Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye yönetmeliğinde bir takım değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler 8 Şubat 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8 Şubat 2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliğine ilişkin tespitlerimiz aşağıda yer almaktadır.

Eğitim ve Araştırma hastanelerindeki EğiticiDestekleme puanı değişti

Yeni düzenlemeye göre “Eğitici Desteklemepuanı” profesörler için yüzde 40, doçentler için ise %30 oranı üzerinden verilecek.

Yeni Hali: “ş) Eğitici destekleme puanı: Eğitim ve araştırma hastanelerinde, başhekimlik tarafından belirlenen usul çerçevesinde, o dönem içinde dahili klinikler için en az 20 saat vizit, 20 saat poliklinik, cerrahi klinikler için 10 saat vizit, 15 saat poliklinik ve 15 saat ameliyat, laboratuvar klinikleri için 40 saat pratik eğitim çalışması ve her bir klinik için 8 saat teorik asistan eğitim çalışması yapıldığının belgelendirilmesi halinde,eğitim sorumlusu, eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosundaki profesörlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ı, uzman tabip kadrosundaki doçentlere mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının % 30’u oranında verilen ek puanı,

 

Önceki hali: … mesai içi hastane hizmet puan ortalamasının klinik şefine % 40’ı, şef yardımcısına % 30’u, eğitim ve araştırma hastanelerinde klinik şefi veya şef yardımcısı kadrosunda bulunmayan profesör ve doçentlere hastane hizmet puan ortalamasının % 30’ u oranında verilen ek puanı,


Yan dal asistanlarının net performans puanı hesaplama şekli değişti

Yeni hali: “Asistanların net performans puanı, klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı üzerinden; yan dal asistanlarının net performans puanı ise klinik hizmet puan ortalamasının % 60’ı ile hastane hizmet puan ortalamasının % 40’ının toplamı üzerinden değerlendirilir.”

 

Eski hali: k) Eğitim ve araştırma hastaneleri için devlet hastanelerindeki değerlendirme kriterleri kullanılır. Ancak, burada kişi yerine klinik şefliği birimi değerlendirilir. Klinik içinde görevli personelin performans puanının hesaplanmasında klinik hizmet puan ortalaması, klinik dışında çalışan personelin performans puanının hesaplanmasında hastane hizmet puan ortalaması esas alınır. Ancak, klinikte çalışan tabip dışı personelin net performans puanının hesaplamasında, hastane hizmet puan ortalamasının esas alınmasına, döner sermaye komisyonunca karar verilebilir. Asistanlar ile yan dal asistanlarının net performans puanı klinik hizmet puan ortalamasının %25’i ile hastane hizmet puan ortalamasının %75’inin toplamı üzerinden değerlendirilir.


Çocuk izleme merkezleri, özellik arz eden birim oldu

Yeni hüküm: y) Kurumlarda özellik arz eden birimler; ameliyathane, yoğun bakım, doğumhane, yenidoğan, süt çocuğu, yanık, diyaliz, acil servis-poliklinik, kapalı psikiyatri servisleri, AMATEM, çocuk izleme merkezleri, organ ve doku nakli ve kemik iliği nakil üniteleridir. Ayrıca, yüksek bulaştırıcılığı olan ve izolasyon gerektiren hastalara hizmet veren personele hizmet ettiği sürece özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden ek ödeme yapılır. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli çalışan personel, çalıştığı süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden değerlendirilir.”


Deprem bölgesine görevlendiren personele ek puan

Yeni hüküm: “aa) Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik ve olağanüstü hâllerde, görevlendirme süresince personele kadrosunun bulunduğu yerden, kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır. Bu şekilde görevlendirilen personele kurumlarda hastane hizmet puan ortalamasının, kuruluşlarda ise il performans puan ortalamasının % 20’si oranında ek puan verilir. İnsanî ve teknik yardım amacıyla Bakanlıkça yurt dışına görevlendirilen personele ise kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak, kuruluşlarda ise il performans puan ortalaması ve tabip ve diş tabipleri için 1,00, uzman tabipler için 1,80 kadro unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”


 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarının net performans puanlarının hesaplanmasına esas kriterler Bakanlıkça ayrıca belirlenecek

Yeni hüküm: “gg) Enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar ve enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları ile laboratuvarlarda görev yapan uzman tabiplerin ek ödeme hesaplamalarında kullanılacak kriterler Bakanlıkça belirlenir.”

