Predestination İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predestination İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Predestination Nedir?

Predestination, kişinin yaşamının Tanrı tarafından önceden belirlendiği felsefi ve dini bir kavramdır. Bu doktrin, insanın doğumundan ölümüne kadar olan yaşamının tüm detaylarının Tanrı tarafından önceden belirlendiğine inanır.

Örnek Cümleler:

 1. Predestination is a controversial topic among religious scholars. (Predestination, dini bilim insanları arasında tartışmalı bir konudur.)
 2. Calvinists believe in the concept of predestination . (Kalvinistler, predestination kavramına inanırlar.)
 3. According to the doctrine of predestination , God has predetermined who will go to heaven and who will go to hell. ( Predestination öğretisine göre, Tanrı cennete kimin gideceğini ve cehenneme kimin gideceğini önceden belirlemiştir.)
 4. Some people find the concept of predestination comforting, while others find it disturbing. (Bazı insanlar predestination kavramını rahatlatıcı bulurken, diğerleri rahatsız edici bulur.)
 5. Predestination raises questions about the nature of free will and determinism. ( Predestination , özgür irade ve belirlenimcilik doğasına ilişkin soruları gündeme getirir.)
 6. Many religions have a concept of predestination in some form or another. (Birçok din, bir şekilde predestination kavramına sahiptir.)
 7. John Calvin is famous for his teachings on predestination . (John Calvin, predestination öğretileriyle ünlüdür.)
 8. Some people argue that the concept of predestination undermines the idea of moral responsibility. (Bazı insanlar, predestination kavramının ahlaki sorumluluk fikrini zayıflattığını savunurlar.)
 9. The doctrine of predestination has been debated for centuries. ( Predestination öğretisi yüzyıllardır tartışılmaktadır.)
 10. The idea of pre

destination can be difficult to reconcile with the concept of God’s benevolence. ( Predestination fikri, Tanrı’nın iyiliği kavramıyla uzlaştırmak zor olabilir.)
11. The Protestant Reformation was marked by a renewed emphasis on the concept of predestination . (Protestan Reformasyonu, predestination kavramına yeniden vurgu yaparak belirginleşti.)

 1. Some theologians believe that the concept of predestination is incompatible with the idea of human freedom. (Bazı teologlar, predestination kavramının insan özgürlüğü fikriyle uyumsuz olduğunu düşünmektedir.)
 2. The concept of predestination has been influential in shaping the beliefs and practices of many religious groups. ( Predestination kavramı, birçok dini grupun inanç ve uygulamalarını şekillendirmede etkili olmuştur.)
 3. The idea of predestination challenges the idea of individual agency and autonomy. ( Predestination fikri, bireysel ajans ve özerklik fikrine meydan okur.)
 4. Some people find comfort in the idea of predestination because it implies that their lives have a purpose and meaning. (Bazı insanlar, predestination fikrinde rahatlık bulur çünkü hayatlarının bir amacı ve anlamı olduğunu ima eder.)
 5. The concept of predestination has been used to justify a range of beliefs and practices, from fatalism to religious extremism. ( Predestination kavramı, kadercilikten dini aşırılıklara kadar çeşitli inanç ve uygulamaları meşrulaştırmak için kullanılmıştır.)
 6. Some people argue that the concept of predestination makes human effort and achievement meaningless. (Bazı insanlar, predestination kavramının insan çabası ve başarısını anlamsız hale getirdiğini savunurlar.)
 7. The idea of predestination has been debated by philosophers, theologians, and scientists throughout history. ( Predestination fikri, tarih boyunca filozoflar, teologlar ve bilim adamları tarafından tartışılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.