakları ve kimlerin silah ruhsatı alacağını belirten yetkili kurul kararı,
– Bu işyerlerinde çalışan bekçilerden,
 İş sahiplerinden istenen belgeler,
 İşverenin yazılı müracaatı, ortaklık veya şirket söz konusu ise silah ruhsatı talebine dair yetkili
kurul kararı,
 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
o- Müze ve anıtları koruyan bekçiler:
 Kişi/kurumun yazılı müracaatı
 Eski eserler ve tarihi anıtların tapu kayıt belgeleri,
 Bekçilerin primlerin ödendiğine dair SSK yazısı,
ö- Arıcılık yapanlar:
 Ziraat odalarından veya il/ilçe tarım müdürlüklerinden alınacak çiftçi belgesi,
 Kovan adedini belirtilen, il/ilçe tarım müdürlüğünün yazısı,
 2000 Kg bal satıldığına dair müstahsil makbuzu (müracaat tarihi itibarıyla 1 yıllık olmasına
dikkat edilecek),
 Arıcılığın meskun yerler dışında, gezginci olarak ve bilfiil yapıldığına dair il/ilçe tarım
müdürlüğünün yazısı,
p- Patlayıcı madde depolarının korunması ile görevli bekçiler:
 Vergi mükellefi olduğuna dair vergi dairesi yazısı,
 Oda kayıt belgesi,
 İş sahibinin yazılı müracaatı,
 Depo izin belgesi fotokopisi,
 Sigorta primlerinin ödendiğine dair SSK yazısı,
r- Asli memur statüsünü kazanmış olup ihraç ve benzeri sebepler dışında tamamen kendi isteği ile
kurumlarından ayrılanlar:
 Ayrılış şeklini belirten kurum yazısı,
s- Dövize ilişkin işlem yapanlar:
 Banka ve Kambiyo Genel müdürlüğünün izin belgesi fotokopisi,
 Oda kayıt belgesi, Vergi dairesi yazısı, işyeri ruhsat fotokopisi,
ş- – Avukatlardan:
 Bağlı oldukları barodan üyelik yazısı, avukatlık ruhsatı fotokopisi,
 Vergi dairesi yazısı,
– Noterlerden: Noterlik belgesi fotokopisi,
 Vergi dairesi yazısı
t- Oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile meclis
üyeleri:
 Bağlı olunan oda, birlik, federasyon, konfederasyonun yazısı,
 Görevle ilgili seçim tutanağı,
u- En az bir dönem köy veya mahalle muhtarlığı yapmış olanlar:
 Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
 İl/ilçe seçim kurulu yazısı
ü- En az bir dönem belediye başkanlığı veya il genel meclis üyeliği yapmış olanlar:
 Valilik veya kaymakamlıktan alınacak görev belgesi,
 İl/ilçe seçim kurulu yazısı

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.