 

Eski hüküm: gg) Laboratuarlarda görev yapan uzman tabiplerin net performans puanlarının hesaplanmasında esas alınacak sayılar Bakanlıkça çıkarılan Yönerge ile belirlenir.


 

 

Çocuk izleme merkezlerinde, sadece tabiplere ek puan verilecek

Daha önce, “çocuk izleme merkezlerinde görevli personel” belirlenmiş olan ifade “çocuk izlem merkezlerinde çalışan tabipler” olarak değiştirilmiştir. Bu nedenle tabip dışındaki personele ek puan verilmeyecektir.

Yeni hüküm: “ll) Kurumlarda, ihale/satın alma komisyonu üyeleri, taşınır kayıt kontrol yetkilisi olarak görev yapan personel, muayene komisyonu üyeleri, kurum performans ve kalite biriminde, hasta hakları kurulu ve birimlerinde, enfeksiyon kontrol komitesinde ve döner sermaye komisyonunda görevli personel ile o dönem eğitim faaliyetlerinde görevli eğiticilere, Bakanlıkça eğitim verilen ve fiilen klinik kodlayıcı olarak çalışan personele, yanık üniteleri ve merkezlerinde çalışanlara ve perinatal merkezlerde görev yapan personele, o dönem beyin ölümü tespit edilmişse bu tespitte yer alan beyin ölümü kurulu, organ nakli koordinatörü ve yardımcısı ile donör bakımı yapan yoğun bakım çalışanlarına, o dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise bu ekibe hastane hizmet puan ortalamasının %10’u; terapötik aferez merkezlerinde ve kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezlerinde (KETEM) çalışan tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının % 15’i; acil servis/acil polikliniklerde, yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz, kemik iliği nakil üniteleri, AMATEM’lerde çalışan pratisyen tabiplere, evde bakım hizmetlerinde ve çocuk izlem merkezlerinde çalışan tabiplere, satın alma hizmetlerinden sorumlu baştabip yardımcısı ile merkezi satın alma biriminde görevli personele hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan verilir. O dönem organ çıkarım ekibi tarafından donörden organ alınmış ise organ nakli koordinatörü ve yardımcısına % 10 oranı % 20 olarak uygulanır. Ancak, o dönem yukarıda sayılanlardan birden fazlasında görev yapan personele sadece bir kez ek puan verilir.”


Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli/süreksiz ayrıumı kaldırıldı

Yeni hüküm: “nn) Yoğun bakım, yenidoğan, yanık ve kemik iliği nakil ünitelerinde uzman tabip ve tabipler tarafından yapılan girişimsel işlemler puanlandırılır. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması, kendi kadro unvan katsayıları esas alınarak birlikte değerlendirilir. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır. Hastane hizmet puan ortalamasından ek ödeme yapılması halinde ikinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan olarak verilir.”

 

Eski hüküm: nn) Yoğun bakım, yenidoğan, yanık, diyaliz ve kemik iliği nakil ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabip ve tabiplerin bu birimlerde yapmış oldukları girişimsel işlemler puanlandırılmaz. Bu birimlerde çalışan uzman tabip ve tabipler hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro unvan katsayıları üzerinden değerlendirilir. Bu birimlerde sürekli çalışmayan ancak hasta takibi yapan uzman tabip ve tabiplerin bu birimlerde yapmış oldukları işlemler puanlandırılarak ilgili tabibin tabip muayene ve girişimsel işlem puanlarına dahil edilir. Eğitim ve araştırma hastanelerinde yenidoğan eğitim kliniği bulunması halinde bu birimlerde çalışan tabiplerin yapmış oldukları girişimsel işlemler puanlandırılır ve ek ödemeler puanı bulunan klinikler için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilir. İkinci ve üçüncü basamak yenidoğan yoğun bakım üniteleri ile ikinci ve üçüncü basamak yoğun bakım ünitelerinde sürekli çalışan uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalamasının %20’si oranında ek puan olarak verilir.


