Redistrict İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Redistrict İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Redistrict Nedir?

Redistrict, siyasi seçim bölgelerinin sınırlarını yeniden çizme işlemidir. Bu işlem, nüfusun artışı veya azalışı nedeniyle seçim bölgelerindeki nüfus eşitliğinin sağlanması için yapılır.

Örnek cümleler:

 1. The state legislature voted to redistrict the electoral map.
  (Temsilciler Meclisi, seçim haritasını yeniden çizmek için oy kullandı.)

 2. Redistricting can have a major impact on election outcomes.
  (Yeniden çizim, seçim sonuçları üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir.)

 3. The city council has proposed a redistricting plan for the upcoming election.
  (Belediye Meclisi, yaklaşan seçim için bir redistirbüsyon planı önerdi.)

 4. Redistricting is often a controversial process.
  (Yeniden çizim genellikle tartışmalı bir süreçtir.)

 5. The court ordered the state to redistrict after finding the current districts unconstitutional.
  (Mahkeme, mevcut bölgelerin anayasaya aykırı olduğunu tespit ettikten sonra eyalete yeniden çizim yapılmasını emretti.)

 6. Redistricting can impact the representation of minority groups.
  (Yeniden çizim, azınlık grupların temsilini etkileyebilir.)

 7. Some argue that redistricting can be used to manipulate election outcomes.
  (Bazıları, yeniden çizimin seçim sonuçlarını manipüle etmek için kullanılabileceğini savunuyor.)

 8. The new redistricting plan aims to create more competitive election races.
  (Yeni yeniden çizim planı, daha rekabetçi seçim yarışları yaratmayı amaçlıyor.)

 9. Redistricting can be a lengthy and complex process.
  (Yeniden çizim uzun ve karmaşık bir süreç olabilir.)

 10. Some states have established independent redistricting commissions to avoid political bias.
  (Bazı eyaletler, siyasi ön yargıyı önlemek için bağımsız redistirbüsyon komisyonları oluşturmuştur.)

 11. Redistricting is required by law to ensure equal representation.
  (Eşit temsil sağlamak için redistricting yasayla gereklidir.)

 12. Critics argue that redistricting can lead to gerrymandering.
  (Kritikler, yeniden çizimin gerrymandering’e yol açabileceğini savunuyorlar.)

 13. The redistricting process involves analyzing population data and drawing new district boundaries.
  (Yeniden çizim süreci, nüfus verilerini analiz etmeyi ve yeni bölge sınırları çizmeyi içerir.)

 14. The state’s redistricting plan is being challenged in court.
  (Eyalete ait redistricting planı mahkemede tartışılıyor.)

 15. Redistricting can impact the balance of power in government.
  (Yeniden çizim, hükümetteki güç dengesini etkileyebilir.)

 16. The redistricting process is often criticized for lack

of transparency and public input.
(Yeniden çizim süreci, şeffaflık ve halk katılımı eksikliği nedeniyle sık sık eleştirilir.)

 1. Redistricting is typically done after a census is taken to ensure accuracy.
  (Yeniden çizim genellikle doğruluğu sağlamak için bir nüfus sayımı yapıldıktan sonra yapılır.)

 2. The redistricting process can be influenced by political parties and interest groups.
  (Yeniden çizim süreci, siyasi partiler ve çıkar grupları tarafından etkilenebilir.)

 3. Redistricting can impact the geographic representation of communities.
  (Yeniden çizim, toplulukların coğrafi temsilini etkileyebilir.)

 4. The redistricting process can result in changes to voting patterns and election results.
  (Yeniden çizim süreci, oy verme kalıplarında ve seçim sonuçlarında değişikliklere neden olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.