Neoclassical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Neoclassical İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Neoclassical Nedir?

Neoclassical, sanat, mimarlık, edebiyat gibi alanlarda, antik Yunan ve Roma kültürüne dayanan, klasik tarzın yeniden canlandırılması anlamına gelir. Bu terim genellikle 18. ve 19. yüzyılların sanat ve mimarlık tarzı için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. Neoclassical architecture is characterized by clean lines, symmetry, and classical motifs. (Neoklasik mimari temiz hatları, simetrisi ve klasik motifleriyle karakterizedir.)
 2. The neoclassical movement was a reaction to the excesses of the Baroque and Rococo styles. (Neoklasik hareket, Barok ve Rococo tarzlarının aşırılıklarına bir tepkiydi.)
 3. In literature, the neoclassical period was marked by an emphasis on reason, order, and restraint. (Edebiyatta, neoklasik dönem mantık, düzen ve ölçülülüğe vurgu yaparak karakterize edilir.)
 4. The neoclassical style of music is characterized by simple melodies, clear harmonic structures, and a preference for restraint over emotional expression. (Neoklasik müzik tarzı, basit melodiler, açık harmonik yapılar ve duygusal ifadenin yerine ölçülülüğe olan tercihiyle karakterizedir.)
 5. The neoclassical revival in art and architecture was fueled by a renewed interest in the aesthetics of ancient Greece and Rome. (Sanat ve mimarlıkta neoklasik yeniden canlanması, antik Yunan ve Roma estetiğine olan yenilenmiş ilginin bir sonucuydu.)
 6. The neoclassical movement in art rejected the emotional excesses of the Romantic era in favor of classical simplicity and balance. (Sanatta neoklasik hareket, klasik basitlik ve dengeyi tercih ederek Romantik dönemin duygusal aşırılıklarını reddetti.)
 7. The neoclassical style of painting emphasizes clarity, precision, and objectivity over subjective expression. (Neoklasik resim tarzı, subjektif ifadenin yerine açıklık, kesinlik ve nesnellik üzerinde durur.)
 8. The neoclassical period in history saw a renewed interest in the ideals of ancient Greece and Rome, particularly in the fields of politics and philosophy. (Tarihçede neoklasik dönem, antik Yunan ve Roma ideallerine yenilenmiş bir ilgiyi, özellikle politika ve felsefe alanlarında gösterir.)
 9. The neoclassical

style of sculpture is characterized by a return to the principles of classical art, such as idealized forms and a focus on balance and proportion. (Neoklasik heykel tarzı, idealize edilmiş formlar ve denge ve orantıya odaklanma gibi klasik sanat prensiplerine geri dönüşle karakterizedir.)
10. The neoclassical era in literature is known for its emphasis on reason and logic, as well as its rejection of excessive emotion and sentimentality. (Edebiyatta neoklasik dönem, mantık ve akıl üzerine vurgusuyla birlikte aşırı duygu ve duygusallığın reddedilmesiyle tanınır.)

 1. Many public buildings during the neoclassical era were designed to emulate the grandeur and classical motifs of ancient Greece and Rome. (Neoklasik dönemde birçok kamu binası, antik Yunan ve Roma’nın görkemi ve klasik motiflerini taklit etmek için tasarlanmıştır.)
 2. The neoclassical style of dance emphasizes form and technique over emotion and expressiveness. (Neoklasik dans tarzı, duygu ve ifade yerine form ve teknik üzerinde durur.)
 3. The neoclassical style of interior design is characterized by simplicity, elegance, and a focus on classical elements such as columns and symmetry. (Neoklasik iç mekan tasarımı tarzı, sadelik, zarafet ve sütunlar ve simetri gibi klasik unsurlara odaklanmasıyla karakterizedir.)
 4. The neoclassical period in art was marked by a return to classical ideals of beauty and harmony, as well as a renewed interest in the natural world. (Sanatta neoklasik dönem, güzellik ve uyumun klasik ideallerine geri dönüşle birlikte doğal dünyaya yenilenmiş bir ilgiyi içerir.)
 5. The neoclassical style of fashion emphasizes simplicity, clean lines, and classical elements such as drapery and pleats. (Neoklasik moda tarzı, sadelik, temiz hatlar ve drapeler ve pliler gibi klasik unsurlara odaklanmasıyla karakterizedir.)
 6. The neoclassical period in music saw a renewed interest in the music of ancient Greece and Rome, as well as a focus on clarity and simplicity over complexity and ornamentation. (Müzikte neoklasik dönem, antik Yunan ve Roma müziğine yenilenmiş bir ilgiyi içerir ve karmaşıklık ve süsleme yerine açıklık ve basitlik üzerinde durur.)
 7. The neoclassical style of literature is characterized by a return to classical forms such as the epic and the ode, as well as

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.