Eğitim araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen tabibin kadro unvan katsayısı %10 olarak belirlendi

Yeni hüküm: “şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde kliniklerde hizmet sorumlusu olarak görevlendirilen tabibin kadro unvan katsayısı % 10; yan dal eğitim sorumlusu ve yan dal eğitim görevlisinin kadro unvan katsayısı % 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.”

 

Eski hüküm: şş) Eğitim ve araştırma hastanelerinde görev yapan yan dal klinik şefi, yan dal klinik şef yardımcısının kadro unvan katsayısı % 15, yan dal başasistanı ve yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 25, devlet hastanelerinde görevli yan dal uzmanının kadro unvan katsayısı % 20 oranında arttırılır.


Çocuk izleme merkezlerinde görev yapan tabiplere ilişkin düzenleme

 

e) Birinci, ikinci, üçüncü basamak kurum veya kuruluşlar arasında geçici veya re’sen görevlendirilen personele, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Bakanlık merkez teşkilatından bu Yönetmelik kapsamındaki kurum veya kuruluşlara geçici görevle görevlendirilen personele de, görevlendirildiği kurum veya kuruluştan ek ödeme yapılır. Ancak;

 

Ek fıkra: “8) Kurumlarda çocuk izlem merkezlerinde görev yapan tabip ve uzman tabiplere hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayıları esas alınarak ek ödeme yapılır. 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi kapsamında görevlendirilenlere, görevlendirme süresince kadrolarının bulunduğu kurumun hastane hizmet puan ortalaması ve kendi kadro-unvan katsayısı esas alınarak ek ödeme yapılır.”


Ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Baştabiplik bünyesinde görev yapan personelin ek ödemesi

 

Ceza infaz kurumlarında Bakanlıkça oluşturulan Baştabiplik bünyesinde görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Baştabipler için 5,00 kadro unvan katsayısı, diğer personel için ise Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Aile hekimi ile ilişkilendirilmemiş olan Ceza infaz kurumlarında görevlendirilen personele görevlendirme süresince, kadrosunun bulunduğu kurumdan kendi kadro unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

Yangın, sel, deprem gibi olağanüstü hallerde, Bakanlıkça uygun görülen sağlık kurumlarında görev yapan personele il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır. Bu şekilde yapılacak ek ödemenin süresi Bakanlıkça belirlenir.

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayı) x aktif çalışılan gün katsayısı)

Aile Hekimlerinin eğitimi amacıyla saha çalışmasına katılan uzman tabiplere Bakanlıkça belirlenen kriterleri yerine getirmeleri kaydıyla il performans puan ortalaması ve Ek-8 sayılı tabloda yer alan hizmet alanı kadro-unvan katsayıları esas alınmak suretiyle ek ödeme yapılır.

Net performans puanı = (il performans puan ortalaması x kriter puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı (ek-8 sayılı tabloda yer alan katsayısı) x aktif çalışılan gün katsayısı)”

 

Saymanlara döner sermaye ödemesi kaldırıldı

Önceki yönetmelikte yer alan aşağıdaki hüküm kadırılmıştır

h) Kadrosu Maliye Bakanlığına ait olup, döner sermaye işletmelerinin muhasebe birimlerinde görev yapan personele, personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı, yabancı dil tazminatı ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun Ek 13 üncü maddesinde öngörülen ek ödeme hariç) toplamının, EK-1’de yer alan mesai içi tavan ek ödeme katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutarı geçmemek kaydıyla mesai içi hastane hizmet puan ortalaması esas alınarak ek ödeme yapılır.


Diyaliz, yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerin çalışan uzman tabip ve tabipleriçin yapılan puan hesaplaması diyaliz ve “Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım üniteleri” olmak üzere ayrı ayrı hesaplanacaktır.

