Safeviler Kimdir – Safeviler Dönemi Hakkında Bilgi

Safeviler devleti dönemi hakkında bilgi kısaca, safeviler kimdir

SAFEVİLER (Tarih)

Safevi Devletinin kurucusu Şah İsma­il, Azerbaycan’ın Erdebil Şehrinde yaşa­mış Şeyh Safiyüdain soyundan geliyordu. Kendisi hem anne hem de baba tarafın­dan Türk’tü. Dedeleri dini ve siyasi bir gö­rüşle ortaya atılmışlar ve devletin temelle­rini dini bir politika üzerine kurmuşlardır. Anadolu’daki Türkmenler arasında epeyce mürid edinmişlerdir. Bunda Türkmenlerin ekonomik sıkıntı içinde olmalarının da rolü büyüktü.

Şah İsmail 1500 yılında Erzincan’a geldi; buradan taraftarlarına etrafında top­lanmaları için haber saldı. Anadolu’nun birçok yöresinden gelen müridleriyle Akkoyunlulara karşı mücadeleye girişti. 1501 yılında Akkoyunlu devletini yıkarak Şiî inanç temellerine dayalı Safevi devletini kurdu.

Şah İsmail, Safevi Devletini kurunca bütün gücüyle taraftarlarının sayısını arttır­mak için propagandaya girişti. Bu süre zarfında Anadolu’nun çeşitli yörelerindeki müritlerinin sayısı daha da arttı. Ordu için­de, Rumeli’de Şah İsmail taraftarları mey­dana geldi. II. Bayezid’in gereken ölçüde dirayetli davranamaması, devlet büyükleri­nin kayıtsız kalması, şehzadeler arasında­ki mücadeleler de bunda etkili oldu. Şah İsmail’in halifelerinden Nur Ali Anadolu’da Tokat’ta ayaklandı, bu isyanın izleri silin­meden Teke yarımadasında (Antalya) Şahkulu’nun çıkardığı isyan Kütahya’ya kadar yayıldı. Büyük kanlı boyutlara ulaştı, güçlükle bastırıldı. Yavuz dönemindeki Çaldıran seferi (1514) bir süre için de olsa Safevi devletlerini durdurdu. Kanuni döne­minde ise 1534- Irakeyn Seferi, 1548 Teb­riz, 1554 Nahma döneminde Safevi faali­yetlerini hissedilir boyutlara ulaştı. 18. yy’da da Safevi devleti yıkılana kadar Şi’a politikasını sürdürmüştür.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.