Relentless İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Relentless İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Relentless

Relentless kelimesi “acımasız” veya “durmaksızın devam eden” anlamlarına gelmektedir. Aşağıda, relentless kelimesinin kullanıldığı 20 örnek cümle verilmiştir.

 1. She was a relentless advocate for human rights. (İnsan hakları için acımasız bir savunucuydu.)
 2. The relentless sun beat down on us all day. (Acımasız güneş bizi tüm gün vurdu.)
 3. The relentless pursuit of wealth has its own consequences. (Zenginlik peşindeki acımasız takip, kendi sonuçlarını doğurur.)
 4. He was known for his relentless work ethic. (Acımasız çalışma etiğiyle tanınırdı.)
 5. The relentless rain flooded the streets. (Acımasız yağmur sokakları bastırdı.)
 6. Her relentless focus on the task at hand was admirable. (Eldeki göreve odaklanması hayranlık vericiydi.)
 7. The team’s relentless effort paid off in the end. (Takımın acımasız çabası sonunda meyvesini verdi.)
 8. The company faced relentless competition from its rivals. (Şirket rakiplerinden acımasız rekabetle karşı karşıya kaldı.)
 9. He was relentless in his pursuit of justice. (Adalet peşinde acımasızdı.)
 10. The relentless wind howled through the night. (Acımasız rüzgar gece boyunca uludu.)
 11. The relentless pressure to perform well took its toll on him. (İyi performans sergileme baskısı acımasız bir şekilde ona etki etti.)
 12. The athlete’s relentless training regime was grueling. (Sporcu acımasız antrenman rejimiyle yorucu bir süreçten geçti.)
 13. The army’s relentless attack left the city in ruins. (Ordu’nun acımasız saldırısı şehri harabeye çevirdi.)
 14. Her relentless optimism was infectious. (Acımasız iyimserliği bulaşıcıydı.)
 15. The relentless noise from the construction site was unbearable. (İnşaat alanından gelen acımasız gürültü dayanılmazdı.)
 16. The relentless march of technology continues to change our lives. (Teknolojinin acımasız ilerleyişi hayatımızı değiştirmeye devam ediyor.)
 17. The politician’s relentless campaigning paid off in the end. (Politikacının acımasız kampanyası sonunda meyvesini verdi.)
 18. The relentless pace of modern life can be overwhelming. (Modern yaşamın acımasız temposu ezici olabilir.)
 19. His relentless pursuit of happiness led him down many paths. (Mutluluğu takip etme konusundaki acımasızlığı onu birçok yola götürdü.)
 20. The company’s relentless focus on customer satisfaction paid off with loyal customers. (Şirketin müşteri memnuniyetine odaklanması sadık müşterilerle meyvesini verdi.)
 1. The relentless march of time cannot be stopped. (Zamanın acımasız ilerleyişi durdurulamaz.)
 2. Her relentless pursuit of perfection made her a top performer. (Mükemmeliyet peşindeki acımasız takibi, onu en iyi performans sergileyenlerden biri yaptı.)
 3. The relentless heat made it impossible to sleep. (Acımasız sıcaklık uyumayı imkansız hale getirdi.)
 4. The team’s relentless determination to win paid off with a championship trophy. (Takımın kazanmak için acımasız kararlılığı, şampiyonluk kupasıyla ödüllendirildi.)
 5. The relentless barrage of questions from the press was overwhelming. (Basının acımasız soru bombardımanı eziciydi.)
 6. The company’s relentless pursuit of profit led to unethical business practices. (Şirketin kar elde etme peşindeki acımasız takibi, etik olmayan iş uygulamalarına yol açtı.)
 7. His relentless drive to succeed made him a successful entrepreneur. (Başarıya ulaşma konusundaki acımasızlığı, onu başarılı bir girişimci yaptı.)
 8. The relentless waves pounded the shore. (Acımasız dalgalar kıyıyı dövdü.)
 9. The teacher’s relentless dedication to her students earned her their respect. (Öğretmenin öğrencilerine karşı acımasız bağlılığı, onların saygısını kazandı.)
 10. The relentless pursuit of knowledge is essential for personal growth. (Bilgiye acımasız takip, kişisel gelişim için önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.