YENİ HÜKÜM

d) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

e) Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

ESKİ HÜKÜM

d) Diyaliz, yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerin çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Diyaliz ünitesinde çalışan pratisyen tabiplerin net performans puanları, hemodiyaliz ünitesinde aylık yapılan toplam hemodiyaliz sayısı esas alınarak aşağıdaki şekilde belirlenir:

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den az ise 1 pratisyen tabip,

O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 150’den fazla 500’den az ise 2 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 500’den fazla 800’den az ise 3 pratisyen tabip, O ay yapılan toplam hemodiyaliz sayısı 800’den fazla 1100’den az ise 4 pratisyen tabip,

1100’ün üzerinde yapılan her 300 hemodiyaliz sayısı için 1 pratisyen tabip eklenir.

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x hizmet alanı kadro–unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

O hemodiyaliz ünitesinde görev yapan tabip sayısı, o ayki toplam yapılan hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen tabip sayısından fazla ise, her bir tabip için net performans puanı hesaplanırken, hastane hizmet puan ortalaması esas alınmayıp, hastane hizmet puan ortalamasının yukarıdaki şekilde o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre belirlenen pratisyen tabip sayısıyla çarpımının, hemodiyaliz ünitesinde görev yapan pratisyen tabip sayısına bölümü sonucu bulunan puan esas alınır. Ancak, o unvandaki personelden askerlik, ücretsiz izin veya geçici görev sebebiyle görevinden ayrılanlar hariç olmak üzere diğer tüm nedenlerle fiilen görev yapmayanlar, bölende yer alan personel sayısına dâhil edilir.

Net performans puanı = [(hastane hizmet puan ortalaması x o ayki yapılan toplam hemodiyaliz sayısına göre yukarıdaki şekilde belirlenen pratisyen tabip sayısı/o hemodiyaliz ünitesindeki pratisyen tabip sayısı) x hizmet alanı kadro–unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)


Eğitim ve araştırma hastanelerindeki asistan ve yan dal asistanlarının net performans puanı hesaplama şekli ayrıldı

 

Yeni hüküm: 3) Asistanlar

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

4) Yan dal asistanları

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,60) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,40) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

 

Eski hüküm: 3) Yan dal asistanları ve asistanlar

Net performans puanı = [(klinik hizmet puan ortalaması x 0,25) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + [(hastane hizmet puan ortalaması x 0,75) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)


Eğitim ve araştırma hastanelerindeki “Diyaliz, yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler”in net performans puanı hesaplama şekli ayrıldı

Yeni hüküm: 3) Diyaliz ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

4) Yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Bu gruptaki uzman tabip ve tabiplerin kendilerine ait tabip muayene ve girişimsel işlem puanları ile hastane hizmet puan ortalaması birlikte değerlendirilir. Aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = (tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri hizmet alanı kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı

 

Eski hüküm: 3) Diyaliz, yanık, yenidoğan, kemik iliği nakil üniteleri ve yoğun bakım ünitelerinde çalışan uzman tabip ve tabipler

Net performans puanı = (hastane hizmet puan ortalaması x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı) + bilimsel çalışma destek puanı


 

Eğitim araştırma hastanelerinde hasta sayısı düşük kliniklerde çalışanlar

Ek fıkra: 7) Baştabip tarafından 5 inci maddenin birinci fıkrasının (z) bendine göre belirlenen kliniklerde çalışan uzman tabipler (Yönetmeliğin z bendi: Kurumlarda, branşı gereği hasta sayısı düşük olan fakat yataklı tedavi kurumlarında bulunması da gerekli olan, eğitim ve araştırma hastanelerinde branş ve klinikler, devlet hastanelerinde branşlar (tıpta uzmanlık tüzüğünde belirtilen uzmanlık dalları) baştabip kararıyla hastane hizmet puan ortalaması üzerinden değerlendirilir. Ancak, hastane hizmet puan ortalaması, branş ve klinik için verilir. Belirlenen branştaki tabip sayısı/klinik sayısının birden fazla olduğu kurumlarda hastane hizmet puan ortalaması branştaki tabip sayısı/klinik sayısına bölünür)

Bu gruptaki kliniklerde çalışan tabiplerin aşağıdaki formülle net performans puanları hesaplanır. Yüksek bulunan net performans puanı esas alınır.

Net performans puanı = [((klinik hizmet puan ortalaması x 0,75) + (hastane hizmet puan ortalaması x 0,25)) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + eğitici destekleme puanı)] + [(tabip muayene ve girişimsel işlemler puanı – (klinik hizmet puan ortalaması x aktif çalışılan gün katsayısı)) x 0,5] + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)

Net performans puanı = ((hastane hizmet puan ortalaması/o branştaki klinik sayısı) x eğitim hastaneleri kadro-unvan katsayısı x aktif çalışılan gün katsayısı) + (bilimsel çalışma destek puanı + (varsa) eğitici destekleme puanı) + (ek puan x aktif çalışılan gün katsayısı)


Aile hekimlerine ek ödeme

 

Yeni hüküm: “a) İl sağlık müdürlüğü, o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarı ve nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. İl sağlık müdürlüğü personeline yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünce belirlenen tutar ile bu tutara ilave olarak Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.”

 

Eski hüküm: a) Aile hekimliği sisteminin başladığı tarihten itibaren yapılacak ek ödeme, il sağlık müdürlüğünün o dönem verdiği hizmetlerden elde ettiği gelirden Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu payı ile Hazine payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın azami %65’inin kurumsal performans katsayısıyla çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirlenen tutar ile Bakanlıkça kaynak aktarılması hâlinde aktarılan payın da eklenmesi sonucu oluşan toplam tutardan karşılanır.

Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliği 2012 , Yeni Son Değişikliklerle Döner Sermaye Yönetmeliği


Yönetmeliğe ekli, Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-8 sayılı cetveller değiştirilmiştir.

Cetvellere bakmak için tıklayınız.

4 yorum

  1. Eğitim ve araştırma hastanesinde çocuk cerrahisi uzmanı olarak görev yapmaktayım.kliniğimiz yok,konsültan hekimim.asistanım yok.bütün işleri(poliklinik,ameliyat,dosya hazırlama,hasta vizitleri,medikal tedavi,konsültasyonlar,acil hizmetler….)kendim yapmaktayım.Performans puanımız hesaplanırken düşük katsayı ile çarpıldığı için kliniği olan üroloji,genel cerrahi,plastik cerrahi…gibi kliniklerden( aynı ameliyatları yapmamıza rağmen) düşük olmaktadır.katsayımızın aynı ameliyatları yaptığımız kliniği olan uzmanlarla eşitlenmesi halinde hak kaybımız son bulacaktır.Bu adaletsizliğin giderilmesi bir zorunluluktur.Saygılarımla

  2. RECEP KARDEŞİMİN DÜŞÜN CELERİNE KATILIYORUM 112 AMBULANS GİBİ EVDE BAKIM ÇALIŞAN LARIDA HEP DIŞARDA ÇALIŞIYOR ÜSTELİK TAMAMEN YATAĞA BAĞIM LI HASTALAR.AKŞAMA KADAR EV EV SOKAK SOKAK GEZİLİYOR ..

  3. 112 AMBULANS HİZMETLERİNİN ALMIŞ OLDUĞU DÖNER SERMAYENİN DE EVDE BAKIM BİRİMİNİNDE AYNI OLMASI GEREKMİYORMU SİZCE ÇÜNKÜ İKİSİDE DIŞARIDA HİZMET VERİYOR VE EVDE BAKIM BİRİMLERİMİZ SÜREKLİ DIŞARIDA ÇALIŞMAKTA
    BUNUN İÇİN DÖŞÜNCELERİNİZİ RİÇA EDİYORUM BİR ACIKLAMA YAPARSANIZ MEMNUN OLURUM.

  4. ben 3ün 3 hemşireyim 655 lira döner alıyorum.hastanemizde derecesi 8 olan hemşire de 644 lira döner alıyor kanuna göre 570 alınması gerekirken bana yakın döner alınıyor onların 644e tamamlanıyorsa neden benim aldığım rakam arttırılmıyor..

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.